You are here

Ledsagerordning for borgere over 67 år

Er du over 67 år, og kan du ikke færdes alene uden for hjemmet på grund af dit handicap, kan du nu søge om en ledsager.

Ordningen er et 1-årigt forsøg, der giver borgere over 67 år mulighed for mere selvstændighed og valgfrihed. En ledsager kan nemlig være en stor hjælp, når der skal købes ind eller hvis man skal deltage i større sociale eller kulturelle arrangementer.

Betingelser

For at benytte dig af forsøgsordningen, skal du opfylde nogle betingelser. Betingelserne er, at du ikke kan færdes alene uden for hjemmet pga. en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Dette kan fx være, hvis du sidder i kørestol, er blind eller svagtseende. Det er kommunen, der ud fra en konkret og individuel vurdering afgør, hvem der kan få bevilget en ledsager under forsøgsordningen.

I forsøgsordningen har du mulighed for op til otte timers ledsagelse om måneden, og du bestemmer selv, hvilke aktiviteter du ønsker ledsagelse til. Timerne kan ikke gemmes og spares op.

Vælg selv ledsager

Som hovedregel kan du ikke få ansat en nærtstående som ledsager. Ved nærtstående menes der en ægtefælle, børn, anden familie eller venner. Udover det kan du frit vælge din ledsager. Kommunen skal godkende den ledsager, du har valgt, og ansætter personen, hvis det er det, som er aftalt. Ansættelsen kan dog først ske, efter kommunen har fået samtykke af ledsageren til at indhente straffeattest.

Der kan ikke klages over en afgørelse i forbindelse med ansøgning om ledsagelse efter denne forsøgsordning.

Bliv ledsager

Hvis du har lyst til at være ledsager for en ældre borger, skal du søge hos Roskilde Kommune. Det er Roskilde Kommune, som godkender og ansætter dig som ledsager. Du skal helst have interesse eller erfaring i at arbejde med personer med handicap. Ved valg af ledsager bliver der også lagt vægt på, at du og den borger, som skal ledsages, har fællesinteresser.

Sådan søger du

Hvis du ønsker at søge om en ledsagerordning eller blive godkendt som ledsager, kan du kontakte Voksenservice i Roskilde Kommune på 46 31 54 15, eller søge via skemaerne nederst på siden.

Print, udfyld og underskriv det skema, der er relevant for dig. Bagefter kan du enten scanne det ind og sende det på mail til kommunen@roskilde.dk eller sende det udfyldte skema med posten til adressen:

Roskilde Kommune

Rådhusbuen 1

Postboks 1000

4000 Roskilde

Att. Voksenservice

Spørgsmål og svar

  • Kan jeg få dækket udgifter til ledsageren?

    Der må ikke være nogen udgifter for din ledsager, når vedkommende ledsager dig. Der er mulighed for at få et årligt tilskud på 442 kr. til delvist at dække de udgifter, der f.eks. kan være til ledsagerens busbillet, biografbillet eller lignende. Udgifter der ligger ud over de 442,- kr., er noget, du selv skal stå for at betale.

  • Kan jeg selv stå for at ansætte min ledsager?

    Du har mulighed for at få udbetalt et kontant tilskud og selv ansætte og aflønne ledsageren. Det forudsætter, at du er i stand til at sørge for de administrative forpligtelser, der er forbundet med at være arbejdsgiver - herunder udbetaling af løn, indberetninger til Told og Skat, Feriefonden mv. Kommunen skal godkende og føre tilsyn med ordningen.

Tidsbegrænset forsøg

Børne- og Socialministeriet har givet Roskilde Kommune tilladelse til en forsøgsordning, hvor borgere over 67 år kan få en ledsager, selv om de ikke tidligere har gjort brug af ordningen. Den nye forsøgsordning, som har været ønsket af Dansk Blindesamfund, varer fra d. 1. august 2018 til 31. juli 2019.

Senest opdateret

08.10.2018