You are here

Folkeoplysningspolitik

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Det folkeoplysende arbejde er forankret i foreningslivet og det forpligtende fællesskab. Roskilde Kommune skal fremme et mangfoldigt fritidsliv, det frivillige arbejde og et aktivt demokratisk medborgerskab gennem de folkeoplysende foreninger. Roskilde Kommune skal være førende, når det handler om at understøtte og styrke det folkeoplysende arbejde gennem økonomiske tilskud, gode fysiske rammer og et tæt udviklende samarbejde med foreningerne.

Udgangspunktet er Roskildes mangfoldige foreningsliv med stærke frivillige kræfter.

Spørgsmål og svar

 • Hvad er Byrådets politiske målsætninger for at indfri visionen?

  Byrådets politiske målsætninger for at indfri visionen er:

  • Den frivillige indsats. Roskilde Kommune ønsker at understøtte og anerkende det frivillige engagement i foreningerne. Det skal ske ved at synliggøre den frivillige indsats i foreningerne og støtte initiativer til rekruttering, fastholdelse og uddannelse af de frivillige kræfter.
    
  • Børn og unge. Roskilde Kommunes foreningsaktiviteter er et centralt element i børn og unges liv. Et aktivt fritids- og foreningsliv giver glæde, gode venner og nye færdigheder. Foreningslivet er også afgørende for børn og unges lyst til at tage ansvar for sig selv og deltage engageret i samfundslivet. Derfor skal alle unge have mulighed for at udfolde sig i Roskilde Kommunes rige foreningsliv. Særligt ønsker Roskilde Kommune at understøtte foreningernes tiltag for at sikre fødekæden af unge frivillige i de folkeoplysende foreninger.
    
  • Seniorer. Det er vigtigt med et aktivt foreningsliv hele livet. Medborgerskabet og det forpligtende fællesskab bliver ikke mindre betydningsfuldt med alderen. Derfor vil Roskilde Kommune gerne sikre gode betingelser for seniorer i det folkeoplysende foreningsliv. Det gælder både i foreninger med andre seniorer, gennem voksenundervisningen og som livserfaren frivillig blandt børn og unge.
    
  • Voksenundervisning. En vigtig del af det folkeoplysende arbejde er den folkeoplysende voksenundervisning, der spiller en væsentlig rolle for borgernes mulighed for livslang læring og et aktivt medborgerskab. Voksenundervisningen skal give mulighed for, at alle, uanset økonomisk og social status, kan deltage i undervisning, der øger demokratiforståelsen og bidrager til den personlige udvikling; fagligt, socialt og kulturelt.
    
  • Økonomiske og fysiske rammer. De økonomiske og fysiske rammer er helt afgørende for de folkeoplysende foreninger. Derfor ønsker Roskilde Kommune fortsat at sikre gode økonomiske rammer og tidssvarende og lettilgængelige faciliteter. Roskilde Kommune vil samtidig arbejde for en bedre udnyttelse af de offentlige faciliteter.
    
  • Mindst muligt bureaukrati og mere information. Roskilde Kommune ønsker at gøre en indsats for at lette administrationen for foreningerne samt sikre, at alle foreninger modtager relevante oplysninger om det folkeoplysende foreningsarbejde. Det skal ske gennem fortsat udvikling af platforme for kommunikation mellem foreninger og kommune.
    
  • Udvikling og partnerskaber. Roskilde Kommune vil fortsat prioritere de folkeoplysende foreningers udviklingsarbejde gennem bl.a. Start- og Udviklingspuljen. I fremtiden giver den pulje også mulighed for at understøtte udviklingsinitiativer for selvorganiserede grupper, der vil lave aktiviteter med et folkeoplysende sigte. Foreningernes erfaringer og kompetencer rummer mulighed for at kunne bidrage med endnu mere til det omgivende samfund. Det skal understøttes gennem partnerskabsinitiativer mellem folkeoplysende foreninger, kommunen og andre relevante aktører.
    
  • Brugerinddragelse. Roskilde Kommune ønsker en stærk brugerinddragelse på folkeoplysningsområdet. Det skal bl.a. sikres gennem dialogmøder med foreningerne samt et Folkeoplysningsudvalg med beslutningskompetencer og et udvalgsarbejde med fokus på at udvikle og styrke det folkeoplysende arbejde. Folkeoplysningspolitikken skal være fundamentet og pejlemærket for det folkeoplysende arbejde. Det skal ske i samspil med kommunens øvrige politikker.
 • Hvilke politiske mål for området sætter Byrådet særligt fokus på de første år?

  • 1. Folkeskolerne og foreningerne. Målet er at sætte fokus på partnerskabet mellem de frivillige foreninger og folkeskolerne, som skal understøtte udmøntningen af skolereformens målsætning om ”den åbne skole”. Dette skal sikres ved inddragelse af frivillighed fra det lokale kultur-, fritids- og idrætsliv, så deres aktiviteter understøtter skolernes arbejde.

   Målemetoden: At der ultimo 2017 er udarbejdet en skabelon for, hvordan partnerskaber kan organiseres mellem foreninger og skoler, og at der er indgået partnerskabsaftaler på folkeskolerne.
    
  • 2. Foreningsservice og borgerrettet informationsportal. Målet er at styrke og understøtte foreningernes arbejde og synliggøre foreningernes tilbud overfor kommunens borgere. Dette skal dels ske ved at lette foreningernes adgang til informationer og rådgivning samt fortsat forenkling af og gennemsigtighed i tilskudsregler. Dels ved at videreudvikle eksisterende it-løsninger med borgerrettede oplysninger om foreningsaktiviteter.

   Målemetoden: At der gennemføres en forenkling af tilskudsreglerne på forenings- og aftenskoleområdet, og at der i efteråret 2017 er gennemført en brugerundersøgelse i foreningerne, hvor 75% af brugerne oplever, at det er blevet lettere at være frivillig. At der ultimo 2015 er udarbejdet en plan for etablering af en fælles borgerportal med oplysninger om kommunens foreningsaktiviteter.
    
  • 3. Faciliteter. Målet er at sikre, at alle borgere, foreninger, aftenskoler og selvorganiserede brugere i Roskilde Kommune har gode vilkår og let adgang til brug af kommunens faciliteter på kultur-, fritids- og idrætsområdet. Dette skal ske ved, at Roskilde Kommune har fokus på en udviklingsstrategi for fremtidig opgradering af kommunale lokaler og haller, bedre serviceniveau samt lettere adgang til faciliteter.

   Målemetoden: At der i ultimo 2016 ligger en fremadrettet strategi for opgradering og optimal udnyttelse af Roskilde Kommunes faciliteter, herunder lokaler, skolesale/haller og svømmehaller. Strategien tager blandt andet afsæt i kommunens ”Analyse af Roskilde Kommunes idrætsfaciliteter 2012” samt erfaringer fra kommunens breddeidrætsprojekt ”Lad os slå dørene op til vores idrætsanlæg”, som har til formål at give selvorganiserede idrætsudøvere adgang til åbne faciliteter.
    
  • 4. Folkeoplysningsudvalgets virke. Målet er at sikre en fortsat synlighed af Folkeoplysningsudvalgets arbejde samt styrke udvalgets vidensdeling mellem foreninger og udvalg og udviklingsarbejde på folkeoplysningsområdet.

   Målemetoden: At der min. 1 gang om året afholdes et temamøde for Folkeoplysningsudvalget om et relevant emne for udvalgets udviklingsarbejde og faglighed som ambassadører for foreningerne. At der i efteråret 2016 gennemføres en undersøgelse hos udvalgsmedlemmerne, hvoraf min. 90 % oplever, at der er sket en øget vidensdeling på folkeoplysningsområdet og en styrkelse af faglige kompetencer som folkeoplysningsudvalgsmedlem.

Kontakt

Lotte Damgaard Ingvartsen
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Kultur og Idræt
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

30.11.2017