You are here

Internationale aktiviteter og projekter

Roskilde Kommune deltager i mange internationale aktiviteter og projekter, og har gennem årene haft stort udbytte af at indgå i vidt forskellige internationale samarbejder.

Her beskrives en række projekter, der viser bredden i det internationale arbejde. Nogle projekter er Roskilde Kommune aktuelt engageret i, andre blev gennemført i de tre tidligere kommuner, som d. 1. januar 2007 blev sammenlagt til den nye Roskilde Kommune.

Formålet med listen er at inspirere flere til at løfte blikket og finde nye samarbejder og international inspiration til en bedre opgaveløsning. Ved spørgsmål kan de pågældende kontaktpersoner kontaktes, eller du kan kontakte international koordinator Nicolai Riegels.

Aktiviteter og projekter

 • Lifelong Learning for Seniors (LL4S)

  Roskilde Bibliotekerne har netop været med til at starte et internationalt projekt under overskriften "Livslang læring for seniorer". Projektets formål er at udforske og (videre-)udvikle metoder og "best practices" til at skabe fysiske og virtuelle netværk og læring for ældre og blandt ældre.

  Projektet løber i perioden 2008-2010 som et multilateralt partnerskab under EU's Grundtvig program. Partnerne er Danmark, Slovenien, England, Italien, Bulgarien og Spanien, og som projektleder er ansat en medarbejder fra Roskildes svenske venskabsby, Vara. Projektet er startet op med et møde i Spanien i september 2008, hvor Roskilde også deltog.

 • ED Local - et europæisk bibliotek

  Roskilde Bibliotekerne deltager i perioden 1/6 2008 til 31/5 2011 i endnu et EU-projekt - EDLocal: Making local and regional content accessible through the European Digital Library.  Alle 27 EU-lande deltager, og Roskilde Bibliotekerne er den danske deltager.

  Projektet vil over tre år etablere et Best-Practice-Netværk. Netværket vil forbedre samarbejdet om det digitale indhold, der allerede findes i regionale og lokale institutioner og gøre det tilgængeligt gennem det Europæiske Digitale Bibliotek (European Digital Library) og andre tjenester. Målet er at gøre over 20 mio. enheder tilgængelige digitalt på en fælles måde på tværs af nationer og sprog.

   Hvad forventer Roskilde Bibliotekerne at få ud af projektdeltagelsen? :

  • At lære at udnytte eksisterende redskaber til indhøstning af metadata
  • Erfaring med formidling af elektronisk materiale
  • Netværkssamarbejde først med nationale samarbejdsparter, siden med andre europæiske lande
  • At styrke digitaliseringsarbejdet på Roskilde Bibliotekerne
  • At få yderligere erfaring med at arbejde i et EU-program

  Det samlede budget er på 4.3 mio. euros over tre år. Roskilde Bibliotekernes andel er 137.500 euros, hvoraf 110.000 euros modtages som tilskud fra EU.

  Projektet afvikles under EU programmet eContentplus

  Kontaktperson for projektet er Hans Michelsen, Roskilde Bibliotekerne.

 • Implementering af EU's Vandrammedirektiv

  Danida Fellowship Programme har flere gange besøgt Roskilde Kommune, Teknik og Miljø for at se på og høre om kommunens implementering af EU's Vandrammedirektiv.

 • Øresund 21

  Teknik- og Miljøforvaltningen har deltaget i bæredygtighedsprojektet Øresund 21 sammen med sjællandske og skånske kommuner, finansieret af EU Interreg III midler. Formålet var at inspirere hinanden til at udvikle redskaber til Agenda 21 aktiviteter. Nærmere oplysninger hos Trine K. Sørensen i afdelingen for Klima og Bæredygtighed

 • EU Interreg-projekt

  Roskilde Brandvæsen har deltaget i et EU Interreg-projekt i Øresundsregionen med deltagere fra Københavns- og Skåne-området. På baggrund af begivenhederne den 11. september 2001 var det formålet at styrke Øresundsregionens robusthed, tryghed og sikkerhed og udvikle evnen til i fællesskab at håndtere hændelser på tværs af landegrænserne. Initiativerne bestod i:

  • Opbygning af et GIS-system til håndtering af hændelser: Gennem et indgående samarbejde mellem Landskrona og Roskilde blev forhindringer i forhold til lovgivning, registre m.v. kortlagt. Roskilde Brandvæsen har på den baggrund landets mest udviklede GIS-systemer til brug i indsatsledelsen
  • Nye retningslinjer for information og kommunikation til brug ved kriser i de 2 lande
  • Etablering af netværk omkring fysisk planlægning af infrastruktur, sårbarhed ved overbelastning, nedbrud etc.
  • Samarbejde med universiteterne i Lund og Roskilde om at måle udbredelsen af informationer fra beredskaberne, og en analyse af, hvordan beredskaberne kan gå fra myndighedsudøvelse til mere rådgivning.
 • Hjælpemiddelafsnittet

  Hjælpemiddelafsnittet har gennem mange år løbende haft besøg af japanske delegationer. Kontakt Hjælpemiddelafsnittet for mere information.

Senest opdateret

01.03.2016