You are here

Klimapolitik

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

(Godkendt i Byrådet 31. maj 2017)

Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke til at forebygge klimaforandringerne og sikre den nødvendige tilpasning.

Roskilde Kommune vil arbejde for 100 % vedvarende energiforsyning og herved blive CO2-neutral.

Roskilde Kommunes Klimaråd arbejder for at kommunens visioner på området bliver løftet til et højere niveau gennem et styrket samarbejdet omkring klima- og energiløsninger mellem kommune, erhvervsliv og de videninstitutioner, der ligger i kommunen.

Spørgsmål og svar

 • Hvad er Byrådets politiske målsætninger for at indfri visionen?

  Vi vil sikre,

  • at målene i Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening opfyldes, det vil sige 2% årlig reduktion i CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed i perioden 2007-2025
  • at de ambitiøse mål i Borgmesterpagten om minimum 35% reduktion i CO2-udledningen fra kommunen som geografisk område fra 2008-2020 opfyldes.

  Andelen af vedvarende energi skal løbende øges, og CO2-udledningen fra energiproduktion, opvarmning, transport, bygninger og affald skal reduceres. Vi vil:

  • reducere CO2-udledningen fra energiproduktion og udfase elvarme og opvarmning baseret på fossile brændsler
  • arbejde for, at energiforbruget i byens bygninger nedbringes markant
  • arbejde for, at transportbehovet inden for Roskilde Kommunes grænser reduceres, og at den resterende transport sker på den mest bæredygtige måde.

  Vi vil inddrage og samarbejde med borgere, erhvervsliv og videninstitutioner i klimaarbejdet.
  Vi vil fremme effektive løsninger, som går på tværs af kommunegrænserne.
  Vi vil fastholde fokus på, at bedre klimaadfærd er den billigste form for CO2-reduktion.

  Klimarådet skal inspirere og give sparring til kommunens klimaindsats, og klimafonden skal anvendes, så den fører til nye innovative projekter og ny viden i klimaarbejdet.

 • Hvilke politiske mål for området sætter Byrådet særligt fokus på de næste år?

  Målsætningen om 35 % CO2-reduktion i 2020 skal først og fremmest nås gennem indsatser i energiforsyningen, hvoraf hovedparten følger af nationale initiativer. De resterende indsatser skal især besluttes i forbindelse med den Strategiske Energiplan. Med nedenstående mål tages lokale skridt ift. energiforsyningen og aktiviteter indenfor transport og bygninger (herunder borgernes energivaner).

  De mål og indsatser som er igangsat og dem, som blev vedtaget med Budget 2017, suppleres med følgende tre mål og underliggende indsatser:

  1. mål er: At udvikle, beslutte og gennemføre aktiviteter, der på kort sigt bidrager til at nedbringe CO2-udledningen fra energiforsyning parallelt med den langsigtede indsats i den Strategiske Energiplan.

  • Igangsætte indsats i op til 10 mindre bysamfund omkring udskiftning af oliefyr til andet brændsel (afrapporteres i KMU, 1. kvartal 2018).
  • Afklare potentiale for etablering af fjernkøling i Ny Østergade og Ro's Torv (afrapporteres i KMU, 4. kvartal 2018)
  • Gennemføre indsats målrettet virksomheder, hvor Roskilde Kommune bidrager til Fors' arbejde med fortætning i fjernvarmeområder (afrapporteres i KMU, 4. kvartal 2017)
  • Gennemføre Gate 21 projektet ”Grøn Kollektiv Varme” i samarbejde med Fors, der afdækker muligheden for at udnytte overskudsvarmen fra industri og detailhandel i det eksisterende fjernvarmenet (afrapporteres i KMU, 3. kvartal 2018)
  • Gennemføre analyse af, hvordan Roskilde Kommune (som geografisk område) kan opnå CO2-neutralitet før den nationale målsætning i 2050 og på el- og varme før 2035. Analysen skal fortrinsvis fokusere på og have specifikke CO2-målsætninger for el-forbrug, varme og transport og skal indeholde økonomiske konsekvensberegninger for Roskilde Kommune (tidsplan for analysen fastlægges efterår 2017)
  • Sikre, at koordineringsforaet for byrådsvalgte i forsyningsvirksomheder øger fokus på, hvordan Roskilde Kommunes klimamålsætninger opfyldes i de virksomheder, kommunen har interesser i (status afrapporteres i KMU, 2. kvartal 2018).

  2. mål er: At udvikle, beslutte og gennemføre aktiviteter, der reducerer transportens CO2-udledning både fra kommunens egen virksomhed og fra den totale transport i kommunen som geografisk område.

  • Gennemføre udlån af elcykler til kommunens borgere (afrapporteres i KMU, 4. kvartal 2017).

  [Herudover er der indsatser på transportområdet i forbindelse med Udbud af busmateriel, Trafik- og Mobilitetsplanen og Cyklistplanen].

  3. mål er: At udvikle, beslutte og gennemføre aktiviteter, der reducerer CO2-udledningen fra bygninger og som følge af borgernes energivaner.

  • Afklare videreførelsen af partnerskabet Grøn Puls og partnerskabets indsatser målrettet energirenovering efter udgangen af 2017 (afrapporteres i KMU, 4. kvartal 2017) 
  • Gennemføre og evaluere 2-3 indsatser, der understøtter borgernes handlemuligheder i forhold til klimavenlig adfærd (afrapporteres i KMU, 2. kvartal 2018)
  • Arbejde for, at der i forbindelse med udvikling og implementering af den nye organiseringsmodel for ejendomsdrift indtænkes energirigtig drift af bygningerne (afrapporteres i KMU, 4. kvartal 2018).

  Målemetoden: Er for alle tre områder, at indsatserne afrapporteres på de nævnte tidspunkter og herudover i CO2-kortlægningen og Grønt Regnskab, som udarbejdes efter de vedtagne forskrifter.
   

  I 2018 skal der udarbejdes ny klimapolitik og formuleres nye politiske mål.

Klimaplan

energiplan

Strategisk energiplan

Planen viser vejen til, hvordan Roskilde kan bidrage til den nationale klima- og energipolitiske målsætning om 100 % vedvarende energi i el og varme i 2035.

 

strategisk_energiplan_-_endelig_vedtagelse.pdf

Senest opdateret

23.04.2019