You are here

Kultur- og Idrætspolitik

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Roskilde Kommune skal danne rammen for det gode liv til glæde og inspiration for byens borgere og gæster. Vi vil bevæge det hele menneske både fysisk og sanseligt gennem stærke fællesskaber og individuelle oplevelser. Vi vil være et skabende kraftcenter for kultur- og idrætsevents og markere os lokalt, regionalt og internationalt.

Roskilde Kommunes DNA er samskabelse, frivillighed og entreprenørskab. Vi vil udfordre vanetænkning og lade os udfordre i nye samarbejdsrelationer og i udviklingen af nye metoder. Vi vil være centrum for nyskabelse, og vi vil udvikle stærke lokale fællesskaber med respekt for miljøernes identitet og egenart.

Spørgsmål og svar

 • Hvad er Byrådets politiske målsætninger for at indfri visionen?

  1. Dannelse
   Roskilde Kommune ønsker, at alle børn og unge får muligheden for at udvikle og udleve stærke sociale, kreative og innovative kompetencer. Gennem et stærkt læringsmiljø ønsker vi at understøtte børn og unges mulighed for at udvikle entreprenørskab og engagement - og derigennem udfolde og udfordre deres evner.
    
  2. Talentudvikling
   Roskilde Kommune har gennem flere år haft fokus på talentudvikling. Vi vil arbejde videre med talentudvikling på et bredere og mere strategisk niveau for at sikre, at der er et nødvendigt vækstlag for talentudvikling og de rette vilkår for talenterne. Ambitionen er, at børn og unge kan udvikle deres særlige talenter, uanset om det er inden for kultur- eller idrætsområdet.
    
  3. Dynamiske bymiljøer
   Roskilde Kommune skal være et attraktivt sted med levende bymiljøer og fællesskaber, hvor aktiviteter og det gode liv udfolder sig for alle. Der skal være fokus på aktiviteter, der skaber liv i byerne, byrummene og i de rekreative områder.
    
  4. Faciliteter
   Roskilde Kommune skal være kraftcenter for kultur- og idrætsaktiviteter. Vi vil sikre og optimere kommunens fysiske rammer og faciliteter. Faciliteterne skal være fleksible og give mulighed for aktiviteter på tværs af idrætter og kulturelle formål. Det skal være let tilgængeligt, sjovt og lærerigt at dyrke aktiviteter i Roskilde Kommunes lokaler, haller og udendørs faciliteter.
    
  5. Events
   Roskilde Kommune skal være den førende kommune i Danmark, som tilbyder og tiltrækker store events i form af sportsarrangementer, koncertoplevelser og kulturbegivenheder. Vi vil give rum for nye og anderledes events, der sætter spor i Roskilde Kommunes udvikling. Branding af Roskilde Kommune som eventby skal være med til at skabe vækst, samt bevare og udvikle kommunen som et markant sted for kultur- og idrætsoplevelser.
    
  6. Musikby
   Roskilde Kommune har en stærk musikhistorie, engagerede og visionære musikaktører samt musikevents og musikprojekter med national og international gennemslagskraft. Vi har igennem en årrække satset på musikken, blandt andet i en ambitiøs musikbystrategi fra 2005. I dag er Roskildes position som musikby udfordret af andre kommuner og regioner, der ser potentiale i bruge musikken som løftestang for vækst og branding. Roskilde vil fortsat være i førertrøjen på musikområdet.
 • Hvilke politiske mål for området sætter Byrådet særligt fokus på?

  1. Dannelse 
   Roskilde Kommune har som mål, at alle børn og unge skal opleve glæden ved et aktivt og indholdsrigt liv, hvor bevægelse, musik og kreativitet er en naturlig del af hverdagen både i fritiden og i institutionslivet. Vi vil styrke det koordinerende samarbejde mellem institutionslivet og kultur- og fritidslivet for at sikre, at vores børn og unge får en sammenhængende hverdag fyldt med læring, bevægelse og kulturelle oplevelser.

   Målemetode:
   - Ultimo 2016 udarbejdes en analyse af effekterne af den nye folkeskolereform for forenings- og kulturlivet.
   - Ultimo 2016 udarbejdes anbefalinger for en fremadrettet struktur, der understøtter foreningernes og kulturinstitutioners samarbejde med folkeskolerne og 0-6 års området.

  2. Talentudvikling 
   I Roskilde Kommune har vi fokus på at skabe optimale muligheder og betingelser for talentudvikling. Det skal ske i et inspirerende og entreprenant miljø baseret på nytænkning og synergier mellem relevante samarbejdspartnere og institutioner Vi vil afdække muligheder og potentialer for talentudvikling, for at sikre en langsigtet strategi for talentudvikling inden for kultur- og idrætsområdet. Gennem talentudvikling skabes et lokalt elitemiljø, der understøtter Byrådets ønske om løbende at arrangere kultur- og idrætsoplevelser på nationalt og internationalt niveau.


   Målemetode:
   - Ultimo 2017 udarbejdes en strategi for identificering og rekruttering af talent.
   - Ultimo 2017 udarbejdes en strategi for brobygning mellem uddannelsesinstitutioner og de professionelle miljøer.

  3. Dynamiske bymiljøer 
   Kultur- og idrætsaktiviteter skaber liv, oplevelser og fællesskaber i hele Roskilde Kommune. Udviklingen og anvendelsen af både de fysiske rammer og de åbne områder skal ske i dialog med foreninger, borgere og aktører på kultur- og idrætsområdet. Vi vil sætte fokus på borgerinvolvering og partnerskaber i udviklingen af dynamiske miljøer.

   Målemetode:
   - Primo 2017 udarbejdes anbefalinger og redskaber for en ”Roskilde Model” for borger/ brugerinvolvering ved udviklingen af kultur- og idrætstilbud i hele Roskilde Kommune.

  4. Faciliteter 
   Roskilde Kommune vægter fællesskab, mangfoldighed og fleksibilitet i indretningen af kommunens fysiske rammer. Indretningen skal inspirere, skabe synergier og nysgerrighed hos borgerne på tværs af kulturtilbud og idrætsaktiviteter. Det skal være let at få informationer om og adgang til kommunens lokaler, haller og udendørsfaciliteter.

   Målemetode:
   - Primo 2017 etableres en digital platform for booking af haller for kommunens selvorganiserede borgere.

   - I 2016-17 skabes det nye kraftcenter på Kildegården sammen med foreninger og andre aktører.

  5. Events
   Roskilde Kommune har potentiale til at afholde store udendørs events. Vi har en god infrastruktur, en lang tradition for frivillighed og mange års erfaring i afvikling af store arrangementer. Vi vil understøtte samarbejdet på tværs af erhvervsliv, institutioner, foreninger og borgere med henblik på at udnytte og udvikle Roskildes unikke styrker som eventkommune.

   Målemetode:
   - Primo 2016 er der udarbejdet en eventstrategi for Roskilde som eventkommune.
   - Der skal afholdes min. 4 store årlige udendørs events på kultur- og idrætsområdet.
   - Kommunens arrangørguide udvikles yderligere som værktøj til foreningers og andre aktørers afholdelse af events.

  6. Musikby
   Roskilde Kommunes profil som musikby skal revitaliseres, og der skal udvikles visioner og initiativer, som adskiller Roskilde fra andre musikbyer. Byrådet vil fortsat sikre et rigt og mangfoldigt musikliv, en stærk fødekæde med tidssvarende tilbud til alle niveauer, karriereudvikling af de bedste, musikskabelse for alle og mangfoldige scener til små og store koncertoplevelser. Der skal være et særligt fokus på, at alle uanset køn, alder eller etnicitet får glæde af at skabe og opleve musik.

   Målemetode:
   - Medio 2016 er der udarbejdet en ny strategi for Musikby 2.0.

Senest opdateret

01.03.2017