You are here

Ledig på integrationsydelse

Integrationsydelse er for dig som ikke har haft ophold i Danmark i 9 ud af de sidste 10 år.

For at blive berettiget til integrationsydelse skal du tilmelde dig som ledig i jobcentret.

Fra d. 1. januar 2019 gælder det, at du skal have opholdt dig lovligt i landet i 9 år inden for de sidste 10 år for at kunne modtage kontant- eller uddannelseshjælp. Samtidig skal du have haft ordinært arbejde, der svarer til 2 år og 6 måneders fuldtidsarbejde inden for de seneste 10 år. Hvis ikke du opfylder disse krav, vil du i stedet kunne blive godkendt til at modtage integrationsydelse.

Du har igen ret til uddannelses- og kontanthjælp, når du opfylder opholdskravet, hvilket vil sige, at du skal have opholdt dig i Danmark, Færøerne eller Grønland i 9 ud af de sidste 10 år og beskæftigelseskravet, hvilket vil sige, at du har haft et ordinært arbejde i hvad, der svarer til et fuldtidsarbejde i 2 år og 6 måneder.

Hvis du modtager integrationsydelse er du omfattet af de pligter og rettigheder, der følger af den lovgivning du er omfattet af - enten Integrationsloven eller Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 

Hvis du er omfattet af integrationsloven, så skal der indgås en integrationskontrakt, hvilket sker i jobcentrets Integrationsafdeling. 

Den 1. juli 2018 er integrationsydelsen blevet nedsat. Dansktillægget, som kan udbetales sammen med integrationsydelsen, ændres til en danskbonus. Hvis du er omfattet af integrationsloven, og ikke modtager ydelser efter Lov om en aktiv socialpolitik, er denne danskbonus skattefri.    

Læs mere om Integration - økonomi, uddannelse, job, bolig og frivillighed.  

Om Integrationsydelse

 • Hvornår er du omfattet af Integrationsydelse?

  Efter 1. januar 2019 skal alle modtagere af uddannelses- og kontanthjælp opfylde et nyt opholdskrav og et beskæftigelseskrav.

  Det betyder, at borgere skal have opholdt sig i Danmark, Færøerne eller Grønland i 9 ud af de seneste 10 år for at kunne modtage uddannelses- og kontanthjælp og have haft arbejde svarende til de 2 år og 6 måneder (4.810 løntimer). Er kravene ikke opfyldt, vil man være berettiget til integrationsydelse.

  Der gælder dog efter EU-rettens særlige regler for danske statsborgere, som har haft ophold i et EU/EØS-land, hvilket betyder, at det beror på en konkret vurdering af borgerens samlede tilknytning til Danmark, hvorvidt denne skal modtage integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp. 

 • Kan alle få integrationsydelse hvis kravene ikke er opfyldt?

  Nej. Der gælder særlige regler for EU-borgere, som har status som arbejdstager eller selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark.

  Det betyder, at hvis du har haft ophold i et andet EU-land, inden du rejste til Danmark, og fik arbejde i Danmark umiddelbart efter indrejsen, vil du ikke være omfattet af reglerne for integrationsydelse.

  Er du dansk eller nordisk statsborger, vil du ikke få integrationsydelse, hvis:

  • Du er vendt tilbage til Danmark efter ophold i et EU/EØS-land, men ikke har arbejdstagerstatus
  • Job og Ydelse i Roskilde vurderer, at du har stærk tilknytning til Danmark 
 • Hvad er tilstrækkelig tilknytning til Danmark ift integrationsydelse?

  Er du dansk eller nordisk statsborger og har du haft udrejse i et EU/EØS-land men ikke status som arbejdstager, vil vi se på, om du har tilstrækkelig tilknytning til Danmark til, at du kan modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

  Er der perioder med ophold uden for Danmark, Færøerne og Grønland, som ikke tæller med i beregning af opholdstiden?

  Ophold i udlandet tæller ikke med, hvis du:

  • har været udsendt på militærmission for den danske stat under instruktion af forsvaret
  • har haft ophold i udlandet under instruktion af udenlandske eller internationale myndighed, hvis du er stillet til rådighed af den danske stat
  • hvis du har haft ophold i et andet EU-land, inden du rejste til Danmark, og fik arbejde i Danmark umiddelbart efter indrejsen og derfor har arbejdstagerstatus.                                

  Er du dansk eller nordisk statsborger, vil du ikke få integrationsydelse, hvis:

  • Du er vendt tilbage til Danmark efter ophold i et EU/EØS-land, men ikke har arbejdstagerstatus
  • Ydelsesservice vurderer, at du har stærk tilknytning til Danmark

  Hvor længe kan man opholde sig uden for Danmark, uden at det tæller med i beregningen af opholdstiden?

  • Ophold i udlandet på sammenlagt 2 måneder pr. kalenderår i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser m.v. ligestilles med ophold i Danmark, hvis man har beholdt sin bopæl her i Danmark.
  • Har man ophold udover 2 måneder pr. kalenderår, tæller det hele med.
 • Hvordan dokumenterer jeg ophold i landet?

  Har du modtaget en partshøring, hvor vi beder dig dokumentere, at du opfylder opholdskravet, skal du indsende dokumentation for dit faktiske ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland. Det betyder, at det skal være noget, som kan dokumentere dit ophold. 

  Eksempler på dokumentation kan være:

  • Dokumentation der viser dit brug af dankort/ Kontoudtog hvor dit navn/cpr-nr. fremgår
  • En oversigt over konsultationer (vi beder ikke om selve sygejournalen). Få adgang til din konsultationsoversigt på Sundhed.dk
  • Hvis du har været i kontakt med nogle fagpersoner, i den periode du er blevet partshørt for, kan du også bede dem udfylde en skriftlig erklæring, hvor de bekræfter, at du har opholdt dig i riget i den pågældende periode. Fagpersoner kan være Gadeplansarbejdere, Præster, Socialrådgivere, Pædagoger, personale på herberg/varmestuer o.a.  

  Har du anden dokumentation, som du mener kan dokumentere, at du opfylder opholdskravet, er du velkommen til at sende det til os. Job og ydelse vil da tage det med i vurderingen af din sag. 

 • Kan du holde ferie på integrationsydelse?

  Modtagere af integrationsydelse har ikke ret til ferie med ydelse. 

  Vælger du at holde ferie for egen regning, kan det betyde, at datoen, for hvornår du har ret til uddannelses- eller kontanthjælp, udskydes.

  Jobcentret skal have besked, hvis du vælger at holde ferie for egen regning.

 • Satser for integrationsydelse fra 1. januar 2019

  Fra 1. januar 2019 ligger integrationsydelsen på følgende niveau:

  • for enlige forsørgere                                                                     12.143 kr.
  • for gifte eller samlevende (forsørger eget barn i hjemmet)            8.498 kr. 
  • for ikke forsørgere, fyldt 30 år eller udeboende under 30 år          6.072 kr.
  • for hjemmeboende under 30 år                                                      2.616 kr. 
 • Omlægning af dansktillæg til danskbonus

  Dansktillæg bliver til danskbonus - for dig der modtager integrationsydelse.

  Indtil den 1. juli 2018 har du kunne modtage et dansktillæg sammen med din integrationsydelse, hvis du har bestået den krævede danskprøve eller er fritaget for danskprøve på grund af helbredsforhold. Dansktillægget er fra 1.juli 2018 erstattet af en danskbonus.

  Efter den 1. juli 2018 har du højst kunne få udbetalt dansktillæg og danskbonus i 6 måneder fra 1. udbetaling.

  Har du f.eks. pr. 1. juli modtaget dansktillæg i 6 måneder eller mere kan ikke længere modtage dansktillægget og vil ikke have ret til danskbonus.

  Har du modtaget dansktillæg i mindre end 6 måneder, har du fra 1. juli 2018 fået danskbonus i en periode, så at du i alt har fået udbetalt dansktillæg og danskbonus i sammenlagt 6 måneder. Det betyder, at hvis du d. 1. juli 2018 havde modtaget dansktillæg i 4 måneder, ville du modtage tillægget i 2 måneder mere, med sidste udbetaling den 31. august 2018.

  Den nye danskbonus er til dig, der er omfattet af integrationsloven, men ikke modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

  Danskbonus udbetales som et skattefrit engangsbeløb på 6.242 kr efter ansøgning. For at modtage den skattefri bonus, er det en betingelse, at du har bestået den krævede danskprøve efter 1. januar 2018, og at du ikke har modtaget dansktillæg efter Aktivloven.  

 • Sænket loft for hvor meget du i alt kan modtage i integrationsydelse, boligstøtte og støtte efter aktivloven

  Samtidig med, at integrationsydelsen d. 1. juli 2018 blev nedsat, blev loftet for, hvor meget du i alt kan modtage i integrationsydelse, boligstøtte og særlig støtte efter aktiv loven (§34) sænket.

  Loftet for støtte er pr. 1. januar 2019:

  • for gifte og samlevende, som har forsørgerpligt over for et barn               12.097 kr.
  • for gifte og samlevende, som har forsørgelsespligt over for flere børn     11.930 kr.
  • for gifte og samlevende personer, som ikke er forsørgere                          9.246 kr.
  • for enlige personer, som har forsørgelsespligt over for et barn                 14.386 kr.
  • for enlige personer som har forsørgelsespligt over for to eller flere børn  14.758 kr.
  • for enlige personer, som ikke er forsørgere                                                 9.971 kr.
Den Digitale Hotline logo grafik

Brug for hjælp? Ring til Den Digitale Hotline

Har du brug for hjælp til selvbetjening eller har du generelle spørgsmål?

Kontakt

Job og Ydelse
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0

Senest opdateret

20.06.2019