You are here

Værdighedspolitik

Værdighedspolitikken i Roskilde Kommune er en del af byrådets ældrepolitik, som blev godkendt den 25. november 2015.

Byrådsgodkendt den 26. september 2018

Værdighedspolitikken udgør et supplement til ældrepolitikken, og forholder sig til de 5 temaer, der er vedtaget med lovgivningen. De fem temaer er

 • livskvalitet,
 • selvbestemmelse,
 • kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen,
 • mad og ernæring og
 • en værdig død
 • Pårørende

Værdighedspolitikken er formuleret på baggrund af en høringsproces og dialog mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget, Ældrerådet og Handicaprådet.

Værdighedspolitikken offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med ældrepolitikken.

Visionen i byrådets ældrepolitik er:

”Den ældre borger i Roskilde Kommune, som bliver visiteret til ydelser indenfor hjemmeplejen eller til en plejebolig, skal opleve en respektfuld og værdig pleje af høj kvalitet. Vi ønsker, at de ældre borgere i Roskilde Kommune skal opleve, at der er sammenhæng i de ydelser, de modtager, og at de modtager hjælp til selvhjælp så de længst muligt bliver i stand til at tage vare på egen livssituation”.

Temaer

 • Livskvalitet

  Det er individuelt, hvad der opleves som livskvalitet. Derfor er omdrejningspunktet for pleje og praktisk hjælp borgerens egne ressourcer og motivationer for at opnå større grad af autonomi og selvhjulpenhed og derigennem livskvalitet.

  Der tages udgangspunkt i at understøtte den enkeltes ressourcer, så man kan leve det liv, man ønsker og har mulighed for at deltage i sociale og fysiske aktiviteter, sådan som det giver mening for den enkelte.

  Alle borgere der modtager hjælp fra hjemmeplejen - enten i egen bolig eller på plejecenter - har en rehabiliteringsplan med det formål at bevare sin selvstændighed længst muligt. Rehabilitering tager altid udgangspunkt i borgerens individuelle motivationer, mål og hele livssituation. Det er altid borgerens selvstændige liv, som det giver mening for borgeren, der er i fokus.

  Indsatsen inddrager i videst muligt omfang brug af korrekte hjælpemidler, således at borgeren kan leve et selvstændigt liv længst muligt.

 • Selvbestemmelse

  Pleje og omsorg skal i videst muligt omfang tilrettelægges i samarbejde med borgeren. Dette gælder også i forhold til anvendelse af hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger i plejen og i borgerens selvstændige hverdag. Der skal lægges vægt på borgerens ønsker fx i forhold til døgnrytme, personlig pleje og hygiejne, tøjvalg, valg af aktiviteter og socialt samvær.

 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

  Roskilde Kommune har et tæt samarbejde med sygehuse og praktiserende læger med det formål at lette overgangene i borgerens forløb, således at det ikke opleves af borgeren, at der er tale om forskellige sektorer.

  Alle borgere tilknyttet hjemmeplejen har en rehabiliteringsplan med udgangspunkt i en tværfaglig screening og udredning samt inddragelse af borgerens egne ønsker og mål.

  Roskilde Kommune arbejder struktureret og evidensbaseret med kvalitetsmonitorering – og udvikling.

  Roskilde Kommune arbejder med systematisk tidlig opsporing hos alle borgere, der modtager hjælp fra hjemmeplejen, i forhold til begyndende sygdomstegn og/eller funktionsnedsættelse.

  Borgerne skal i videst muligt omfang opleve, at der er kontinuitet i plejen, ved at det er den samme gruppe af medarbejdere, borgeren møder i sin dagligdag.

  Medarbejderne skal løbende kompetenceudvikles i forhold til ny viden på området, ligesom medarbejderne skal kende foreninger og aktiviteter i kommunen, der kan være til gavn for borgerens liv.

 • Mad og ernæring

  Sund, velsmagende og nærende kost er vigtigt i alle aldre. Måltider er tillige et vigtigt socialt samlingspunkt. Hjemmeboende borgere skal have mulighed for at vælge mellem forskellige retter, og på plejecentrene skal beboerne have indflydelse på menu. På kommunens plejecentre er der fokus på at etablere den gode spisesituation, som understøtter at borgerne nyder måltidet og får en sund og næringsrig kost i forhold til deres individuelle behov. For hjemmeboende borgere støttes initiativer med spisefællesskaber i frivillige foreninger

 • En værdig død

  Roskilde Kommune har en solid basal palliativ indsats. Dette for at i mødekomme borgernes ønske om at være længst muligt hjemme, og dø hjemme med bedst mulig livskvalitet og høj kvalitet i den faglige indsats.

  Roskilde Kommune skal være modelkommune i forhold til at udvikle og kvalificere den kommunale palliative indsats. Herunder at fremme en tidlig afklaring og forventningsafstemning af, hvor den enkelte borger ønsker at dø og ønsker dertil. Der udvikles sammenhængende tværfaglige og tværsektorielle forløb, hvor borgerens ønsker for livets afslutning er i fokus og med videst mulig inddragelse og kommunikation med pårørende. Roskilde Kommune vil udvikle og optimere kompetencer hos egne medarbejdere og understøtte sammenhængende forløb med andre aktører.

 • Pårørende

  Roskilde Kommune ønsker et godt og tæt samarbejde med pårørende til borgere, som modtager hjælp. Pårørende skal opleve at være en vigtig samarbejdspartner for at skabe en så god livskvalitet og trivsel som mulig for borgeren. Pårørende skal opleve, at der er opmærksomhed og støtte til dem, som selv kan være berørte og belastede af situationen. Både kommunal og private leverandører, som kommer i berøring med borgeren, skal bidrage til, at de pårørende bliver aktivt involveret i borgerens liv. Samtidig må ingen pårørende føle sig forpligtet ud over egne muligheder. Pårørende skal have nem adgang til information om aktiviteter og støttetilbud. Det gælder både i forhold til borgerens behov og til den pårørendes. Roskilde Kommune skal enten selv, eller via foreninger m.fl., tilbyde relevant støtte.

Senest opdateret

27.03.2019