You are here

Politik for sociale indsatser på voksenområdet

Politikken for sociale indsatser til voksne borgere med handicap og psykisk sårbarhed har afsæt i den overordnede vision:

Godkendt i Byrådet den 17. juni 2015

”Roskilde Kommunes vision er at styrke den enkelte borgers tryghed og muligheder i livet gennem uddannelse, stærke fællesskaber og en solid kerneservice. Vi vil være kendte for at have fokus på kerneopgaven, hvor borgere med behov for sociale indsatser får en virksom støtte fra et fællesskab mellem kommunale medarbej­dere, civil­samfund og er­hvervsliv, så den enkelte kan leve en tilvær­else så tæt på det, som den enkelte ønsker og formår. Vi vil fremme innovation og nye samarbejdsformer generelt.”

Skal den korte vision foldes lidt mere ud, kan den suppleres med:

 • Vejen til et godt liv bygger på tryghed ved at få den rette og nødvendige støtte til øget selvbestemmelse, eget-ansvar og egen­mestring, så livet kan leves med mindst mulig afhængighed af andre.
 • Vores kernevelfærd kan udvikles ved at nytænke flere sociale indsatser, der bygger på et samspil mellem borgeren selv, borgerens sociale netværk, kommu­nen, frivillige personer, foreninger samt civilsamfundet i øvrigt og erhvervslivet.

Spørgsmål og svar

 • Hvad er Byrådets politiske målsætninger for at indfri visionen?

  Visionen udtrykker dobbeltheden og dynamikken mellem den enkelte borger og samspil­let mellem borgeren selv, borgerens sociale netværk, kommunen, frivillige perso­ner, for­eninger samt civilsamfundet og erhvervslivet i øvrigt.

  Det er i denne trekant mellem borger, kommune og lokalsamfund, at de politiske mål for de kommende år ønsker at fokusere en bedre kvalitet i de sociale indsatser - hvad enten vejen hertil retter sig mod kommunens egne indsatser eller mod facilitering af indsatser fra på­rørende, civilsamfund og erhvervsliv.

  Byrådets politiske mål for styrkelse af de sociale indsatser er:

  • Kerneopgaven i fokus: Borgeren skal være tryg ved, at der er fokus på borgerens samlede livssituation med sammenhæng og kvalitet i støtten, hvad enten denne ydes rehabiliterende eller kompenserende af kommunens egne medarbejdere, andre fag­personer, pårørende eller frivillige.
  • Borgeren skal tilbydes en (re-)habili­teringsorienteret indsats som understøtter udvik­ling eller fastholdelse af borgerens egenmestring og et mere selvstændigt liv.
  • Som led i den enkeltes (re-)habilitering skal flere unge med handicap og/eller psykisk sårbarhed støttes til at være i uddannelse eller have praktik/arbejde på almindelige arbejdspladser.
  • Der skal være flere civilsamfunds-tilbud i samskabelse med kommunen, der inklude­rer borgere med handicap og/eller psykisk sårbarhed.
  • Vi søger aktivt nye veje og muligheder i nytænkning af kerne­velfærd og i samskabelse med lokalsamfundet.
 • Hvilke politiske mål for området sætter Byrådet særligt fokus på?

  Kerneopgaven i fokus

  Målet er, at borgerne skal opleve, at der i sagsbehandlingen sker vurdering af alle relevante udfordringer og ressourcer i borgerens liv og at støtten ydes sammenhængende og med høj kvalitet.

  Tiltag:

  Der etableres netværksmøde-koncept omfattende social-, beskæftigel­se-, sygedagpenge-, misbrugs- og familieområderne i Roskilde Kommu­ne til brug for borgere med behov for indsatser fra flere parter.
  På psykiatri- og misbrugsområdet etableres aftale med Region Sjæl­lands lokale Psykiatri Øst om sammenhængende støtte og forløb til borgere med behov for støtte fra flere parter

  Målemetode:

  Der benyttes borger-rejser for at få borgernes oplevelse af tiltagene. En borger-rejse består i, at en borger og relevante medarbejdere gennemgår borgerens sagsbehandlingsforløb, hvor der undervejs bliver udpeget situationer, som kan forbedres.

  Rehabilitering og øget selvstændighed (del af ”kerneopgaven i fokus”):

  Målet er, at der sættes fokus på den gode (re-)habiliterende samtale som en vigtig del af sagsbehandlingen.

  Tiltag:

  Der udformes et værdipapir for den gode professionelle samtale.

  Målemetode:

  Myndighed og udfører gennemgår sammen hvert kvartal et antal handle­planer og pædagogiske planer for at vurdere (re-)habiliteringssigtet i støt­ten. Borgerne inviteres til at deltage i denne gennemgang og i en vurdering af deres samlede støtte. Der gennemgås min. 16 sager i 2015 og 2016.

  Målet er, at der igangsættes forsøg på både handicap- og socialpsykiatri­området med, at borgere i et botilbud på hhv. handicap- og socialpsykiatri­områderne selv vælger deres kontaktperson for at fremme selvstændighed og egne valg.

  Målemetode:

  Der gennemføres en evaluering efter 1 år omkring virkningen af tilbuddet i f.t. borgeres oplevelse af tilbuddet.

  Som generelt tiltag i f.m. rehabilitering og øget selvstændighed indføres struktureret og systematisk dokumentation på botil­bud af borgeres mestrings-evner på relevante parametre for at opnå faglig refleksion til forbedring af indsatserne, og til at skal belyse virkningen af støtten for borgerne, således der efterfølgende kan opstilles overordnede effektmål til ”Resultater i Roskilde”.

  Som led i den enkeltes recovery skal flere unge med psykisk sårbarhed støttes til at være i uddannelse eller i praktik/arbejde.

  Målet er: Flest mulige unge, der er aktivitetsparate ledige under 30 år med en psykisk sår­barhed, skal være tilbage i job/uddannelse eller tilbage som job-/uddannelses­parate inden for 2 år.

  Tiltag:

  En forstærket Indsats indgår i de øvrige tiltag, der gøres på beskæf­tigelsesom­rådet. Der gives bl.a. kompetenceudvikling af sagsbehandlere til at støtte øget em­powerment, indføres netværksmøder og sammen­hængende intensiveret støtte til de unge med moderat/svære psykiske eller misbrugsproblemer, udvikles socialøkono­miske virksomheder m.m.

  Målemetoden

  er en baseline-måling i april 2015 og derefter årligt på grundlag af eksisterende registreringer af borgere. Målgruppen defineret som: ”Unge under 30 år med psykisk sårbarhed, som får støtte efter ser­viceloven og er registreret som ledig”

  Flere civilsamfundstilbud der inkluderer borgere med handicap/psykiske problemer

  Målet er, at der etableres aktivitetstilbud i civilsamfunds-regi.

  Tiltag:

  Der indgås aftale med civilsamfunds-aktører om at bistå med etable­ring af nye tilbud.

  Målemetoden er

  at der opgøres antal tilbud samt antal ugentlige brugere fra Center for Handicap og Center for Socialpsykiatri, som kommer i tilbud­dene.

  Kommunen søger nye veje og nytænker kernevelfærden i samskabelse med civil­samfundet

  Målet er, at borgere bliver mere selvhjulpne ved brug af social it-støtte som smart­phones/tablets.

  Tiltag:

  Der gøres i første omgang forsøg i et botilbud og i hjemmevejled­ningen. Erfaringerne fra dette bruges til vurdering af videre udbredelse med tilpasning til de forskellige målgrupper.

  Målemetoden er,

  at det opgøres hvor mange borgere, der gør brug af smartphones/tablets samt deres oplevelse af brugen af disse.

Publikationer

Senest opdateret

21.09.2015