You are here

Ungepolitik

Vision

Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur, hvor alle unge kan udfolde sig som hele mennesker, indgå i meningsfulde fællesskaber og få indflydelse. Det giver et godt udgangspunkt for, at unge i højere grad kan handle som aktive medborgere og for at unge kan være kommunens udviklingsdynamo i fremtiden.

Roskilde er en uddannelsesby, hvor mange unge søger til. Roskilde Kommune vil forsat tiltrække unge – og sikre at unge bidrager til udviklingen af kommunen. Roskilde Kommune ønsker, at unge skal være synlige i bybilledet og være med til at præge livet og stemningen både i Roskilde bymidte og i lokalsamfundene. Samlet skal kommunen udgøre en ramme for det gode unge liv og ungefællesskaber. Det er derfor vigtigt at sikre og synliggøre udfoldelsesmuligheder, mødesteder og muligheden for indflydelse og fællesskaber for unge. Ungepolitikken skal derfor understøtte ungefællesskaber og den selvorganiserede ungekultur.
 

Ungepolitikken er vedtaget af Byrådet 2. september 2015.

Spørgsmål og svar

 • Hvad er Byrådets politiske målsætninger for at indfri visionen?

  Ungepolitikken er defineret af tre politiske målsætninger, der skal løfte visionen: ’Unge og demokrati’, ’Frivillighed og fællesskaber’ samt ’Liv i byen’. Nedenfor er de tre målsætninger yderligere præsenteret.

  Unge og demokrati

  Roskilde Kommune skal arbejde for at unge bliver inddraget i højere grad i de beslutninger, der skal træffes. Til det formål skal der udvikles forskellige metoder til inddragelse af unge. Inddragelse af unge skal både ske i forhold til udviklingen af aktiviteter og indhold i de eksisterende tilbud samt ved at arbejde videre med ung til ung-metoden. Kommunens årlige ungedag skal i den sammenhæng også udvikles, så dagen afspejler den brede gruppe unge, der bor i kommunen. En række indsatser skal sikre en bredere inddragelse af unge og at unge kender deres mulighed for at engagere sig og tage ansvar i Roskilde Kommune.

  Frivillighed og fællesskaber

  For de unge er en vigtig del af det gode ungeliv at være en del af meningsfulde fællesskaber. Roskilde Kommune skal arbejde for at understøtte de unges deltagelse i de fællesskaber, der findes - i kommunens tilbud, i frivillige foreninger og andre meningsfulde fællesskaber for unge. Det gælder om at synliggøre tilbuddene, at udvikle tilbuddene i samskabelse med de unge og arbejde for at flere unge får adgang til fællesskaberne. Herunder skal de unges ressourcer og potentialer i forhold til at støtte andre unge synliggøres og udvikles.

  Foreningslivet er vigtigt for at sikre en aktiv deltagelse i forpligtende og meningsfulde fællesskaber, som fremmer engagementet i samfundslivet. Derfor er det vigtigt, at alle unge får mulighed for at udfolde sig i Roskildes rige foreningsliv. Kommunen skal understøtte foreningslivet, så det i højere grad imødekommer unges behov og støtter indsatser for inddragelse af flere unge.

  Kommunen vil fortsat understøtte de selvorganiserede ungemiljøer og skabe rammerne for, at unge får mulighed for at tilegne sig kompetencer som aktive medskabere af kultur- og foreningslivet. Det giver dem en mulighed for at skabe de aktiviteter og det ungeliv, de ønsker, og det bidrager desuden til en levende og aktiv kommune.

  Liv i byen

  Roskilde Kommune ønsker, at unge præger bybilledet og er med til at skabe liv i byen. En vigtig forudsætning er, at unge rent faktisk ved, hvad der sker i kommunen for dem, samt at de har mulighed for at lave aktiviteter på egne initiativer. Formidlingsindsatsen skal fortsat løftes for at sikre, at unge får lettere kendskab til Ungepuljen og kommunes øvrige puljer, som også kan være relevante for de unge. Muligheden for at bruge kommunens byrum og kulturhuse til arrangementer skal desuden være nemmere, fx ved en hurtig og fleksibel behandling af tilskudsansøgninger og projektrådgivning.

  De byrum og lokalområder, hvor unge i forvejen mødes, fx Latinerhaven ved Roskilde Gymnasium skal understøttes og videreudvikles, så de i højere grad imødekommer unges behov og opleves som en både oplevelsesrig, fleksibel og tryg ramme at være i. De konkrete byrum skal udvikles i samarbejde med unge.

 • Hvilke politiske mål for området sætter Byrådet særligt fokus på?

   

  De politiske mål formuleres for ét år af gangen på baggrund af afholdelsen af en årlig Ungedag. Nedenfor beskrives de politiske mål for 2015/16.

  Unge og demokrati

  MÅL: Eksperimentere med forskellige inddragelsesmetoder

  Roskilde Kommunes tiltag på ungeområdet skal på demokratisk vis inddrage og involvere den brede gruppe af unge, der bor i kommunen. De gode metoder for inddragelse af unge er vigtige, da metoderne kan udvikle de unges interesse for kulturlivet og samfundet generelt. De unges input kan være med til at udvikle de kommunale indsatser, så de passer bedre til de unges behov. Samtidig får de unge demokratiske erfaringer, når de inddrages.

  Målemetode: Der er blevet testet nye måder for inddragelse af unge i to til tre kommunale indsatser.

   

  MÅL: Roskilde Kommunes årlige Ungedag skal videreudvikles

  Ungedagen er en vigtig begivenhed og platform, hvor unge og politikere møder hinanden og debatterer med udgangspunkt i, hvad de unge er optaget af. Udover at der fortsat skal eksperimenteres med den rette form, der understøtter en relevant og nuanceret debat mellem de unge og politikerne, skal formålet med Ungedagen genovervejes. I samarbejde med Ungeudvalget skal indholdet i ungedagen udvikles i retning af øget rekruttering og involvering af de unge også før selve ungedagen. Det gælder både blandt etablerede ungemiljøer fx HAL 12 og INSP samt børn og unge i klubber og skoler.

  Målemetode: Deltagerantallet til ungedag 2016 er mindst 70 unge og der er etableret nye samarbejder om workshops på dagen.

   

  MÅL: Ungeudvalget videreudvikles

  Ungeudvalget er Roskilde Kommunes høringsorgan i forhold til det ungdomspolitiske område og dermed spiller de en vigtig rolle både i forhold til politikerne og kommunen men også som repræsentanter for andre unge i kommunen. Roskilde Kommune vil understøtte Ungeudvalget i at være opsøgende i forhold til andre unge og bruge forskellige digitale platforme herunder kommunens hjemmeside samt de sociale medier strategisk for at skabe synlighed omkring Ungeudvalget og Ungepuljen med henblik på at nå ud til flere unge og rekruttere nye udvalgsmedlemmer. 

  Målemetode: Ungeudvalget har reklameret for de projekter, der har fået støtte fra Ungepuljen på facebook. Støttemodtagerne har lagt billeddokumentation fra det støttede projekt på Instagram med hashtag #Ungepuljen#.

   

  Frivillighed og fællesskaber

  MÅL: Understøtte selvorganisering og de entreprenante unge

  Mange unge efterlyser viden om puljer, muligheder og fysiske rammer til at lave projekter og events. Samtidig ønsker de, at der er kort proces fra ide til realisering. Ungeudvalget vil fortsat arbejde med projektvejledning og med at skabe synlighed omkring muligheder for at skabe projekter og events. Dette arbejde vil udvalget videreudvikle blandt andet ved at være mere opsøgende og ved at lave en introduktionsturné, hvor udvalget viser entreprenante unge tre til fem mulige steder for projekter og events såsom Makerspace, Paramount, Obscene, Gimle, INSP, Kulturcosmos m.fl.

  Målemetode: Ungeudvalget har udviklet en introduktionsturné, og har besøgt tre til fem steder, hvor de unge kan afholde events og projekter.

   

  MÅL: Unge og ensomhed

  Det er afgørende for et godt ungeliv at være en del af et meningsfuldt fællesskab. Mange unge har et ønske om at være med til at gøre en forskel for de unge, der ikke af sig selv opsøger fællesskaber og kulturlivet. Dette ønske om at gøre en forskel skal Roskilde Kommune understøtte blandt andet ved at synliggøre de eksisterende tilbud for de unge. Roskilde Kommune vil i samarbejde med Ungeudvalget lave en flyer i dialog med allerede eksisterende indsatser såsom Ventilen, Headspace, Pulsen, D’Nu klubben m.fl., der er målrettet ensomme unge.

  Flyeren skal skabe øget fokus på problematikken og være et signal om, at ensomhed er et fælles anlæggende. Roskilde Kommune er desuden i gang med at udarbejde en app til unge, med overblik over tilbud til unge i Roskilde herunder tilbud til ensomme unge.

  Målemetode: Der er udarbejdet flyer, der synliggør tilbud for ensomme unge i Roskilde Kommune i samarbejde med Ungeudvalget.

   

  MÅL: Samskabelse

  Roskilde Kommune ønsker at understøtte arrangementer og aktiviteter baseret på samskabende processer, hvor unge er aktive og skabende i lokalsamfundet. Roskilde Kommune vil understøtte uddannelsesforløb, hvor børn og unge tilegner sig kompetencer til at udvikle og gennemføre aktiviteter og projekter lokalt. Det kan være at skabe kulturelle events i byens rum eller skabe bevægelse i foreningslivet, gadeidrætten og andet. Herigennem opnår de unge ejerskab, ansvarsfølelse og lysten til at være kulturskabere.

  Målemetode: Kultur- og Idrætsforvaltningen vil kortlægge de kulturentreprenante kompetencer, som de unge tilegner sig gennem alternative skole- og uddannelsesprojekter såsom KulturCrew, Projektpionererne og Trænerspirerne.

   

  Liv i byen

  MÅL: Videreudvikling af Latinerhaven

  Latinerhaven ligger bagved Byens Hus og ved siden af Roskilde Gymnasium. Stedet er en dejlig oase særligt efter, at der blev bygget midlertidige siddemøbler, og når der i efteråret 2015 bliver indbygget et musikanlæg, hvor havens brugere kan spille musik via deres mobiltelefoner. På Ungedagen 2015 pegede de unge på, at der mangler aktiviteter, der understøtter brugen af haven og musikanlægget. Roskilde Kommune vil i samarbejde med en gruppe unge og Makerspace lave skilte til haven. Skiltene skal både formidle, at haven er lavet af unge til andre unge, og give idéer til, hvordan Latinerhaven kan bruges.

  Kultur- og Idrætsforvaltningen vil desuden samarbejde med Roskilde Gymnasium omkring et til to forsøg, der understøtter brugen af haven.

  Målemetode: Roskilde Kommune og Makerspace har med en gruppe unge lavet skilte til Latinerhaven, og Roskilde Kommune har i samarbejde med Roskilde Gymnasium lavet et forsøg, der understøtter brugen af haven.

   

  MÅL: Samskab din drømmeby

  Ungemiljøerne i lokalsamfundene i Roskilde skal understøttes og styrkes. I Viby er et igangværende samarbejde mellem den kommunale klub og KulturCosmos, hvor unge blandt andet prøver kræfter som frivillig i Kulturcosmos. Gennem videndeling og sparring udforsker samarbejdets muligheder og begrænsninger i samskabelse mellem unge fra kommunale klubber og en frivillig forening. Dette skaber en fælles platform, som styrker det lokale ungdomsliv og lægger op til, at de unge aktiveres som medborgere.

  Målemetode: Der er produceret en video af de unge og til de unge, der skal oplyser om unges rolle som medskabere af lokalsamfundet.

   

Senest opdateret

25.04.2017