You are here

Høringssvar Cyklistplan 2017

Afgiv dit høringssvar her:
Store Valbyvej, strækningen Østrup til Gundsølille.
Roskilde Kommune ønsker en dobbeltrettet sti i stenmel på den første del af strækningen - Østrup til Kirkerupvej.
Det virker ikke hensigtsmæssigt, at der skal veksles mellem ”2 minus 1 vej” med punktvise stistrækninger langs vejen og dobbeltrettede cykelstier i stenmel. Dette vil betyde at cyklister, i mere end ét tilfælde skal krydse den trafikerede vej for at komme på en dobbeltrettet sti. Hvorfor ikke vælge punktvise stistrækninger langs vejen, ved de udsatte steder på hele strækningen? En anden løsning kunne være, at følge den uafhængige trafiksikkerhedsrevisions anbefaling fra sommeren 2015 om at lave ”2 minus 1” vej på hele strækningen. Hvilket fint kan kombineres med en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen på de udsatte steder.
Der er planlagt en dobbeltrettet sti i stenmel, placeret på indersiden af det levende hegn, som findes på den første del af strækningen fra Østrup. Et levende hegn, som omkranser og indgår i en samlet biotopplan for et ca. 30 ha. stort område, der i dag udgør en oase med vildtagre, vildtremiser, insektvolde mv., hvor dyrene kan finde ro. Et af de største tiltag af sin art i Roskilde kommune. En stor investering, som for private midler blev gennemført for snart 20 år siden, og først nu har fået den fulde virkning. Dette område har Roskilde Kommune nu har set sig ”varm” på til en rekreativ cykelsti, som passer godt ind i en grøn plan. Men er det rimeligt, at man nu ønsker at foretage dette indgreb og dermed markant forringe værdien af et sådant område? Og med hvilke omkostninger for krydsende cyklister og områdets dyreliv? Og har man i de budgetterede næsten 4 millioner kroner medregnet værditab på ejendommene, flytning af eksisterende levende hegn og flytning naboens nylige skovrejsning
Det bør også tages med i vurderingen hvilken betydning 3. etape af Frederikssundsmotorvejen, som forventes påbegyndt om få år får. Da dens placering muligvis vil afskære en del hustande fra at benytte cykelstien. Desuden kræver det en forklaring at effektvurderingen på strækningen stiger fra 4 i cyklistplan 2012 til 6 i cyklistplan 2017.
Det kan i øvrigt undre, at hverken Roskilde Kommunen eller øvrige aktører omkring projektet på intet tidspunkt har fundet anledning til at inddrage de tre berørte lodsejere, i dialogen omkring planlægningen af den omtalte strækning. Kedeligt, at det udelukkende ved en tilfældighed skal erfares, at planen nu er i høring. Men måske en bekvem måde ikke at skulle anstrenges med muligt ”besværlige” borgere på.
Hvilket formål skal det tjene med en halv cykelsti? Lad os i stedet få en hel (langs vejen) - når der er penge og cyklister nok til det. Og i en god dialog med alle berørte parter.
Kontaktoplysninger på afsenderen:
Ole Høstbo