You are here

Klimatilpasning: Planer og projekter

Roskilde Kommune er godt i gang med at tænke klimatilpasning ind i planer og projekter. Her ser du de vigtigste, som er sat i søen.

Læs mere om de forskellige planer og projekter herunder.

Igangværende planer og projekter

 • Rabalder Parken

  Rabalder Parken på Musicon er et fint eksempel på en innovativ løsning, hvor et teknisk regnvandsbassin samtidig fungerer som skaterpark og rekreativt anlæg. Det samlede anlæg består af flere bassiner og kanaler, som gradvist fyldes op afhængig af behovet. Når der ikke står vand i bassinet er der plads til fri leg for skatere og andre som har lyst til at boltre sig i en anderledes bypark.

  Innovativ klimatilpasning

  Rabalder Parken indgår i en fælles afvandingsplan for hele Musicon, hvor al overfladevand afledes på terræn. Vandet benyttes som et synligt, rekreativt element, og Rabalder Parken vidner om, at det er muligt at samtænke rekreative og tekniske løsninger. Samtidig er der taget højde for klimaforandringer, idet anlægget kan opstuve store mængder vand i en skybrudssituation.

  Miljøminister Ida Auken var med til at indvie Rabalder Parken i august 2012, og projektet var medvirkende årsag til at Roskilde Kommune fik tildelt Byplanprisen 2012.

  Samarbejde og medfinansiering

  Rabalder Parken er blevet til i tæt samarbejde med Fors A/S, som har finansieret en stor del af projektet. Lokale- og Anlægsfonden har støttet projektet med 2,5 mio. kr. Du kan læse meget mere om Rabalder Parken i publikationen Rabalder Parken - Roskilde, en rekreativ bevægelsespark.

 • Trekroner

  Roskildes østlige bydel Trekroner har flere særkender. Ét af dem er, at regnvandet ikke føres i kloakken, men i stedet afledes i render på overfladen, opsamles i Trekroner Søen og derefter ledes væk fra området via Himmelev Bæk.

  Synligt regnvand

  Regnvandet er indarbejdet som et synligt rekreativt element, hvor renderne fyldes med vand, når det regner. Når ikke det regner er renderne tørre, men Trekroner Sø og Himmelev Bæk er permanente "blå" elementer i bydelen. Regnvandet bliver dermed udnyttet som et potentiale, der bringe naturen ind i området.

  Klimatilpasset anlæg

  Da regnvandet håndteres separat bliver kloakken i store dele af området ikke påvirket af øget nedbør. Dermed er der ikke fare for at kloakkerne løber over med spildevand, hvis der fx kommer et kraftigt skybrud. De seneste hændelser med kraftig regn har vist, at vandrenderne fungerer optimalt, da regnvandet hurtigt bliver ledt væk fra boligområderne.

  Behov for udvidelse

  Med udsigt til mere regn og flere byggegrunde i Trekroner er der behov for at Trekroner Sø og Himmelev Bæk kan håndtere mere vand. Derfor vil Himmelev Bæk i den nordlige del af Trekroner, blive omlagt, så den slynger mere, og der "reserveres" et areal, hvor bækken kan gå over sine bredder ved ekstreme regnhændelser. Dette skal sikre at oversvømmelser i området, sker kontrolleret på  arealer, hvor der ikke sker skade på bygninger og anlæg.

 • Jyllinge Nordmark

  Jyllinge Nordmark, som ligger i den allernordligste del af Roskilde Kommune, har gentagne gange været udsat for massive oversvømmelser. Særligt har områder langs Værebro Å og omkring Råmosegrøften været oversvømmet.

  Oversvømmelser sker som følge af en række forhold, hvor ikke mindst kombinationen af skybrud og stormflod giver en meget stor risiko for oversvømmelse.

  Løsninger på vej

  Med udsigt til klimaændringer med mere intens regn og større risiko for forhøjet vandstand i fjorden er Jyllinge Nordmark fremover i højrisiko zone for oversvømmelser. Kommunen vurderer at knap 60 ejendomme vil være truet af oversvømmelse hvert 10. år med de forventede klimaændringer. Det er derfor højt prioriteret at finde en løsning for området, så risikoen for oversvømmelser bliver minimeret.

  Roskilde Kommune er i god dialog med grundejerforeningerne og Fors A/S om en række løsninger, som bliver igangsat over de kommende år.

 • Nedsivning i Vindinge

  Lokal nedsivning af regnvand kan være en god løsning til at aflaste kloaknettet - især når vi går en fremtid i møde, hvor kloaknettet skal håndtere mere vand. Roskilde Kommune ønsker derfor at fremme lokal nedsivning af regnvand.

  Nedsivning kan blandt andet ske ved nedgravning af faskiner, hvor regnvandet tilbageholdes før det langsomt løber til undergrunden. En anden løsning kan være regnbede, hvor vandet opmagasineres på overfladen i bede med vandtålende planter før det fordamper eller siver ned i jorden.

  Potentiale for nedsivning

  En screening af hele kommunen viser at der er relativt gode muligheder for nedsivning, men lokale forhold som høj grundvandsstand eller miljømæssige hensyn kan umuliggøre nedsivning.

  Pilotprojekt i Vindinge

  Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at udpege Vindinge som pilotprojekt for nedsivning, hvor der samtidig er mulighed for delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag til kloaknettet.

 • Spildevandsplan

  Kommunen har ansvar for en spildevandsplan, som forsyningen skal respektere ved anlæg og drift af kloaknettet. Spildevandsplanen angiver blandt andet, hvilke områder der er fælleskloakeret - dvs. hvor regnvand og spildevand løber i samme ledning - og hvor der er separatkloakeret.

  Klimatilpasset spildevandsplan på vej

  Spildevandsplanen er under revision, og planen vil blive revideret, så der tages højde for de fremtidige nedbørsforhold, som i høj grad vil påvirke kloaksystemet. Spildevandsplanen bliver udarbejdet i et tæt samarbejde med Fors A/S og parallelt med kommunens klimatilpasningsstrategi- og handleplan.

Publikationer

Senest opdateret

14.06.2019