You are here

Valgplakater

Der findes særlige regler for plakatopsætning, som findes i lov om offentlige veje og lov om private fællesveje.

Frister til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019

Plakater til valg til Europa-Parlamentet kan opsættes fra lørdag den 4. maj 2019 kl. 12:00. Valgbestyrelsen i Roskilde Kommune har besluttet, at valgplakaterne - og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore m.v.) - skal være taget ned til samme frist som plakaterne til folketingsvalget, senest torsdag den 13. juni 2019 kl. 24:00.
 

Frister til folketingsvalget den 5. juni 2019

Plakater til valg til Folketinget kan opsættes fra lørdag den 11. maj 2019 kl. 12:00. Valgplakaterne - og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore m.v.) - skal være taget ned senest torsdag den 13. juni kl. 24:00.
 

Regler for plakatopsætning

Valgplakater må ikke være større end 0,8 m2 og skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den juridiske person, der har iværksat ophængningen.

Valgplakater må ophænges på master til vejbelysning, vejtræer, hegn, master til brug for elforsyning samt indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.

Valgplakater må ikke dække færdselstavler eller i øvrigt udgøre en fare for trafiksikkerheden.

Valgplakater må ikke ophænges:

  1. på motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
  2. i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
  3. i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
  4. på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
  5. på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign.,
  6. nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
  7. lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
  8. højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten eller
  9. på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Forvaltningen kan uden forudgående varsel og på den ansvarlige persons regning nedtage valgplakater, der ikke er markeret med navn og adresse eller er ophængt i strid med reglerne for placering.

Til de kommende valg har Vejdirektoratet udviklet en lommeguide i form af en grafik, der kan downloades til smartphones, så opsætterne af valgplakater kan have guiden på sig, når de sætter plakaterne op.

Læs også Økonomi- og Indenrigsministeriets orientering om valgplakater.
 

Kontakt

Liselotte Reimers
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Veje og Grønne områder
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 37 19

Senest opdateret

03.06.2019