You are here

Andre udvalg, råd og nævn

Byrådets medlemmer er tillige medlemmer af en række udvalg, råd, nævn, kommissioner, interessentskaber og bestyrelser.

Nedenfor kan du se en oversigt over udvalg, råd, nævn, kommissioner, bestyrelser mv.

Oversigt over medlemmer i alle udvalg, råd og nævn (2018-2021) pr. 1. august 2019

Oversigt

 • Beredskabskommissionen

  Det kommunale redningsberedskab hører under kommunalbestyrelsen, som skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Redningsberedskabet skal yde en i forhold til lokale risici forsvarlig, forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.

  Se dagsordener og referater fra møder i Beredskabskommissionen (fra 2020)

  Beredskabskommissionen består af 11 medlemmer, hvoraf borgmesteren er formand:

  • Borgmester Tomas Breddam (A) - formand
  • Byrådsmedlem Merete Dea Larsen (O)
  • Byrådsmedlem Jens Børsting (A)
  • Politidirektør Henrik Mikkelsen - Midt- og Vestsjællands Politi
  • Medarbejderrepræsentant, Arbejdsmiljørepræsentant - Steen Vilby-Mokvist
  • Repræsentant for de frivillige brandmænd - Delingsfører Louise D. Andreasen
  • Repræsentant for Roskilde Handel - Torben Stevold
  • Repræsentant for Boligselskabet Sjælland, Francisco Ortega
  • Repræsentant for ErhvervsForum Roskilde - Mette Bach Glitzky
  • Beredskabsdirektør Lars Robetje - Roskilde Brandvæsen
 • Folkeoplysningsudvalget

  Folkeoplysningsudvalget varetager en række opgaver inden for det frivillige foreningsliv, bl.a. godkendelse af nye foreninger, ansøgninger om tilskud efter Folkeoplysningsloven og uddeling af midler fra udvalgets Start- og Udviklingspulje. Derudover har udvalget høringsret i de årlige budgetforhandlinger og afholder den årlige Foreningsaften.

  Læs mere om Folkeoplysningsudvalget og se dagsordener og referater

 • Integrationsrådet

  Siden 2000 har Roskilde Kommune haft et Integrationsråd. Rådets formål og opgaver er:

  • Integrationsrådet har til formål at medvirke til at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.
  • Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen, og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af Byrådet.
  • Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål. Medlemmernes funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

  Integrationskonsulenten i Integration er koordinator for de konkrete indsatser.

  Hent referater via Dagsordener, referater og udvalg. Klik på Udvalg (under boksen Seneste referater) vælg Integrationsrådet og derefter Udfør (blå knap).

  Kontakt Integration på mail jobcenter@roskilde.dk  eller tlf. 46 31 30 00 hvis du vil vide mere eller bede om materiale som f.eks.:

  • Referater
  • Integrationsrådets Årsberetning 2015
  • Integrationsrådets Årsberetning 2014
  • Integrationsrådets Årsberetning 2013
  • Integrationsrådets Årsberetning 2012
  • Integrationsrådets Årsberetning 2011

  (Fics sag 255698)

  PDF icon Hent oversigt over Integrationsrådets medlemmer 2018-2021 her

 • Roskilde Kommunes Klimaråd

  Erhverv og forskning arbejder tæt sammen med Roskilde Kommune om at løse fremtidens klimaudfordringer i Roskilde Kommune. I Roskilde Kommunes Klimaråd mødes parterne og arbejder for at kommunens visioner på området bliver løftet til et højere niveau gennem samarbejde. Tanken bag Klimarådet er at styrke samarbejdet omkring klima og energiløsninger mellem kommune, erhvervsliv og de videninstitutioner, der ligger i kommunen.

  Se Klimarådets kommissorium

  Klimarådsmedlemmer:

  • Jeppe Trolle (formand for Klimarådet) – Medlem af Byrådet (R)

  • Karim Friis Arfaoui (formand for Klima- og Miljøudvalget) – Medlem af Byrådet (S)

  • Karsten Lorentzen – Medlem af Byrådet (O)

  • Marianne Østergård Kiærulff – Medlem af Byrådet (V)

  • Ole Olsen – udpeget af Klima- og Miljøudvalget

  • Birgitte Baktoft – udpeget af Klima- og Miljøudvalget

  • Lene Lindkvist Okholm – udpeget af Klima- og Miljøudvalget

  • Michael Brandt – administrerende direktør i Fors A/S

  • Marianne Zandersen – seniorforsker, Aarhus Universitet

  • Simon Bolwig – , seniorforsker, DTU

  • Thomas Budde Christensen – lektor, RUC

  • Jesper Christensen, Dansk Metal Roskilde – indstillet af LO

  • Ubesat – DI

  • Stefan Krüger Nielsen – borger i Roskilde Kommune, ansat i sekretariatet til Det Nationale Klimaråd

  • Søren Dyck Madsen – borger i Roskilde Kommune, ansat i Det Økologiske Råd.

  Klimafonden

  Klimarådet har blandt andet til opgave at rådgive Klima- og Miljøudvalget om anvendelse af kommunens Klimafond på 200.000 kr. årligt.
  Se anvendelse af klimafonden fra 2015 og frem.

  Kontaktperson: Trine Keinicke Sørensen
   
  Direktør Martin Holgaard og sekretariatet deltager fast på møderne.

 • Regionale udvalg og fora

  Kontaktudvalget for Region Sjælland

  Udvalget skal drøfte spørgsmål af relevans for samarbejdet mellem regionen og kommunerne.

  Kontaktudvalget består af formanden for Regionsrådet og borgmestrene for kommunerne i Region Sjælland.

  Læs referater fra Kontaktudvalget for Region Sjælland

  Vækstforum Sjælland

  Vækstforum udarbejder en regional erhvervsudviklingsstrategi for regionen med udgangspunkt i områdets rammevilkår og erhvervsspecialisering og med fokus på yderområderne.

  Vækstforum nedsættes af regionsrådet for Region Sjælland med regionsrådsmedlemmer og kommunalpolitikere og herudover medlemmer udpeget af erhvervsorganisationer, viden- og uddannelsesinstitutioner samt af arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.

  Læs referater fra Vækstforum Sjælland

  Kommunekontaktrådet i Region Sjælland

  Kommunekontaktrådets hovedopgaver er at varetage kommunernes regionalpolitiske interesser. Kommunekontaktrådene skal især varetage kommunernes fælles interesser i forhold til forhandlingerne med regionen.
   
  Kommunekontaktrådet (KKR) er sammensat af alle regionens borgmestre samt et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, så kommunekontaktrådet afspejler den politiske sammensætning af kommunalbestyrelserne i regionens kommuner.

  Læs mere om Kommunekontaktrådet

 • Styringsdialog med de almene boligselskaber

  Roskilde Kommune skal hvert år afholde dialogmøder med de almene boligselskaber med hjemsted i kommunen.

  Formålet med møderne er at drøfte det nuværende og fremtidige samarbejde mellem kommunen og boligselskaber, herunder drøfte overordnede forhold i de enkelte boligselskaber og afdelingerne.

  Referat af dialogmøderne offentliggøres hvert år på kommunens hjemmeside og kan læses nedenfor:

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

 • Handicapråd

  Handicaprådet i Roskilde Kommune er et forum for dialog mellem politikere, brugere og repræsentanter for kommunens administration. Handicaprådet behandler lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold.

  Se mere om Handicaprådet.

 • Elite- og Talentråd

  Roskilde Elite- og Talentråds formål er at udmønte de af Roskilde Kommune fastlagte retningslinjer og principper for eliteidræt i Roskilde Kommunes idrætspolitik.

  Rådet skal synliggøre eliteidrætten og talentudvikling, dens udøvere og aktiviteter.

  Rådet udfører, de opgaver som er tillagt rådet i forhold til Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark, puljen til talentudvikling og Roskilde Kommunes elitesportsaftaler, indenfor de økonomiske rammer og retningslinjer, som er fastsat af Kultur- og Idrætsudvalget. Rådet skal sikre en optimal udnyttelse af de afsatte midler.

  Læs om Roskilde Elite- og Talentråds medlemmer, arbejdsopgaver, mødedatoer og referater med videre.

 • Ungeudvalget

  Ungeudvalget fordeler pengene fra ungepuljen. Ungeudvalget består af unge fra byens forskellige foreninger og uddannelsesinstitutioner.

  Folkeoplysningsudvalget i Roskilde Kommune afsætter pengene til ungepuljen.

  Roskilde Kommunes kontaktperson for Ungeudvalget er Julie Popp Andersen, Kultur og Idræt.

 • Vandråd for vandoplandet til Isefjorden og Roskilde Fjord

  Vandrådet skal inddrages i kommunens udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammet for supplerende vandløbsforanstaltninger.

  Vandrådene

  • er et tilbud til landsdækkende og lokale interesseorganisationer og foreninger, om at medvirke i drøftelser af planlægning af vandløbsindsatsen ud fra de rammer, som staten dikterer i anden generations vandplaner.
  • kan drøfte, hvordan de indsatser, som skal udføres, implementeres med størst mulig positiv effekt og mindst mulig gene for alle parter. Beslutningskompetencen forbliver dog i kommunalbestyrelserne
  • skal være med til at sikre dialog og samarbejde om fremtidens vandplaner

  Roskilde Kommune er sekretariatskommune og vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådet i forbindelse med arbejdet om forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger.

  Medlemmer af vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord (pr. 27.4.2017)

  • Danmarks Naturfredningsforening, v/ Gudmund Nielsen
  • Danmarks Sportsfiskerforbund, v/ Rune Hylby
  • Dansk Amatørfiskerforening, v/ Jesper Simonsen
  • Dansk Ornitologisk Forening, v/ Pelle Andersen- Harild
  • Friluftsrådet, v/ Gunnar Brüsch
  • Tuse Å’s Ørredsammenslutning, v/ Lars Juul Hansen
  • Egedal Sportsfiskerforening, v/ Tore Svendsen
  • Odsherred Sportsfiskerforening, v/ Jan Aggerholm
  • Ølsted-Frederiksværk Sportsfiskerforening, v/ Kaj Larsen
  • Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord, v/ Kim Jørgensen
  • Danske Vandløb, v/ Henrik Madsen
  • Landbrug og Fødevarer, v/ Per Thomasen
  • Gefion, v/ Niels Erik Pedersen
  • Nordsjællands Landboforening, v/ Andreas Höll
  • Landøkonomisk Selskab, v/ Johan Scheel
  • Havelse Ålaug, v/ Mogens Andersen
  • Holbæk Ålav, v/ Ole Olsen
  • Vandløbslaug for Værebro Å, v/ Søren Traberg Vestergaard
  • Gribskov Vandløbslaug, v/ Anette Slesvig
  • Vandløbslav for Roskilde Kommune, v/ Niels Bundgaard
 • Ældrerådet

  Alle kommuner skal oprette et Ældreråd. Rådet skal høres i sager, der vedrører ældre, inden sagerne bliver politisk besluttet.

  I Roskilde Kommune består Ældrerådet af 13 personer.

  Læs mere om Ældrerådet.

 • Udsatteråd i Roskilde Kommune

  Rådet for udsatte borgere skal arbejde for bedre forhold for socialt udsatte i kommunen. Rådet skal blandt andet rådgive politikerne i byrådet og sikre, at socialt udsatte i bliver hørt.

  En samling af 10 Roskilde-borgere sidder klar til at rådgive politikerne om alt fra misbrugsbehandling til psykisk sygdom. Sammensætningen af det nye Udsatteråd blev vedtaget på et møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 6. december 2018. Det nye råd består af repræsentanter for foreninger, der arbejder med udsatte til hverdag og borgere, der på forskellige måder har mærket udsatheden på egen krop.

  Rådets medlemmer deler deres erfaringer og viden om socialt udsatte med politikerne. Medlemmerne har en rådgivende funktion og muligheden for at præge den lokalpolitiske dagsorden.

  Læs mere om Udsatterådet, rådets medlemmer og referater fra møderne eller skriv til Udsatterådet med emner til drøftelse.

 • Advisory Board for Socialøkonomi

  Advisory Board for Socialøkonomi har til formål at rådgive Roskilde Kommunes politikere og forvaltning i forhold til socialøkonomi, socialøkonomiske virksomheder og socialt iværksætteri.

  Advisory Board består af repræsentanter fra:

  • Roskilde Universitet
  • ErhvervsFORUM Roskilde
  • Større lokale virksomheder
  • INSP!
  • Roskilde Frivilligcenter
  • Foreningen Orange Makers
  • Danske Handicaporganisationer, Roskilde
  • Faglige organisationer
  • Dansk Arbejdsgiverforening
  • Dansk Industri
  • 3 byrådsmedlemmer


  I 2018 er der planlagt ordinære møder:

  • Mandag den 17. september
  • Tirsdag den 20. november

  Ønsker du yderligere information om Advisory Boards arbejde, kan du kontakte Trine Velling på mail trinev@roskilde.dk eller Sekretariat for Social, Job og Sundhed på mail jobcenter@roskilde.dk. tlf. 46 31 30 00.

  Medlemmer

  • Gitte Kronbak Nielsen, Byrådsmedlem
  • Susanne Lysholm Jensen, Byrådsmedlem
  • Jette Tjørnelund, Byrådsmedlem
  • Camilla Martens, Teamleder og HR for INSP!
  • Guri Madsen, Frivilligcenter Roskilde
  • Michael Riedel, Leder Frivilligcenter Roskilde
  • Hanne Danielsen, Administrerende direktør for Grennesminde
  • Hans Christian Nielsen, Head of Division, People & Administration, Roskilde Festival 
  • Mette Mikkelsen, Direktør for Erhvervsforum Roskilde
  • Marie-Louise Munter, Formand for Erhvervsforum Roskilde
  • Kristina Fischer, LO Roskilde
  • Linda Lundgaard Andersen (formand), Professor, Center for Socialt Entreprenørskab, RUC
  • Peter Vonsild, Dansk Blindesamfund, Formand for Handicaprådet i Roskilde
  • Tina Hesselager, Formand, FTF
  • Trine Holmberg, Direktør, Argo
  • René La Cour, Direktør Sell, Roskilde Kongrescenter
  • Francisco Ortega, Projektchef, Boligselskabet Sjælland

  Medlemmernes funktionsperiode følger den kommunale byrådsperiode.

  Læs Strategi for socialøkonomi i Roskilde Kommune og hent Notat om socialøkonomi i Roskilde Kommune.
  Hent råd og vejledning om at starte en socialøkonomisk virksomhed.

 • Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  Roskilde Kommunes Byråd nedsatte i 2015 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, der holdt stiftende møde d. 25. august 2015.

  Læs mere om Beskæftigelsesrådet.

Kontakt

Byrådssekretariatet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Kommunaldirektøren
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

06.01.2020