You are here

Politik for drift og udvikling af fysiske aktiver

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Kommunens bygninger og fysiske anlæg skal vedligeholdes og udvikles, så de for fremtiden fremstår i tidssvarende, energieffektiv og funktionel stand til de konkrete anvendelsesformål.

Spørgsmål og svar

 • Hvad er Byrådets politiske målsætninger for at indfri visionen?

  Bygninger:

  Kommunens bygninger skal genoprettes, energirenoveres og vedligeholdes, så værdien og funktionalitet opretholdes, og energieffektiviteten forbedres.

  Kommunale bygningers udearealer:

  Udearealerne skal genoprettes og vedligeholdes, så værdien og funktionalitet opretholdes.

  Veje og broer:

  Kommunens samlede vej- og brokapital skal gennem en målrettet og systematisk indsats bevares på et højt niveau.

  Gade- og vejtræer:

  Kommunens overordnede veje skal, gennem en målrettet drift og udvikling af træbestanden, fremstå grønne og bidrage til lokalmiljø, klimatilpasning og til at lede trafikken.

 • Hvilke politiske mål for området sætter Byrådet særligt fokus på de første år?

  Bygninger:

  - At det tilstræbes, at vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale bygninger ikke bliver større - og søges reduceret.

  Målemetode: Det opgjorte vedligeholdelsesefterslæb i forbindelse med bygningssynet 2016 sammenlignes med efterslæbet fra bygningssynet i 2014.

  Kommunale bygningers udearealer:

  - Der iværksættes et pilotprojekt på 3 skoler med henblik på at analyse behovet for vedligeholdelse.

  Målemetode: Det konstateres, at pilotprojektet er gennemført.

  Veje:

  - Andelen af veje i lav standard nedbringes over en 10-årig periode (frem til 2020) til maksimalt 25 km veje i kommunen svarende til ca. 5 % af vejene.

  Målemetode: Det konstateres årligt, hvordan udviklingen forløber.

  Gade- og vejtræer:

  - Andelen af træer, der mistrives, reduceres med ca. 10 % om året, mens det samlede antal af gade- og vejtræer fastholdes eller øges.

  Målemetode: Der udarbejdes årligt en opgørelse af hvor stor en andel af træerne, der mistrives.

  Broer:

  - Broer og tunnelers nuværende standard opretholdes.

  Målemetode: Det konstateres årligt, at standarden er opretholdt via oplysninger fra broforvaltningsprogrammet Brocon.

Kontakt

Byrådssekretariatet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Kommunaldirektøren
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

30.11.2017