You are here

Resultater for børn og unge

Roskilde Kommune vil give kommunens børn og unge de bedste muligheder. Folkeskolen skal jævnfør kommunens vision være faglig og almendannende præget af en værdsættende og anerkendende kultur.

Størstedelen af børn i alderen 0-6 år i Roskilde Kommune er i dagtilbud, ligesom i resten af landet. Også her i kommunen er der mere og mere debat om udvikling af kvalitet i børneinstitutioner og dagpleje.

Både på landsplan og i Roskilde Kommune er der initiativer i gang, for at dokumentere service og kvalitet i børneinstitutioner og dagpleje. På længere sigt vil vi udvikle flere indikatorer på området, der viser service og kvalitet.

Når vi ser på folkeskolerne vil mange forskellige indikatorer kunne sætte fokus på såvel faglige som sociale forhold. De indikatorer, der indtil videre er valgt, har en særlig bevågenhed på de forhold, der er om kvalitetsrapporter i folkeskolen. På længere sigt vil rækken af indikatorer udvides med fokuspunkter, der rækker ud over bekendtgørelsen, fx undersøgelser af brugertilfredshed og trivsel.

I forhold til udsatte børn og unge er det i første omgang valgt at vise indikatorer for virkningen af den tidlige indsats med førstegangskriminelle samt brugertilfredsheden med den åbne anonyme rådgivning.

Mål og resultater

 • Ventetid til dagtilbudsplads

  Pasningsgarantien betyder, at kommunen ifølge loven skal tilbyde garanti for plads i et dagtilbud til børn i alderen fra 6 måneder, og indtil barnet skal i skole.

  Mål

  Roskilde Kommune skal tilbyde borgere pasning af 0-6-årige børn i henhold til reglerne i dagtilbudsloven.

  Resultat

  Resultatkravet i Roskilde Kommune er 100 %, dvs. at 0-6-årige børn skal tilbydes plads inden for garantiperioden.

  På skalaen rød-gul-grøn scorer resultatet grøn

  Se mål og resultater for ventetid til dagtilbudsplads

 • Forældretilfredshed i dagtilbud

  Forældre til børn i Roskilde Kommunes 0-6 års dagtilbud skal opleve, at deres børn trives i dagtilbuddene. Et godt samarbejde mellem dagtilbud og forældre medvirker til børns trivsel. Høj forældretilfredshed med børns trivsel i dagtilbud ses som et udtryk for, at der er et godt samarbejde omkring børnene.

  Forældre til børn i Roskilde Kommunes 0-6 års dagtilbud skal ligeledes opleve, at de ansatte på en tilfredsstillende måde skaber en god dialog og et godt samarbejde mellem forældre og personale til gavn for børnene.

  Mål

  Forældre og børn i Roskilde Kommune skal have et 0-6 års dagtilbud af høj kvalitet.

  Resultat

  • Resultatkravet er, at mindst 90 % af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud.

   På skalaen rød-gul-grøn scorer resultatet gul

  Se mål og resultater for forældretilfredshed i dagtilbud.

 • Andel sikre læsere i folkeskolen

  Gode læsefærdigheder er en grundlæggende forudsætning for barnets læring i skolen. Der er i en årrække arbejdet målrettet på kommunens folkeskoler med at udvikle det enkelte barns læsekompetencer.

  Mål

  Roskilde Kommune arbejder på at udvikle det enkelte barns kompetencer bedst muligt og vil sikre, at eleverne har en læsekompetence, der svarer til deres alder.

  Resultat

  • Resultatkravet er, at mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse i de nationale test, samt at andelen af de allerdygtigste elever i læsning skal stige år for år.

  Lysegrønt trafiklys

  Se mål og resultater for andel sikre læsere i folkeskolen.

 • Afgangskarakterer i 9. klasse

  De nationale mål for folkeskolen er, at den skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal desuden mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

  Mål

  Roskilde Kommune skal have en folkeskole, der sikrer, at eleverne fagligt er rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der skal opnås en stigning i karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i kommunen fra år til år.

  Resultat

  • Resultatkravet er, at Roskilde Kommune skal stræbe efter det højst mulige resultat ved afgangsprøverne. Det kommunale gennemsnit i dansk og matematik skal stige fra år til år.

  Karaktergennemsnit:

  Gult trafiklys

  Karaktergennemsnit i dansk og matematik:

  Lysegrønt trafiklys

  Se mål og resultater for afgangskarakterer i 9. klasse.

 • Forældretilfredshed med folkeskolen

  Mål

  Roskilde Kommunes mål er, at forældrene skal være tilfredse med informationsniveauet og skole/hjemsamarbejdet generelt og specifikt om samarbejdet vedrørende elevernes faglige niveau.

  Resultat

  • Resultatkravet er, at mindst 80 % af forældrene skal være tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole.

  På skalaen rød-gul-grøn scorer resultatet lysegrønt

  Se mål og resultater for forældretilfredshed med folkeskolen.

 • Elevtrivsel i folkeskolen

  Roskilde Kommune ønsker en folkeskole for alle, hvor forskellighed og mangfoldighed ses som en styrke. En folkeskole, der kan rumme og give udfordringer til den enkelte elev samt tilgodese fællesskabet. En folkeskole, hvor eleverne trives, udvikles og har lyst til at lære.

  Mål

  Roskilde Kommunes mål er, at folkeskolens undervisningstilbud udvikles og styrkes, så den enkelte elevs behov, udvikling og læring tilgodeses yderligere. Der skal opnås en stigning i elevtrivslen i kommunen fra år til år.

  Resultat

  • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes som et resultat af den nationale skolereform fra 2014. Niveauet for elevtrivslen i Roskilde Kommune fra 2014/2015 skal fastholdes eller forbedres set både i forhold til det kommunale niveau og til det nationale niveau.

  Se mål og resultater for trivsel i folkeskolen.

 • Andel planlagte undervisningstimer med linjefagslærere i faget

  Fagligheden i folkeskolen skal styrkes ved, at de lærere, der underviser i de enkelte fag, skal undervise i deres linjefag.

  Mål

  Roskilde Kommune skal have en folkeskole, der sikrer, at eleverne modtager en kvalificeret undervisning. Andelen af klasser, der undervises af linjefagsuddannede lærere eller lærere med tilsvarende kompetencer i faget, skal være det højest mulige. Dette mål lever op til intentionerne i den nationale og kommunale skolepolitik.

  Resultat

  • Resultatkravet er at efterleve de nationale resultatkrav om at løfte kompetencedækningen fra cirka 80 % i 2014 til et niveau på mindst 85 % i 2016 og mindst 90 % i 2018 – opgjort på kommuneniveau.

  Gult trafiklys

  Se mål og resultater for andel planlagte undervisningstimer med linjefagslærere i faget.

 • Elevfravær

  Fokus på elevfraværet, som ofte begynder på mellemtrinnet, kan være med til at styrke arbejdet med regeringens krav om, at 95 % af eleverne skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Mål

  Roskilde Kommune skal have en folkeskole, der sikrer, at elevfraværet ikke får afgørende indflydelse på elevernes faglige og sociale udvikling.

  Resultat

  • Resultatkravet er, at elevfraværet skal nedbringes til højst 4,5 %.

  Rødt trafiklys

  Se mål og resultater for elevfravær.

   

 • Tidlig indsats for unge under 18, der begår kriminalitet første gang

  Det er helt afgørende, at der sker en tidlig indsats over for unge under 18, der begår kriminalitet første gang. Erfaringen viser, at jo før der sættes ind over for den unge og dennes familie, jo større chance er der for, at den unge ikke begår ny kriminalitet. Derfor tilbydes den unge og dennes familie et besøg af en medarbejder fra kommunens afdeling for familier og børn.

  Mål

  Alle unge, der begår kriminalitet første gang, skal tilbydes et forebyggende besøg for at hindre yderligere kriminalitet.

  Resultat

  • Resultatkravet er, at senest 14 dage efter henvendelse fra politiet tilbydes familien et forebyggende besøg, samt at andelen af familier, der modtager forebyggende besøg, skal være mindst 80 %, og andelen af unge, der begår gentagelseskriminalitet, skal falde fra år til år.

  Se mål og resultater for tidlig indsats for unge under 18, der begår kriminalitet første gang.

   

 • Andel børn og unge, der er overvægtige

  Sunde børn og unge er en investering i fremtiden. Vores børn og unges daglige omgivelser skal stimulere til bevægelse og sundere livsstil. Når det gælder børnenes dagligdag, skal det bl.a. ske i daginstitutioner, dagpleje, skoler, SFO'er og klubber.

  Mål

  Antallet af overvægtige børn og unge skal konstant være faldende.

  Resultat

  • Resultatkravet er, at der hvert år skal kunne ses et fald i andelen af børn og unge, der er overvægtige.

  Lysegrønt trafiklys

  Se mål og resultater for andel børn og unge, der er overvægtige

 • Den åbne anonyme rådgivning

  Mål

  Forældre og unge, der har brug for anonym rådgivning, skal opleve at de modtager råd og vejledning, som hjælper dem på rette vej.

  Resultat

  • Resultatkravet er, at mindst 80 % skal være tilfredse med den åbne anonyme rådgivning.
  • Antallet af borgere i Åben Anonym Rådgivning opgøres i henholdsvis børn (familier) og unge samt unges familier.

  Mørkegrønt trafiklys

  Se mål og resultater for den åbne anonyme rådgivning

Senest opdateret

29.05.2019