You are here

Klimatilpasnings-, miljø- og naturpolitik

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?
 • Roskilde Kommune vil være førende og inddrage klimatilpasning i sektorplaner og projekter der gennemføres i kommunen.
 • Roskilde Kommune vil have fokus på bæredygtig vandindvinding, så vi sikrer at der også i fremtiden er tilstrækkeligt rent grundvand af god kvalitet til brug for drikkevand.
 • Roskilde Kommune vil have fokus på bæredygtig udnyttelse af den våde natur; vandløb, søer, vådområder, fjorden og grundvandet. Vi sikrer, at der er en mangfoldig og bæredygtig natur.
 • Roskilde Kommune har en unik og mangfoldig natur, som vi vil bevare og udvikle, således at der er rum for oplevelser, friluftsliv, sundhed og livskvalitet, som gør Roskilde Kommune attraktiv at leve i.
 • Roskilde Kommune skal være serviceorienteret overfor eksisterende og kommende virksomheder.
 • Roskilde Kommune ønsker at gå forrest i bestræbelserne på at passe på natur og miljø. Det skal ske ved blandt andet at forsøge at forebygge jordforurening.
 • Roskilde Kommune vil derudover have fokus på natur og miljø gennem en række indsatser på affaldsområdet. Visionen for perioden 2015-2024 er derfor at arbejde hen imod Roskilde som førende ressourcecyklus-kommune.

Spørgsmål og svar

 • Hvad er Byrådets politiske målsætninger for at indfri visionen?

  • Klimatilpasningsstrategi / handleplan - Vi vil blandt andet indregne fremtidige nedbørsmønstre i sektorplaner for at sikre at vandet ikke gør skade og sørge for lokal nedsivning hvor det er muligt, så regnvandet måske endda gør gavn.
  • Bæredygtig vandindvinding (Kommunal vandhandleplan) - Grundvand er en begrænset ressource i regionen. Kommunen vil passe på grundvandsressourcen, så der også fremover er tilstrækkelige mængder vand og god kvalitet til både mennesker og natur.
  • De værdifulde naturområder skal fortsat styrkes, så de er i en tilstand, der giver gode leveforhold for prioriterede arter. De øvrige naturområder skal sikres i en god tilstand.
  • Der skal løbende etableres ny natur, så den biologiske og rekreative mangfoldighed styrkes.
  • Ejere, brugere og foreninger tager aktivt del i udvikling og pleje af naturen.
  • Der skal sikres og forbedres gode turmuligheder fra vores bolig og ud i naturen fra blandt andet Viby, Jyllinge og Roskilde samt de mindre byer.
  • Der skal være et varieret udbud af fysiske og rekreative udfoldelsesmuligheder og hvile og opholdssteder, i særdeleshed i de bynære naturområder, som tilgodeser forskellige befolkningsgruppers behov.
  • Roskilde Kommune skal i samarbejde med nabokommuner arbejde for at udvikle det regionale rekreative stinet. Stierne skal skabe adgang til landskaber med mange oplevelsesmuligheder, skabe sammenhæng mellem byerne og så vidt muligt have kontakt til stationer på bane-nettet.
  • Målsætningerne i Affalds- og ressourceplan 2015-2024, som er i høring i perioden 11. marts til 15. maj 2015 handler om affaldsforebyggelse, bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet, nedsættelse af miljøbelastningen, sikre et højere vidensniveau og en god service i kombination med en høj kvalitet og effektivitet.
 • Hvilke politiske mål for området sætter Byrådet særligt fokus på?

  1. Målet er: Klimatilpasning – realisering af indsatser i klimatilpasningsplanens handleplan.
   Målemetoden er: Hvert år i marts udarbejdes status for realisering af klimatilpasningshandleplan – første gang marts 2016.
  2. Målet er: Bæredygtig sammenhængende vandplanlægning. Vandindvinding, grundvandsbeskyttelse, spildevandshåndtering, vandløbsvedligeholdelse og opretholdelse af vådområder foregår ud fra en samlet plan – og forståelse af, at disse områder ikke meningsfyldt kan skilles ad samt ansvarlig byudvikling, vand til byfortætning, udvikling af erhverv og evt. håndtering af overfladevand (nedsivning af hensyn til grundvand, vandløb)
   Målemetoden er:
   - Udarbejdelse og realisering af vandhandleplan for Vandplan I inden den 31. december 2018.
   - Strategi på tværs af Miljø for realisering af Vandplan II inden den 1. januar 2016.
  3. Målet er: At udvikle en mere sundhedsfremmende og oplevelsesrig natur af højere kvalitet, som bliver brugt at borgere og turister. Dette skal ske igennem en koordineret kommunal indsats og i samarbejde med lodsejere og borgere.
   Målemetoden er: Hvert år udarbejdes en status for realiseringen af Grøn Blå Strategi for Roskilde Kommune
  4. Målet for affaldsområdet:
   Målet for private husstande er - hvis nye affaldsordninger igangsættes i 2017,
   - at nå en genanvendelse af husholdningsaffaldet på40 % i 2018, samt
   - at gebyret for deltagelse i de kommunale affaldsordninger for en enfamiliebolig maksimalt stiger med 10 % frem til 2018 målt i forhold til 2013, samt
   - at min. 90 % i 2018 har fået etableret løsninger hjemme
   Målet for erhverv er:
   - at min. 160 tons trægenanvendes i 2018, og
   - at det kommunale administrationsgebyr maks. er 500 kr. pr. å inkl. moms, samt
   - at min. 50 virksomheder hvert 2. år får Affaldstjek
   Målet for kommunale institutioner er:
   - at reducere CO2 belastningen med min. 100 tons i 2018, og
   - at det kommunale administrationsgebyr maks. er 500 kr. pr. å inkl. moms, samt
   - at min. 50 virksomheder hvert 2. år får Affaldstjek
   Målemetoden er: registrering af mængder og økonomi for området samt opfølgning på indsatser i Affalds- og ressourceplan 2015-2024.

Senest opdateret

07.12.2015