You are here

Aktindsigt

På denne side kan du finde information om, hvornår og hvordan du kan få aktindsigt.

Retten til aktindsigt omfatter som udgangspunkt alle dokumenter i en sag, herunder blandt andet også kort, tegninger, film og journalfortegnelser.

Vi kan dog ikke give aktindsigt i oplysninger, som er omfattet af særlige regler om tavshedspligt.

De almindelige regler om aktindsigt står i lov om offentlighed i forvaltningen, men nedenfor har vi samlet de ting, som er vigtigst at vide.

Få mere at vide om

 • Hvem der har ret til aktindsigt

  Enhver har ret til aktindsigt.

  Gælder det din egen sag, eller er du part i en sag (dvs. direkte berørt af sagens udfald), har du krav på aktindsigt efter reglerne i forvaltningsloven.

  Forvaltningsloven giver en større adgang til aktindsigt end offentlighedsloven.

 • Hvordan du får aktindsigt

  Du kan få aktindsigt via brev, fax, e-mail, telefon eller ved personlig henvendelse. Der er altså ingen formelle krav.

  Du skal ikke begrunde dit ønske om aktindsigt. Det er ikke nødvendigt at kende sagens journalnummer eller navn. Når du søger aktindsigt, skal ansøgningen indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan finde frem til sagen. Din ansøgning skal også indeholde et tema for ansøgningen. Vi vil gerne vejlede og hjælpe med at afgrænse dit tema for ansøgningen.

  Du kan kun få aktindsigt i det, der allerede er i sagen. Kommunen er således ikke forpligtet til at udarbejde nyt materiale, analyser, statistikker m.m. Dog kan kommunen udarbejde såkaldte dataudtræk.

  Kommunen skal give aktindsigt så hurtigt som muligt. Vi skal træffe en afgørelse inden 7 arbejdsdage efter at have modtaget din anmodning. Kan vi ikke nå det inden for denne frist, skal vi underrette dig om årsagen hertil, og om hvornår du kan forvente at få den endelige afgørelse.

  Du har krav på en begrundelse, hvis kommunen ikke fuldt ud imødekommer din anmodning om aktindsigt.

 • Kopi eller gennemsyn af sagen

  Du kan få aktindsigt elektronisk, i papirform eller ved at gennemse sagen hos os. Det sidste kan blive aktuelt, hvis dokumenternes antal, deres karakter eller form taler afgørende imod kopiering.

  Kommunen kan kræve betaling for fotokopier på mere end 25 sider - 10 kr. for den første side samt 1 kr. for de følgende.

 • Hvor du ikke kan få aktindsigt

  For visse sager gælder loven ikke. Den vigtigste type er personalesager. Her kan du kun få oplyst den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser.

  For chefer må vi endvidere oplyse om disciplinære sager, som er mindre end to år gamle.

 • Interne dokumenter

  Interne arbejdsdokumenter er som udgangspunkt undtaget fra aktindsigt. Interne arbejdsdokumenter er bl.a.:

  • dokumenter, som kommunen udarbejder til eget brug

  • breve mellem kommunens egne enheder herunder mellem kommunalbestyrelsen og dens udvalg, forvaltninger, afdelinger og andre organer

  I nogle tilfælde har du krav på aktindsigt i interne dokumenter. Det drejer sig om tilfælde, hvor kun det interne dokument indeholder kommunens endelige beslutning i sagen. Eller hvis kun det interne dokument indeholder oplysninger, der er omfattet af reglerne om notatpligt.

  Du har også krav på at få oplysninger om faktiske forhold, der ikke fremgår af andre dokumenter i sagen end de interne.

  Andre specielle dokumenter kan være undtaget fra aktindsigt. Det kan f.eks. være kommunens brevveksling med en advokat f.eks. i forbindelse med retssager eller dokumenter i forbindelse med aftaler om indkøb, tilbud mv.

  Væsentlige hensyn til kommunens interesser kan efter en konkret vurdering bevirke, at aktindsigt begrænses. Det gælder f.eks.:

  • hensynet til gennemførelse af kommunes kontrol- eller planlægningsopgaver

  • hensynet til kommunens forretningsvirksomhed og økonomiske interesser

  Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om fortrolige forhold som f.eks.:

  • oplysninger om enkeltpersoners private eller økonomiske forhold

  • oplysninger om private virksomheders drifts- eller forretningsforhold eller tekniske indretninger

 • Meroffentlighed

  Selvom visse dokumenter eller oplysninger efter loven kan undtages for aktindsigt, har kommunen pligt til at vurdere, om der alligevel kan gives såkaldt meroffentlighed i dokumenterne eller oplysningerne.

 • Klagemuligheder

  Hvis du vil klage over afgørelsen eller over sagsbehandlingstiden, skal du sende din klage til sagsbehandleren eller den afdeling i kommunen, som har med sagen at gøre.

  Hvis afdelingen vil fastholde afgørelsen, skal afdelingen snarest videresende sagen til Statsforvaltningen eller til Folketingets Ombudsmand. Statsforvaltningen eller Folketingets Ombudsmand skal færdigbehandle klagen inden 20 arbejdsdage efter modtagelsen.

  Hverken Statsforvaltningen eller Folketingets Ombudsmand er egentlige klageinstanser, men kan på eget initiativ eller på grundlag af en klage undersøge en sag nærmere.

 • Hvem du skal kontakte

  Ønsker du at få aktindsigt i en sag, skal du henvende dig til sagsbehandleren eller den afdeling i kommunen, der har med sagen at gøre.

  Det samme gælder, hvis du ønsker at klage over en afgørelse.

Senest opdateret

25.01.2018