You are here

Økonomiske principper

Økonomiske principper for Roskilde Kommune.

Godkendt: 2018

De økonomiske principper for Roskilde Kommune omfatter overordnede og langsigtede mål for, hvordan Roskilde Kommunes økonomiske situation skal udvikle sig over en årrække. De årlige økonomiske tiltag for at nå dette mål fastlægges i forbindelse med budgetprocedure og tidsplan.

Få mere at vide om

 • Roskilde Kommunes økonomiske principper

  Kommunerne har igennem en årrække været i et økonomisk krydspres bestående af stigende udgifter som følge af ændringer i befolkningssammensætningen og en statslig beslutning om lav vækst i de offentlige udgifter. Dertil kommer en statslig sanktionslovgivning, der udstikker faste rammer for de kommunale budgetters størrelse samt foreskriver sanktioner ved manglende overholdelse.

  Der er ingen tegn på, at disse forhold ændrer sig grundlæggende på hverken kort eller mellemlangt sigt. Det betyder også, at så langt øjet rækker, skal de prioriteringer og nye indsatser, som en kommune ønsker at iværksætte, ske inden for de eksisterende økonomiske rammer.

  En fastlæggelse af væsentlige, kommunale økonomiske principper medvirker i et sådant økonomisk klima til at sikre kommunens fortsatte handlefrihed i en trængt økonomisk situation. De økonomiske principper for Roskilde Kommune omfatter overordnede og langsigtede mål for, hvordan Roskilde Kommunes økonomiske situation skal udvikle sig over en årrække. De årlige økonomiske tiltag for at nå dette mål fastlægges i forbindelse med budgetprocedure og tidsplan.

 • Roskilde Kommunes økonomiske målsætninger

  De økonomiske principper for Roskilde Kommune skal medvirke til at sikre en sund økonomisk udvikling gennem følgende målsætninger: 

  1. Roskilde Kommunes overordnede budgetlægningsmål er en økonomisk balance under hensyntagen til de gældende rammer for kommunernes udgifter for at undgå både individuelle og kollektive sanktioner. Målet om økonomisk balance skal give den nødvendige likviditetssikkerhed og en robust økonomi i forhold til at kunne engagere sig i rentable projekter og byudvikling, herunder jordopkøb.
  2. Roskilde Kommune skal have en likviditet i intervallet 275-325 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen, således at likviditetsniveauet fastholdes i en størrelsesorden på ca. 300 mio. kr., der vurderes at være passende for kommunens størrelse. Likviditetsspændet rummer imidlertid mulighed for afvigelser i enkeltår, hvis Byrådet ønsker at prioritere strategiske investeringer, jordopkøb m.v.
  3. I Roskilde Kommune er det grundreglen, at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger på driften.
  4. Økonomistyringen i Roskilde Kommune er og skal være præget af decentralt økonomisk ansvar og råderum med overførselsadgang mellem regnskabsår og lokal dispositionsadgang mellem løn- og driftsudgifter som angivet i rammestyringsreglerne vedtaget af Byrådet.
  5. Roskilde Kommune sigter imod at nedbringe kommunens nettogæld med ca. 100 mio. kr. i løbet af budgetlægningen for 2019-2022, så de årlige udgifter til renter og afdrag reduceres. Kommunens gæld vil i så fald i 2022 ligge ca. 500 kr./pr. indb. under det nuværende landsgennemsnit for ultimo 2016, hvor Roskilde Kommunes gæld pr. indb. (ekskl. gæld vedr. ældreboliger) udgør ca. 11.000 kr. mod ca. 10.500 kr. på landsplan.
  6. Indtægter fra grund- og ejendomssalg skal budgetteres forsigtigt. Alle merindtægter ud over det budgetterede anvendes til investeringer i anlæg, strategisk udvikling, gældsnedbringelse eller fastholdelse af likviditetsmålsætningen.
  7. For at udbygge og forny kommunens aktivmasse, så serviceproduktionen kan foregå i tidssvarende fysiske rammer, skal Roskilde Kommunes budgetramme til anlæg udgøre netto min. 175 mio. kr. eksklusive byggemodning, idet byggemodning skal ses i sammenhæng med kommunens grundsalg, samt eksklusiv udgifter til bygnings- og vejvedligeholdelse, da disse udgifter er placeret på driftsbudgettet.

Senest opdateret

13.08.2019