You are here

Bibliotekspolitik

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Læring, kultur, fællesskab og mangfoldighed

Roskilde Kommune er en levende kommune, der vil sikre, at alle borgere har de bedste muligheder for at mestre eget liv og indgå i meningsfulde fællesskaber. At have muligheden for at deltage som aktiv medborger, uanset livssituation og baggrund, er en grundsten i et sammenhængende og demokratisk samfund, og i opfyldelsen af dette spiller bibliotekerne en afgørende rolle.

Med udgangspunkt i FN’s verdensmål samt i et bredt samarbejde med relevante aktører vil den nye bibliotekspolitik sætte retning og handling på visionen om, at Roskilde Bibliotekerne vil være det skabende og inspirerende omdrejningspunkt for alle borgeres møde med læring, kultur, fællesskab og mangfoldighed.

Dette vil blive opfyldt via følgende fokusområder:
• Litteratur og læselyst
• Læring hele livet
• Musik for alle
• Digital dannelse og digital trivsel
• Demokratisk deltagelse og dialog

Folkebiblioteket er for alle borgere og Roskilde Bibliotekerne vil i bibliotekspolitikken have et særligt fokus på indsatser målrettet børne-
familier, socialt udsatte og unge.

Roskilde Kommunes bibliotekspolitik er skabt med bred inddragelse af borgere, politikere, medarbejdere og relevante samarbejdspartnere. I realiseringen af indsatserne vil der være fokus på at være bibliotek for hele kommunen, og sikre aktiv deltagelse i udviklingen af byrum og lokalsamfund – også steder hvor der ikke er et fysisk bibliotek.

Fra verdensmål til Roskildemål

Når Roskilde Bibliotekerne arbejder med at styrke kulturelle og sociale fællesskaber, understøtte læselyst og livslang læring og skabe en platform for den demokratiske samtale er det med udgangspunkt i FN’s verdensmål. Vi ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling ved aktivt at bringe delmål under følgende fem verdensmål i spil:

Nr. 3: Sundhed og trivsel
Nr. 4: Kvalitetsuddannelse
Nr. 10: Mindre ulighed
Nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Nr. 17: Partnerskaber for handling

Brugen af verdensmålene skal ses som en fremadrettet, handlingsorienteret fokusering der udstikker kursen og udvikles løbende. Arbejdet med fokusområdet litteratur og læselyst skal eksempelvis bidrage til at sikre før-skole-undervisning af høj kvalitet, sikre lige adgang til information, viden og læring for de mest udsatte, herunder børn i sårbare situationer, samt styrke unges læsefærdigheder, og kobles dermed aktivt til verdensmål 4 og 10 og de dertilhørende delmål.
Arbejdet med styrkelse af demokratisk deltagelse skal eksempelvis bidrage til at fremme anerkendelsen af kulturel mangfoldighed og styrke særligt de unges viden om bæredygtig udvikling, menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene. Samtidig fokuseres på at styrke social og politisk inddragelse af alle, uanset alder, køn, oprindelse, religion
eller økonomisk status og kobles således til verdensmål 4, 10 og 11 samt dertilhørende delmål.

De fem spor

 • Litteratur og læselyst

  At læse – både skøn- og faglitteratur - udvider vores horisont, giver indsigt samt udfordrer og bringer os sammen. Det gør os klogere på vores liv og på hinanden, fordi læsning styrker evnen til at sætte os selv i andres sted, og læsning skærper vores evne til at koncentrere os. Vi læser dog mindre og mindre, og især den yngre generation falder fra. Nationale undersøgelser viser at kun 20% af danske børn angiver at de kan lide at læse. Litteratur og læsning er indgangen til både kultur, sociale fællesskaber og kundskab, og det er essentielt at række ud til kommende generationer af læsere og borgere og stimulere og inspirere til glæden ved at læse så tidligt som muligt. Litteraturen skal være en livsledsager for alle borgere – fra småbørn, op igennem uddannelsessystemet og ind i voksen- og seniorlivet.

  ROSKILDE BIBLIOTEKERNE VIL sammen med relevante samarbejdspartnere, via både den daglige formidling og en række strategiske indsatser spille en proaktiv rolle til understøttelse af litteratur og læselyst i Roskilde Kommune.

 • Læring hele livet

  Muligheden for at lære hele livet er et grundvilkår for det moderne menneske og udvikling af et sundt demokratisk samfund. Læring bør ikke kun være reserveret til dem der er under uddannelse eller i job, men skal være en mulighed du kan gribe hele livet uanset hvordan din livssituation ser ud. Læring er mange ting, men det der gør biblioteket til en unik institution i denne sammenhæng er sikringen af borgernes adgang til viden og læring koblet til kompetencer, formidling og troværdighed. Det som ydermere adskiller biblioteket fra f.eks. Google eller en boghandel er princippet om fri og lige adgang til kultur, information og viden samt de kompetencer der knytter sig hertil. Biblioteket hjælper dig både videre med et givent emne der måtte interessere dig, og lærer dig at mestre informationssøgning og kildekritik selv, så du i højere grad selv tilgår den information og viden du ønsker.

  ROSKILDE BIBLIOTEKERNE VIL via formidling af relevant litteratur, faglige ressourcer og programvirksomhed om samfundsrelevante emner, koblet med en intensiveret indsats for at give borgerne værktøjer og kompetencer til at navigere i informationslandskabet, understøtte livslang læring i Roskilde Kommune.

 • Musik for alle

  Ligesom litteraturen har musikken en positiv effekt på menneskers liv. Musik giver begejstring og fællesskab og understøtter kreativitet og indlæring. Alle borgere skal have mulighed for at møde musikken i deres hverdag og på flere forskellige niveauer. Med digitalisering er det meste musik ikke længere væk end din smartphone, men den nemme tilgang til musikken og streamingtjenesternes algoritmer medfører at vi ofte præsenteres for det vi i forvejen lytter til -eller noget der ligner det. Musik skal flytte og bevæge os, musik skal formidles og musik skal bringe os sammen, og det kræver en indsats som Spotify ikke kan imødekomme.

  ROSKILDE BIBLIOTEKERNE VIL sikre at alle borgere har mulighed for at møde musikken i deres hverdag og koble den til oplevelser og fællesskaber med særligt fokus på den musik der ikke rammer hitlisterne: den smalle musik, den musik vi har glemt og den lokale musik.

 • Digital dannelse og digital trivsel

  Digitaliseringen og internettet har ændret vores adfærd og rammerne for vores måde at leve og kommunikere på. Det har skabt nye muligheder, men også nye faldgrupper. Digital dannelse handler ikke om hvor dygtig du er til at bruge forskellige søgemaskiner eller digitale platforme. Det handler om at kunne begå sig socialt, etisk og kritisk i den virtuelle verden. At mestre sit digitale liv er en forudsætning for at begå sig i samfundet, og til det knytter der sig både oplysning, kompetencer og en veludviklet kritisk sans. Det drejer sig både om god og sikker adfærd på nettet og om hjælp til at navigere i det digitale Roskilde. At de fleste – både børn og voksne – via en skærm i lommen har adgang til flere nye digitale fællesskaber og kommunikationsplatforme end de traditionelle, ændrer vores måde at være sammen på. Det medfører nye muligheder, men også digital mistrivsel, digital mobning og udfordrer den sunde dialog og samfundets traditionelle fællesskaber som familier og venskaber.

  ROSKILDE BIBLIOTEKERNE VIL med udgangspunkt i borgernes forskellige behov, målrette initiativer der styrker den digitale dannelse og den digitale sundhed i Roskilde Kommune. Særligt fokus er der på familier og børn og unges digitale liv samt borgere der oplever udfordringer med at navigere i det digitale landskab.

 • Demokratisk deltagelse og dialog

  En positiv og sund samfundsudvikling beror i høj grad på, at borgerne engagerer sig aktivt i den offentlige debat. Fake news, øget polarisering og en skinger tone truer den frie og åbne debat. Vi præsenteres i mindre og mindre grad for forskellige holdninger uden for dagligdagens ekkokamre, hvor vi ofte møder holdninger der ligner vores egne. I nogle sammenhænge glemmer vi at det er ok at være uenige og at forskellige holdninger i virkeligheden er det, der driver og udvikler individ og samfund. Rapporten ”Er demokratiet i krise?” (2020), udgivet af Dansk Ungdoms Fællesråds Demokratikommission, peger på nogle helt signifikante og konkrete udfordringer og tendenser i den demokratiske udvikling i Danmark: tonen på sociale medier afskrækker mange mennesker – især unge - fra at diskutere holdninger og synspunkter online, og tilliden til samfundets traditionelle demokratiske mekanismer er svækket. Der er klare tegn og tendenser på glidninger i samfundet der udfordrer demokratiet, og hvor biblioteket som troværdig adgangsgiver til information, viden og kultur samt som arena for demokratisk debat og holdningsudveksling udgør en meget vigtig brik. Målet skal være at klæde borgerne på, så de kan deltage aktivt i demokratiet.

  ROSKILDE BIBLIOTEKERNE VIL give plads til den demokratiske samtale om lokale såvel som globale emner og sætte scenen i et åbent og inkluderende rum, hvor vi kan blive udfordret på hinandens holdninger, få styrket den demokratiske dialog og give plads til uenighed, diskussion og refleksion.

Kontakt

Roskilde Bibliotekerne
Dronning Margrethes Vej 14
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 50 00

Senest opdateret

24.06.2020