You are here

Frivillig puljen

Der er i Lov om Social Service to former for tilskud til frivilligt socialt arbejde. Det fremgår af vejledningen til loven, at disse to tilskud ikke kan slås sammen, da målgrupperne er forskellige.

Praktiske oplysninger vedrørende tildeling af tilskud fra §§ 18 og 79

I Roskilde Kommune uddeles tilskud for §§ 18 og 79 en gang årligt og på samme tidspunkt. Der tilbageholdes 15% af midlerne til at kunne yde tilskud til nye initiativer, som opstår i løbet af året, og som ikke tidligere har fået tilskud.

Kommunen tildeler tilskud til foreninger og organisationer efter ansøgning, og kommunen vil med tildelingen understøtte målsætninger og politiske mål i Byrådets frivilligpolitik.

Det er Sundheds- og Omsorgsudvalget, der træffer beslutning om hvem der får tildelt midler efter indstilling fra forvaltningen. Ved tildeling af midlerne lægger udvalget vægt på at støtte konkrete aktiviteter.

De puljebeløb, der er til rådighed til tilskuddene, fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget.

Tildelingsprincipper § 18

Tildelingsprincip § 79

Ansøgning og frister

Ansøgningsfristen til frivilligmidlerne er den 1. november hvert år til midler til det kommende år.

Ansøgning sker på et ansøgningsskema (se nedenfor), og det skal sendes til

frivillig@roskilde.dk

eller alternativt til:

Roskilde Kommune
Sundhed og Omsorg
Rådhusbuen 3,
Postboks 100
4000 Roskilde.

Vedlæg vedtægter og oplysninger om bestyrelsens sammensætning.

  og vejledningsblad til § 18

  og vejledningsblad § 79

Spørgsmål og svar

 • Ansøgning om ekstraordinære frivilligmidler 2017-18

  Sundheds- og Omsorgsudvalget har sat ekstra penge af til at støtte kommunens frivillige foreninger. De ekstra midler udgør 1 mio. kr. i 2017-2018.

  Foreninger kan ansøge om midler til aktiviteter indenfor fire temaer:

  Initiativer for udsatte børn og unge, herunder psykisk sårbare og ensomme unge
  Initiativer til at bekæmpe ensomhed hos ældre borgere
  Initiativer på forebyggelsesområdet
  Initiativer vedrørende palliation (fremme af livskvalitet hos borgere med problemer som følge af livstruende sygdom), herunder fx samarbejde med vågetjenester

  De ekstra penge fordeles efter samme principper, som gælder for de ordinære frivilligmidler efter § 18 og 79 i serviceloven. Læs mere på kommunens hjemmeside under frivilligmidler.

  Fristen for ansøgning om de ekstra penge er den samme, som for de øvrige midler, nemlig den 1. november 2017.

  Skriv venligst tydeligt i ansøgningen, hvis der ansøges om del i de ekstraordinære midler.

  De resterende 0,6 mio. kr. af de ekstraordinære midler er til anvendelse i 2019, og der kan ansøges om disse midler i 2018. Nærmere information følger på bl.a. kommunens hjemmeside.

 • Hvordan skal jeg aflægge regnskab?

  Foreninger, der modtager tilskud efter § 18 eller §79, skal senest 31. marts i året efter bevillingen, sende dokumentation og regnskab for, at det bevilgede beløb er brugt på en måde, der opfylder bestemmelserne.

  Ved bevillinger på over 100.000 kr. stiller kommunen krav om at redegørelsen for hvordan pengene er brugt, påtegnes af en statsautoriseret eller registreret revisor.

  BEMÆRK at tilskud kun kan udbetales via CVR-nr., og at dette skal påføres i ansøgningsskemaet. Alle foreninger skal oprette et CVR-nummer og en Nem-konto for at modtage betalinger eller tilskud fra offentlige myndigheder.

  Se hvordan du får et CVR-nummer for frivillige foreninger

  For at få et CVR-nummer, skal foreningen have en digital medarbejdersignatur.

  Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Erhvervsstyrelsen på telefon: 72 20 00 30.

 • Skal min forening have en digital postkasse?

  Som et led i det offentliges digitaliseringsstrategi er det besluttet, at foreninger, der har et CVR-nummer, også skal have en digital postkasse pr. 1. november 2013.

  Efter denne dato skal al korrespondance mellem det offentlige og de pågældende foreninger foregå elektronisk.

  Det er stadig ikke et lovkrav, at foreninger skal lade sig CVR-registrere, men hvis man som forening fremover ønsker at kunne kommunikere med det offentlige, er det nødvendigt at foreningen har et CVR-nummer såvel som en digital postkasse.

  I linket nedenfor beskrives, hvad I skal gøre, når I skal oprette en digital postkasse.

  Læs artiklen Digital postkasse til alle foreninger med CVR-nummer.

Kontakt

Sekretariat for Social, Job og Sundhed
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

08.07.2019