You are here

Trafik- og mobilitetspolitik

Hvad er byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

God og bæredygtig mobilitet skal fastholde Roskildes førerposition, som en af landets mest attraktive bosteder.

Kommunen skal være kendt for en fleksibel og grøn mobilitet, der skaber de bedste rammer for det gode og sunde hverdagsliv, en effektiv pendling, en stærk detailhandel, virksomhedernes konkurrencekraft og for et alsidigt kultur- og byliv i hele kommunen.

Spørgsmål og svar

 • Hvad er Byrådets politiske målsætninger for at indfri visionen?

  God og let adgang

  • Fremkommeligheden på kommunens indfaldsveje skal forbedres for alle trafikanter.
  • Nemme og attraktive skiftemuligheder skal få trafikanter til at kombinere med fleksible og mere bæredygtige måder at transportere sig på.
  • Lette trafikanter skal kunne komme mere direkte til vigtige rejsemål.

  Sundhed, bevægelse og børn

  • Der skal være god adgang for alle til fods eller på cykel til natur- og rekreative oplevelser.
  • Flest mulige i alle aldersgrupper skal have mulighed for at være aktive og mobile i hverdagen.
  • Flere børn skal cykle eller gå i skole.

  Grøn mobilitet

  • Den bæredygtige transport skal gøres mere attraktiv, hurtig og komfortabel så den kan blive et brugbart alternativ til bilen.
  • Behovet for transport skal begrænses gennem god lokalisering, så korte afstande i højere grad gør de bæredygtige transportmidler til de mest fordelagtige valg.
  • Buskørslen skal gøres mere miljøvenlig og mindre støjende.
  • Flere skal gå, cykle og benytte kollektiv trafik, så der i 2020 er 50 % af alle ture som er bæredygtige.

  Byliv

  • Roskilde skal være en kommune med byrum uden generende støj og luftforurening, hvor flere opholder sig både oftere og længere og giver byerne mere liv.
  • Byrummene skal kunne udnyttes fleksibelt og spontant og tilbyde rammer for et mangfoldigt underholdende by- og handelsliv, der giver borgere og besøgende unikke oplevelser på torve og pladser, og understøtter lokale aktiviteter og fællesskaber.
  • Det skal være let at finde vej gennem byer og orientere sig om indretning, handels- og kulturtilbud.

   

 • Hvilke politiske mål for området sætter Byrådet særligt fokus på?

  Målet er: Antallet af cykelture og passagerer i busserne skal begge stige med 5 % for at mindske transportens miljøpåvirkning og forebygge trængsel på det overordnede vejnet i kommunen.
  Målemetoden er: Der gennemføres tællinger af cyklister og passagerer i busserne for at afgøre om resultatet er nået inden udgangen af 2017.

  Målet er: Der etableres yderligere 3 højklassede trafikknudepunkter, hvor flere busser eller tog mødes, for at øge kvaliteten af rejsen og muligheden for at kombinere forskellige transportmidler.
  Målemetoden er: Der foretages en optælling af nye trafikknudepunkter fra 2014 til 2017.

  Målet er: Der gennemføres en ny rekreativ cykel- og gangsti, som skaber ny sammenhæng mellem et boligområde og et naturområde for at give bedre mulighed for sundhed gennem bevægelse. Det prioriteres at etablere cykelstier, hvor der er skoleveje, for at give bedre mulighed for sikker, miljørigtig og sund transport til skole.
  Målemetoden er: Det konstateres, at et projekt, svarende til målet, er gennemført inden udgangen af 2017.

   

Senest opdateret

25.01.2018