You are here

Beskæftigelsespolitik

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 - 2019

Godkendt i Byrådet

Byrådets vision for beskæftigelsesindsatsen

 • I Roskilde Kommune har private og offentlige virksomheder høj aktivitet og mangler ikke kvalificeret arbejdskraft. Det er let for virksomheder at rekruttere kvalificerede medarbejdere og sikre fastholdelse på arbejdsmarkedet.
 • Borgerne i Roskilde Kommune har, uanset etnisk baggrund, et højt uddannelsesniveau, og blandt de unge har alle en ungdomsuddannelse.
 • Ledige borgere modtager en respektfuld og helhedsorienteret støtte med henblik på, at deres ledighedsperiode bliver så kort som mulig. Via jobcentret kan de ledige få kendskab til jobmuligheder, alternativt får de tilbud rettet mod uddannelse eller beskæftigelse.
 • De nydanske borgere er integrerede på arbejdsmarkedet.

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 – 2019 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske indsats i Roskilde Kommune i denne periode. Politikken tager afsæt i og underbygger byrådets ”Vision for Roskilde Kommune for 2015-2018” på flere områder:

 • Dels med et stærkt fokus på uddannelse, både i indsatsen for unge, der endnu ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, men også for ledige med få eller forældede kompetencer.
 • Dels med fokus på jobcentrets kerneservice: At få så mange borgere som muligt i beskæftigelse gennem en målrettet indsats.

Dokumentet, der kan hentes nedenstående, er samtidig Roskilde Kommunes Beskæftigelsesplan for 2016-2019 og er derfor suppleret med følgende bilag: ”Kort oversigt over de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Roskilde”, Opgørelse af "Udvikling i antal ydelsesmodtagere, ”Strategier i indsatsen for de enkelte målgrupper”, ”Beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2019”, ”Værdier for social- og beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune” og ”Samlet oversigt over beskæftigelsespolitiske mål for Roskilde Kommune 2016-2019”

En egentlig strategi for Jobcenter Roskildes samarbejde med kommunens virksomheder udarbejdes og iværksættes sideløbende med Politik for Beskæftigelsesindsatsen.
På det administrative plan suppleres politikken med årligt reviderede produktionsplaner, der beskriver de konkrete indsatser i jobcentret for at sikre målopfyldelsen og virkeliggørelsen af byrådets vision.

Spørgsmål og svar

 • Hvad er Byrådets politiske målsætninger for at indfri visionen?

  Helhedsorienteret indsats
  De ledige, der har specielle problemer med at have tilknytning til arbejdsmarkedet, har jobcentret særligt fokus på. Med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer tilbyder jobcentret hjælp til selvhjælp og inddrager alle nødvendige parter, når det gælder sociale forhold, sundhed og uddannelse.

  Samarbejde omkring jobskabelse
  Roskilde Kommune vil skabe gode beskæftigelsesmuligheder og har fokus ikke mindst på de unge. Jobcenter Roskilde udvikler og styrker løbende sit konstruktive samarbejde med arbejdsmarkedets parter i bred forstand: virksomheder, faglige organisationer, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivets organisationer. Samarbejdet på beskæftigelsesområdet skal fremme jobmuligheder og kompetenceudvikling, også for de mindst efterspurgte ledige.

  En god virksomhedsservice
  Jobcenter Roskilde yder en professionel rekrutterings- og fastholdelsesservice til virksomheder.

 • Hvilke konkrete mål sætter byrådet fokus på frem til sommeren 2019?

  Beskæftigelsesindsats er en fælles opgave for borgere, virksomheder, a-kasser, faglige organisationer og jobcenter

  Den overordnede indsats - kerneservicen - i Jobcenter Roskilde skal sikre:
  1. At antallet af borgere, der er i job, er så højt som muligt
  2. At borgernes ledighedsperiode er så kort som mulig, og
  3. at effekten af den indsats, der sker i jobcentret, er så høj som mulig mhp. at få ledige borgere i arbejde (igen).

  Indenfor hvert af de tre overordnede indsatsområder er der opstillet en række konkrete mål.

  1 Antallet af borgere, der er i job, er så højt som muligt:

  Forventningen er, at alle borgere, der har mulighed for det, skal være i job. De unge skal tage en uddannelse, sygemeldte skal, så vidt muligt, hjælpes tilbage i job. Nye borgere i Danmark, med ikke-vestlig baggrund, skal sikres det bedste udgangspunkt for at komme i job eller i uddannelse indenfor 3 år som borgere i Roskilde Kommune. Og endelig er en god og professionel virksomhedskontakt udgangspunktet for, at virksomhederne ser Roskilde Kommune som en attraktiv samarbejdspartner, der, bl.a. i samarbejde med kommunens erhvervsafdeling, er på forkant og løbende afdækker virksomhedernes behov for arbejdskraft. Roskilde Kommune medvirker derudover til, at jobåbninger hurtigt besættes og at der skabes det rigtige match mellem borger og virksomhed for at sikre borgeren en langsigtet fastholdelse i job. En god virksomhedskontakt er også grundlaget for, at borgere med andre problemer end ledighed, som fx borgere der er tilkendt retten til fleksjob, kommer i arbejde.
  Konkrete mål til opfølgning på indsatsen for at så mange borgere som muligt er i job:
  • Mindst 90 % af befolkningen i Roskilde Kommune skal være i job.
  • Roskilde Kommune skal resultatmæssigt placere sig indenfor den bedste tiendedel af landets kommuner m.h.t. andelen af alle unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse.

  2 Borgerens ledighedsperiode skal være så kort som muligt

  For at sikre at borgernes ledighedsperioder bliver så korte som muligt, skal der iværksættes en tidlig indsats for unge, sygedagpengemodtagere og personer i risiko for længerevarende ledighedsforløb. For sygedagpengemodtagere er fokus rettet mod at bevare kontakten til arbejdspladsen mhp. hurtigst muligt at genoptage arbejdet evt. delvist. Et særligt fokus er på de syge, der raskmeldes til ledighed.
  Endelig samarbejder jobcentret med a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og andre jobcentre med henblik på at forbedre de lediges mulighed for hurtigt at komme i job.
  Konkrete mål til opfølgning på indsatsen for at borgerne har så kort en ledighedsperiode som muligt:
  • Den andel, langtidsledige borgere udgør af kommunens befolkning, skal ligge i den laveste 3. del for kontanthjælpsmodtagere og svare til gennemsnittet for forsikrede ledige, når der sammenlignes med sammenlignelige kommuner.
  • Mindst 75 % af de sygedagpengemodtager, der er sygemeldte mere end 22 uger, er raskmeldte inden deres forløb når 52 ugers varighed.

  3 Effekten af den indsats, der iværksættes i jobcentret er så høj som mulig mhp. at få ledige borgere i job

  Den effektive indsats sikrer ikke alene, at de ledige kommer ind på arbejdsmarkedet, men også at der er tale om en varig fastholdelse i job. Derfor prioriteres opkvalificering og uddannelse i tæt samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner, a-kasser og faglige organisationer, og der iværksættes en tidlig, koordineret tværgående indsats. For de jobparate ledige gælder det umiddelbart om at komme i job. De unge skal have en indsats, som understøtter og fastholder dem frem mod en erhvervskompetencegivende uddannelse, og for borgere længere fra arbejdsmarkedet er den effektive indsats karakteriseret ved på samme tid at være individuel og virksomhedsrettet.
  Konkrete mål til opfølgning på indsatsen for maximal effekt af den indsats borgerne modtager mhp. at komme i arbejde:
  • Andelen af borgere, der er kommet i arbejde eller uddannelse 52 uger efter modtagelse af ydelsen skal være på mindst 70 % for både modtagere af a- dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere.
  • Antallet af unge, der søger om uddannelseshjælp efter at have afsluttet minimum 1 uddannelseshjælpsforløb (gengangere) som andel af alle ansøgninger af uddannelseshjælp, skal max udgøre 25 %

  En mere specifik strategi for indsatsen for hver enkelt målgruppe er beskrevet i bilag 2 og udgangspunktet for målfastsættelsen er angivet i bilag 6 (Samlet oversigt over beskæftigelsespolitiske mål for Roskilde Kommune 2016 – 2018).

Publikationer

Senest opdateret

24.01.2019