You are here

Resultater for miljø, klima og infrastruktur

Roskilde Kommune skal tage vare på miljøet og ressourcerne.

Det er valgt at vise kommunens resultater i forhold til kvaliteten af drikkevand, fjordvand og det afledte spildevand, som de helt grundlæggende indikatorer for miljøets tilstand.

Der er også indikatorer for CO2-belastning fra kommunens bygninger og kommunen som virksomhed.

Resultatet af de kommunale miljøtilsyn er medtaget samt en indikator for kvaliteten af bortskaffelse af affald.

Endelig dokumenteres kommunens resultater i forhold til udrykningstid, vejkvalitet og trafiksikkerhed. Der overvejes en indikator for kvaliteten af kommunens parker og grønne områder.

Mål og resultater

 • Kvaliteten af kommunens drikkevand

  Mål
  Roskilde Kommunes krav til drikkevandet er, at det skal opfylde Miljøstyrelsens kvalitetskrav til godt drikkevand, som skal være klart, friskt og rent.

  Mørkegrønt trafiklys

  Se mål og resultater for kvaliteten af kommunens drikkevand på FORS hjemmeside.

 • Kvaliteten af det rensede spildevand

  Mål
  Det overordnede mål for driften af de 5 renseanlæg er, at rense spildevandet, så alle gældende myndighedskrav for udledninger til det omgivende miljø overholdes. Således sigtes mod, at forurening af vandmiljøet minimeres, og at de dannede slammængder m.m. behandles miljømæssigt forsvarligt.

  Mørkegrønt trafiklys

  Mål og resultater for kvaliteten af det rensede spildevand kan oplyses af FORS A/S

   

 • Fjordvandskvalitet - badevand

  Mål
  Formidling af badevandskvaliteten til borgerne indenfor 3 hverdage på hjemmesiden skal være opfyldt i min 95 % af sæsonen.

  Mørkegrønt trafiklys

  Se mål og resultater for fjordvandskvalitet - badevand

 • Trafiksikkerhed

  Mål
  Roskilde Kommune arbejder på at nedbringe antallet af trafikuheld samt at øge trygheden blandt borgerne, i byerne såvel som i landområder.

  Gult trafiklys

  Se mål og resultater for trafiksikkerhed

 • Det grønne regnskab: CO2-udledning fra kommunale bygninger og kommunen som virksomhed

  Mål
  Kommunens energiforbrug og CO2-udledningen skal mindskes væsentligt. Det langsigtede mål er, at CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed skal falde 30% til år 2025.

  Lysegrønt trafiklys
  Se mål og resultater CO2-udledning fra kommunale bygninger og kommunen som virksomhed

  Se mere om klima i Roskilde Kommune her.

 • Miljøtilsyn

  Mål
  Alle virksomheder og landbrug, som er miljøgodkendte, skal som minimum have tilsyn inden for 3 år. Alle øvrige virksomheder og landbrug skal som minimum have tilsyn inden for 6 år.

  Lysegrønt trafiklys

  Se mål og resultater for miljøtilsyn

 • Mindske trafikkens miljøpåvirkning og forebygge trængsel

  Mål

  Antallet af cykelture og passagerer i busserne skal begge stige med 5 % for at mindske transportens miljøpåvirkning og forebygge trængsel på det overordnede vejnet i kommunen.

  Målet er vedtaget af byrådet den 17. december 2014.

  Mørkegrønt trafiklys

  Se mål og resultater for trafikal miljøpåvirkning og trængsel

 • Kvaliteten af kommunens aktiver, herunder veje

  Mål

  Kommunens bygninger skal genoprettes, energirenoveres og vedligeholdes, så værdi og funktionalitet opretholdes, og energieffektiviteten forbedres.

  Roskilde Kommunes samlede vej- og brokapital skal gennem en målrettet og systematisk indsats bevares på et højt niveau.

  Kommunens overordnede veje skal, gennem en målrettet drift og udvikling af træbestanden, fremstå grønne og bidrage til lokalmiljø, klimatilpasning og til at lede trafikken.

  Se mål og resultater for kvaliteten af kommunens aktiver, herunder veje

Kontakt

By, Kultur og Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

27.04.2020