You are here

Resultater for børn og unge

Roskilde Kommune vil give kommunens børn og unge de bedste muligheder. Folkeskolen skal jævnfør kommunens vision være faglig og almendannende præget af en værdsættende og anerkendende kultur.

Størstedelen af børn i alderen 0-6 år i Roskilde Kommune er i dagtilbud, ligesom i resten af landet. Også her i kommunen er der mere og mere debat om udvikling af kvalitet i børneinstitutioner og dagpleje.

Både på landsplan og i Roskilde Kommune er der initiativer i gang, for at dokumentere service og kvalitet i børneinstitutioner og dagpleje. På længere sigt vil vi udvikle flere indikatorer på området, der viser service og kvalitet.

Når vi ser på folkeskolerne vil mange forskellige indikatorer kunne sætte fokus på såvel faglige som sociale forhold. De indikatorer, der indtil videre er valgt, har en særlig bevågenhed på de forhold, der er om kvalitetsrapporter i folkeskolen. På længere sigt vil rækken af indikatorer udvides med fokuspunkter, der rækker ud over bekendtgørelsen, fx undersøgelser af brugertilfredshed og trivsel.

I forhold til udsatte børn og unge er det i første omgang valgt at vise indikatorer for virkningen af den tidlige indsats med førstegangskriminelle samt brugertilfredsheden med den åbne anonyme rådgivning.

Mål og resultater

 • Ventetid til dagtilbudsplads

  Mål

  Roskilde Kommune skal tilbyde borgere pasning af 0-6-årige børn i henhold til reglerne i dagtilbudsloven.

  Resultat

  Resultatkravet i Roskilde Kommune er 100 %.

  På skalaen rød-gul-grøn scorer resultatet grøn

  Mål og resultatkrav er fastsat af byrådet den 20. juni 2018.

 • Forældretilfredshed i dagtilbud

  Mål

  Forældre og børn i Roskilde Kommune skal have et 0-6 års dagtilbud af høj kvalitet.

  Forældre til børn i Roskilde Kommunes 0-6 års dagtilbud skal ligeledes opleve at de ansatte på en tilfredsstillende måde skaber en god dialog og et godt samarbejde mellem forældre og personale til gavn for børnene.

  Forældretilfredshedsundersøgelser gennemføres hvert andet år.

  Resultat

  • Resultatkravet er, at mindst 90 % af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud.
  • I 2016 var 86 % af forældrene tilfredse eller meget tilfredse med kommunens dagtilbud.

   På skalaen rød-gul-grøn scorer resultatet gul

 • Andel sikre læsere i folkeskolen

  Gode læsefærdigheder er en grundlæggende forudsætning for barnets læring i skolen. Der er i en årrække arbejdet målrettet på kommunens folkeskoler med at udvikle det enkelte barns læsekompetencer.

  Mål

  Roskilde Kommune arbejder på at udvikle det enkelte barns kompetencer bedst muligt og vil sikre, at eleverne har en læsekompetence, der svarer til deres alder.

  Resultat

  • Resultatkravet er, at mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse i de nationale test, samt at andelen af de allerdygtigste elever i læsning skal stige år for år.
  • I 2015/2016 er 85 % af eleverne i Roskilde Kommune gode til at læse på 2. klassetrin, 82 % på 6. klassetrin og 85 % på 8. klassetrin, mens målet ikke opfyldes på 4. klassetrin med 74 %.

  • I 2016 blev den kommunale handleplan og skolernes handleplaner for styrkelse af elevernes læsekompetencer revideret. Handleplanerne indeholder anbefalinger og aktiviteter, som skal sikre, at elevernes læsestandpunkt forbedres, så resultatkravene nås.

  Lysegrønt trafiklys

   

 • Afgangskarakterer i 9. klasse

  De nationale mål for folkeskolen er, at den skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal desuden mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

  Mål

  Roskilde Kommune skal have en folkeskole, der sikrer, at eleverne fagligt er rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der skal opnås en stigning i karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i kommunen fra år til år.

  Resultat

  • Resultatkravet er, at Roskilde Kommune skal stræbe efter det højest mulige resultat ved afgangsprøverne. Det kommunale gennemsnit i dansk og matematik skal stige fra år til år.
  • I skoleåret 2016/2017 var karaktergennemsnittet i bundne prøvefag for 9. klasse på 7,6 i Roskilde og 7,1 nationalt.
  • I skoleåret 2016/2017 var andelen af elever med mindst 2 i både dansk og matematik i 9. klasse 93,7 % i Roskilde og 91,1 % nationat.
  • I Roskilde Kommune er reformens nationale mål suppleret med et politisk mål om i løbet af en tiårs periode at komme blandt de ti bedst præsterende kommuner, målt på elevernes faglige resultater. Det mål blev nået allerede med 9. klasseprøven i 2014 og er siden stort set opretholdt.

  Karaktergennemsnit:

  Mørkegrønt trafiklys

  Dansk og matematik karaktergennemsnit:

   

  X

   

   

   

 • Forældretilfredshed med folkeskolen

  Mål

  Roskilde Kommunes mål er, at forældrene skal være tilfredse med informationsniveauet og skole/hjemsamarbejdet generelt og specifikt om samarbejdet vedrørende elevernes faglige niveau.

  Resultat

  • Resultatkravet er, at mindst 80 % af forældrene skal være tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole.
  • Mål og resultatkrav er fastsat af byrådet den 18. juni 2014.
  • I 2016 var 73 % af forældrene tilfredse eller meget tilfredse med kommunens skoler.

  På skalaen rød-gul-grøn scorer resultatet lysegrønt

 • Elevtrivsel i folkeskolen

  Roskilde Kommune ønsker en folkeskole for alle, hvor forskellighed og mangfoldighed ses som en styrke. En folkeskole, der kan rumme og give udfordringer til den enkelte elev samt tilgodese fællesskabet. En folkeskole, hvor eleverne trives, udvikles og har lyst til at lære.

  Mål

  Roskilde Kommunes mål er, at folkeskolens undervisningstilbud udvikles og styrkes, så den enkelte elevs behov, udvikling og læring tilgodeses yderligere. Der skal opnås en stigning i elevtrivslen i kommunen fra år til år.

  Resultat

  • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, som et resultat af den nationale skolereform fra 2014. Niveauet for elevtrivslen i Roskilde Kommune fra 2014/2015 skal fastholdes eller forbedres set både i forhold til det kommunale niveau og til det nationale niveau.

  Gult trafiklys

  Se mål og resultater for trivsel i folkeskolen.

 • Andel klasser, der undervises af linjefagslærere i faget

  Fagligheden i folkeskolen skal styrkes ved, at de lærere, der underviser i de enkelte fag, skal undervise i deres linjefag.

  Mål

  Roskilde Kommune skal have en folkeskole, der sikrer, at eleverne modtager en kvalificeret undervisning. Andelen af klasser, der undervises af linjefagsuddannede lærere eller lærere med tilsvarende kompetencer i faget, skal være det højest mulige. Dette mål lever op til intentionerne i den nationale og kommunale skolepolitik.

  Resultat

  • Resultatkravet er, at efterleve de nationale resultatkrav om at løfte kompetencedækningen fra cirka 80 % i 2014 til et niveau på mindst 85 % i 2016 og mindst 90 % i 2018 – opgjort på kommuneniveau. Målet er, at 95 % af lærerne i 2020 skal have undervisningskompetence (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller have opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse eller lignende.
  • Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning i Roskilde var i skoleåret 2013/2014 79,3 %, 2014/2015 81,1 %, 2015/2016 81,0 % og 2016/2017 82,3 %.
  • På nationalt plan var andelen i skoleåret 2013/2014 80,3 %, 2014/2015 81,5 %, 2015/2016 83,1 % og 2016/2017 85,0 %.

  Gult trafiklys

   

 • Elevfravær

  Fokus på elevfraværet, som ofte begynder på mellemtrinnet, kan være med til at styrke arbejdet med regeringens krav om, at 95 % af eleverne skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Mål

  Roskilde Kommune skal have en folkeskole, der sikrer, at elevfraværet ikke får afgørende indflydelse på elevernes faglige og sociale udvikling.

  Resultat

  • Resultatkravet er, at elevfraværet skal nedbringes til højst 4,5 %.

  • I Roskilde Kommune var elevernes fraværsprocent i skoleåret 2013/2014 5,3 %, 2014/2015 5,3 %, 2015/2016 5,7 % og 2016/2017 6,0 %.

  • På landsplan var fraværsprocenten 2013/2014 5,4 %, 2014/2015 5,4 %, 2015/2016 5,6 % og 2016/2017 5,6 %.

  • For at forbedre resultatet er der bl.a. iværksat et system, hvor forældre får en sms, når eleven har fravær, og der følges også op hver måned på elever med højt fravær, hvor bl.a. Skolesocialrådgiveren indgår. Kommunen arbejder målrettet med at følge op på elevfravær, da det er en første indikator på mistrivsel hos det enkelte barn

  Rødt trafiklys

   

 • Tidlig indsats for unge under 18, der begår kriminalitet første gang

  Det er helt afgørende, at der sker en tidlig indsats over for unge under 18, der begår kriminalitet første gang. Erfaringen viser, at jo før der sættes ind over for den unge og dennes familie, jo større chance er der for, at den unge ikke begår ny kriminalitet. Derfor tilbydes den unge og dennes familie et besøg af en medarbejder fra kommunens afdeling for familier og børn.

  Mål

  Alle unge der begår kriminalitet første gang skal tilbydes et forebyggende besøg for at hindre yderligere kriminalitet.

  Resultat

  • Resultatkravet er, at senest 14 dage efter henvendelse fra politiet tilbydes familien et forebyggende besøg, samt at andelen af familier, der modtager forebyggende besøg skal være mindst 80 %, og andelen af unge, der begår gentagelseskriminalitet, skal falde fra år til år.

  • Antal, der har begået kriminalitet for første gang var i år 2014 100 (75 %*), 2015 43 (67 %*), 2016 48 (81 %*), 2017 41 (85 %*) og 1. halvår 2018 28 (71 %*)
   * Angiver andelen, der har ønsket af deltage i en samtale. Borgere, der takker nej til at modtage en samtale, vil modtage endnu en henvendelse fra forvaltningen, hvor tilbuddet uddybes og vigtigheden af samtalen præciseres.

  • Angiver andelen af unge, som er sigtet første gang forrige år, som i løbet af det seneste år har begået gentagelseskriminalitet var i 2014 26 %, 2015 21 % og 2016 21 %.

  • I 2. halvår 2014 gennemførte Politiet en større aktion mod salg og køb af hash. Denne aktion betød en stigning i antallet af sigtede, herunder unge, der begår gentagelseskriminalitet.

  Rødt trafiklys

   

 • Andel børn og unge, der er overvægtige

  Sunde børn og unge er en investering i fremtiden. Vores børn og unges daglige omgivelser skal stimulere til bevægelse og sundere livsstil. Når det gælder børnenes dagligdag skal det bl.a. ske i daginstitutioner, dagpleje, skoler, SFO'er og klubber.

  Mål

  Antallet af overvægtige børn og unge skal konstant være faldende.

  Resultat

  • Resultatkravet er, at der hvert år skal kunne ses et fald i andelen af børn og unge, der er overvægtige.

  Lysegrønt trafiklys

  Se mål og resultater for andel børn og unge, der er overvægtige

 • Den åbne anonyme rådgivning

  Mål

  Forældre og unge, der har brug for anonym rådgivning, skal opleve at de modtager råd og vejledning, som hjælper dem på rette vej.

  Resultat

  • Resultatkravet er, at antallet af borgere i Åben Anonym Rådgivning opgøres i henholdsvis børn (familier) og unge samt unges familier. Tilfredsheden med tilbuddet skal være mindst 80 %.
  • I 2017 havde Unge- og Familiecentret 73 henvendelser, hvoraf 100 % var tilfredse med rådgivningen, og 88 % følte sig hjulpet på vej.
  • I 2017 havde Børne- og Familiecentret 179 henvendelser, hvoraf 100 % var tilfredse med rådgivningen, og 100 % følte sig hjulpet på vej.

  Mørkegrønt trafiklys

Senest opdateret

18.02.2019