You are here

Høring af miljøkonsekvensvurderinger i forbindelse med kystbeskyttelse af Jyllinge Nordmark og Tangbjerg

Startdato for høring: 
19. December 2019 - 8:30
Slutdato for høring: 
19. Februar 2020 - 23:59
Byrådene i Roskilde og Frederikssund Kommune fremlægger miljøkonsekvensvurdering, Natura 2000-konsekvensvurdering og forslag til tilladelse til kystsikring i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg.

Roskilde Kommune står for at koordinere de to involverede kommuners myndighedsbehandling og sikrer, at Frederikssund Kommune også modtager dine bemærkninger.
 

Høring

Formålet med ny miljøkonsekvensvurdering, Natura 2000-konsekvensvurdering og forslag til tilladelse til kystsikring i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg er at skabe det juridiske grundlag for at anlægsarbejdet med kystsikringen kan genoptages. Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede i foråret 2019 kommunens VVM-tilladelse til projektet, og anlægsarbejdet blev standset. Projektet var udformet efter vejledning fra staten, herunder Kystdirektoratet. Projektet var tilpasset, blandt andet ved at føre dige gennem private haver, så påvirkning af Natura 2000-området var minimeret. Påvirkningen var derved langt under statens hidtidige ”tommelfingerregel” på 0,5 % for acceptabel påvirkning af arealer i internationale naturbeskyttelsesområder.

Klagenævnet afgjorde imidlertid på baggrund af en ny vejledende udtalelse fra EU-Kommissionen fra november 2018, at selv om projektet kun berører 0,006 % af Natura 2000-området, medfører det skade på Natura 2000-områdets integritet.
 

Ny procedure – fravigelse af beskyttelsen af Natura 2000

Det betyder, at kommunen kun kan tillade projektet efter fravigelsesproceduren, som omfatter:

  • at der foreligger bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art,
  • at der ikke findes alternative løsninger, samt
  • at der udlægges erstatningsnatur på det dobbelt areal i forhold til det naturareal som inddrages til dige og sluse.
  • Indhentning af udtalelse fra miljøministeren
  • Underretning af EU-kommissionen om fravigelsen af beskyttelsen af et Natura 2000-område i Danmark.
     

Ny lovgivning – samlet kommunal tilladelse efter kystbeskyttelsesloven

Siden projektet for kystbeskyttelse af Jyllinge Nordmark og Tangbjerg startede er der sket flere lovændringer, blandt andet som følge af netop denne sag. Ændringerne betyder, at projektets beliggenhedskommuner, Roskilde og Frederikssund Kommuner, skal meddele én samlet tilladelse til projektet efter reglerne i kystbeskyttelsesloven.

En samlet kommunal tilladelse efter kystbeskyttelsesloven erstatter en række tidligere tilladelser efter anden lovgivning, herunder tilladelse fra Kystdirektoratet, VVM-tilladelse, dispensationer fra fredninger, dispensation fra åbeskyttelseslinjen samt godkendelse af vandløbsreguleringsprojekt.

En ny samlet tilladelse vil efter gældende lovgivning kunne påklages, og eventuel klage vil have opsættende virkning. Anlægsarbejdet vil derfor ikke kunne genoptages, før en eventuel klagesag er afgjort i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Folketinget har varslet ny lovgivning, som giver kommunerne mulighed for søge miljøministeren om, at fjerne klageadgangen i særlige tilfælde. Kommunerne påtænker at søge herom, hvis lovgivningen gennemføres inden den endelige tilladelse meddeles.
 

Materiale

 

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og emailadresse, vil ikke blive vist her på siden. 

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Dine oplysninger vil være offentligt tilgængeligt i indeværende byrådsperiode (2018-2021) og næste, dvs. i max. 8 år. 

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst

Navne-/adressebeskyttelse og følsomme personoplysninger

Har du navne-/eller adressebeskyttelse skal du sende dit høringssvar via Veje digital post (borger). Dit høringssvar vil efterfølgende blive vist på høringsportalen og indgå i høringsnotatet i den politiske sag med oplysning om navne-/eller adressebeskyttelse.

Hvis du oplyser følsomme personoplysninger i dit høringssvar skal du sende dit høringssvar via Veje digital post (borger) eller Veje digital post (virksomhed). Følsomme personoplysninger er f.eks. oplysninger om politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning; helbredsoplysninger m.m. Dit høringssvar vil efterfølgende blive vist på høringsportalen og indgå i høringsnotatet i den politiske sag uden oplysning af navn og adresse.

Personoplysninger

Vi beder om dine oplysninger for at kunne behandle og vurdere høringssvarene i forhold til den aktuelle sag. Når du udfylder og sender denne formular til os, bekræfter du samtidig, at vi gerne må registrere de oplysninger, du selv har tastet ind. Læs om databeskyttelse her.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
Johan GaunitzPrivat borger19.02.2020Vis
Philip Lange MøllerPrivat borger19.02.2020Vis
Johan GaunitzPrivat borger18.02.2020Vis
Erik RekerPrivat borger18.02.2020Vis
Geert KjeldsenPrivat borger06.02.2020Vis
Jackie Johansen Privat borger07.01.2020Vis

Senest opdateret

19.12.2019