You are here

Sammenhængende børnepolitik

Byrådets vision på området

Godkendt i Byrådet den 2. september 2015

Alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever sig som en del af et fællesskab.

Børn og unge med behov for støtte skal tilbydes tidlig forebyggende indsats i nærmiljøet.

Spørgsmål og svar

 • Byrådets politiske målsætninger for at indfri visionen

  Roskilde Kommunes målsætninger

  • Vi har fokus på tidlig opsporing og forebyggelse på tværs af sektorer. Indsatser til børn, unge og deres forældre skal ske så tæt på barnet og den unges hverdag som muligt.
  • Vi samarbejder og skaber løsninger sammen med børn, unge, forældre og netværk. Løsninger skabes i samarbejde og tæt dialog med dagtilbud og skoler for at sikre udsatte børn og unge den nødvendige læring.
  • Anbragte børn og unge skal opleve gode overgange i deres livsforløb og skal sikres kontinuitet under anbringelsen.
  • Vi yder kriminalitetsforebyggende indsatser hvor børn og unge færdes. Vi samarbejder med de unge, deres forældre og andre professionelle aktører.
 • Politiske mål

  Styrket tidlig indsats

  Målet er at opspore børn og unge med behov for støtte inden problemerne vokser sig store. Målet er også at støtte børn og unge tæt på barnet og den unges hverdag. Opsporingen af børn og unge sker med støtte fra roskildemodellen, som blandt andet er et redskab til at vurdere tidlige tegn på børn og unge i mistrivsel. Den tidlige støtte gives i et tværfagligt samarbejde mellem sundhedspleje, dagtilbud, skole, Børn og Unge m.m. med udgangspunkt i roskildemodellen. Indsatser til udsatte børn og unge skal i videst muligt omfang løses lokalt, med blik for ressourcer og i tæt dialog med forældre og netværk. Fokus er på, at indsatser er kortvarige og effektive. Forskning og viden om indsatser som virker inddrages.

  Målemetode:

  Der måles i foråret 2016 og 2017 i udvalgte dagtilbud og skolers fokusteam, om den tværfaglige samarbejdsmodel, roskildemodellen, er anvendt og bidrager til drøftelser om tidlig opsporing.

  Styrket samarbejdet med børn og unge

  Kvaliteten af samarbejdet med og inddragelsen af børn og unge styrkes gennem deltagelse som pilotkommune i 4årigt forskningsprojekt med Børns Vilkår om inddragelse af børn og unge i egen sag. Projektet inddrager børn og unges eget perspektiv, meninger og oplevelser og har mål om at børn og unge oplever medbestemmelse og føler sig hørt.

  Målemetode

  Det måles via projektets værktøjer og følgeforskning fra KORA (Det nationale Institut for Kommuners og Regioners analyse og forskning) om børnenes perspektiv er styrket.

  Vellykkede overgange og sammenhængende forløb

  Udsatte børn og unges uddannelsesniveau styrkes, da det medvirker til at sikre muligheder for et velfungerende voksenliv. Vi følger op på skole og uddannelse for alle anbragte børn og unge i alderen 15½, 16½ og 17½ år.

  Målemetode

  Der måles årligt på udvalgte sager om anbragte unge i målgruppen er i skole og eller uddannelse.

  Kontinuitet i anbringelsen

  Anbringelse i slægt/netværk og i plejefamilie skal medvirke til størst mulig kontinuitet i anbringelsen.

  Uledsagede flygtningebørn uden forældre forsøges fremadrettet anbragt i multikulturelle plejefamilier. Vi samarbejder med forskning på UCSJ om at opnå viden om sammenhæng mellem tilbud og effekt.

  Målemetode

  Ved udgangen af 2016 og 2017 opgøres om antallet af sammenbrud i anbringelser er faldet. Ved udgangen af 2016 måles på, om der er udviklet alternative tilbud til unge under 18 år, som er flygtet alene.

Publikationer

Senest opdateret

28.02.2019