You are here

Høringssvar Cyklistplan 2017

Afgiv dit høringssvar her:

Trafikgruppen 19. december 2016

Landsbyrådets bemærkninger til Cyklistplan 2017
Indledning
Vi har med interesse gennemlæst udkastet til Roskilde Kommunes Cyklistplan 2017. Det er med glæde, at vi kan konstatere, at der er meget fokus på sundhed, bevægelse og børn, samt grøn mobilitet. At flere børn skal cykle, så der tidligt skabes gode transportvaner. Vi støtter op omkring udbygningen af cykelstinettet, men savner en prioritering og tidsfølgeplan, så man kan se at der er vægt bag ordene.
Vi støtter desuden også op omkring cyklistplanens formulering vedr. at udbygge cykelstinettet så landsbyerne bliver forbundet til skoler, kollektiv trafik, arbejdspladser og ikke mindst natur-og rekreative oplevelser. Vi mener at:
• strækninger i åbent land skal have større fokus i Cyklistplan 2017
• Roskilde Kommune skal bindes sammen, så man sikkert kan færdes på cykel og til fods mellem byerne
• folk ikke af sikkerhedsmæssige grunde bør være nødsaget til at tage bilen, fremfor at cykle eller gå. Heller ikke på landet!
Detaljerede bemærkninger – anført efter sidetal
ad kortet side 13 (som er fejlanbragt!): For os der kommer nordfra, er der behov for en god og sikker cykelparkering ved Trekroner Station
s. 11: Kortet over eksisterende stier er groft misvisende. Her optræder de nyetablerede 2 minus 1 markeringer ved Tågerup og Gundsølille, sågar en simpel hvid streg ½ meter fra vejkanten langs Ågerupvej og Gundsølille, på lige fod mod rigtige cykelstier i begge vejens sider langs Frederiksborgvej! Ingen i vores område vil opfatte de to førstnævnte opstribninger som en cykelsti. Det ville tjene kommunen til ære, og gavne overblikket for os og politikerne, om man brugte forskellige signaturer til de forskellige typer af stier og opstribninger, så man ikke blander æbler og pærer sammen. Så vil det sikkert også vise sig at omfanget af egentlige cykelstier i resten af kommunen noget mere begrænset.
Stien fra Hvedstrup mod Gundsølille er ikke indtegnet som en fuld cykelsti. Muligvis fordi det er en marksti på det sidste stykke. Hele stien bør være lavet i stenmel, så det er muligt at snerydde den.

s. 20, nye cykelkort: Vigtigt at tænke digitalt og sammenhæng med nabokommuner
s. 20: Når man kommer cyklende og møder ringvejen, savnes der i den grad en skiltning, der fx kan lede cyklister mod noget så simpelt som centrum, Vigen, mv
s. 21: Ordet ”cykelforkælelse” virker som en fornærmelse. Kald det service. Cyklisterne føler sig bestemt ikke forkælede
s. 28 ff: Projekter i Roskilde Nord
I forslaget til strategi for Roskilde Grønne Ring kan man læse at:
”Samspillet mellem by og landskab går flere veje. For Roskilde giver Den Grønne Ring let adgang til en variation af forskellige landskaber hele vejen rundt. Fra Roskildes Grønne Ring strækker landskabskiler sig ind i centrum og forbinder by og land.”
Man lægger med andre ord op til adgang både inde fra ringen – det er der tydeligvis planlagt i Cyklistplan 2017 – men også udefra, hvor vi savner en tilsvarende tydelighed i vores område. Den ene vigtige forbindelse er langs Store Valbyvej, hvor det dog kun er strækningen fra Store Valby til ringvejen der er planlagt som en egentlig cykelsti, medens planerne for strækningen fra Store Valby til det vigtige naturområde ved Gundsømagle Sø, er meget uambitiøse.
Den anden vigtige forbindelse mellem centrum og os er langs Slæggerupvej, hvor man i det mindste opererer med en dobbeltrettet sti hele vejen fra Herringløse til Roskilde.
Sådanne visioner om længererækkende cykelstier, der forbinder centrum og periferi i kommunen mangler også totalt på figuren s. 45. Visionen kunne også fint indbygges i planens omtale af den Grønne Ring, s. 48 ff. og i afsnittet om Roskilde Nord s. 50.
Jeg vender tilbage med konkrete kommentarer til de to projekter i det følgende.
s. 28: Dobbeltrettet sti i stenmel langs Gundsølillevej: Vi har forstået, at det skulle være muligt at snerydde stier i stenmel. Det er afgørende vigtigt at sikre, hvis den skal fungere som en sikker skolevej.
Hvorfor stoppe ved bygrænsen? Cyklisterne skulle gerne komme sikkert gennem landsbyerne også og fx frem til skolen
s. 28 3d Store Valbyvej fra Kirkerupvej til Gundsølille. Det virker som en meget halvhjertet indsats der her er opregnet. I skemaet s. 30 er det uklart om man opererer med dobbeltrettet sti eller styrkelse af 2 minus 1. Vi mener kun det giver mening at operere med en dobbeltrettet sti. Hvis den skal være brugbar som ”fjerntransport”, fx for borgere nærmere Roskilde der skal ud i naturen, skal den klart anlægges i asfalt.
s. 31: Pointgivning: Er det rimeligt at 3b, 3c og 3d alle har samme (lave) score for fremkommelighed, sikkerhed mv.? 3c og 3d bør have 3 eller 4 for adgang til natur og rekreative oplevelser (Gundsømagle Sø). Der bør også gives højere point for flere cyklister, flere børn på cykel og fremkommelighed.
s. 50: Slæggerupvej. Det er fint at planen opererer med en dobbeltrettet cykelsti langs Slæggerupvej. Vi skal blot gentage, at skal den have en funktion som langtransport, fx mellem Ågerup og Roskilde, skal man sigte mod en asfaltering. Vi savner en forbindelse fra Slæggerupvej til Ågerup, gerne en sti både langs Krogager og den mere trafikere Ågerupvej, hvilket også kunne komme borgerne i Herringløse og Hvedstrup til gavn.
s. 50: Store Valbyvej. Et godt og vigtigt projekt, der jo også er så godt som besluttet. Blot mangler det sidste stræk i Store Valby, som kan forbinde stien med den eksisterende cykelsti til Lindebjergskolen og Gundsølille. Det bør afgjort tænkes ind, når man nu ofrer pengene på resten af strækningen.
Skiltning til hvordan man finder stien fra Store Valby til Gundsølille er ønskelig.

Risø Huse til Lille Valbyvej. Fint projekt, der bør være en meget lavthængende frugt i og med der allerede er et spor på strækningen (prisen virker høj for 240 meter).
s. 53, effektvurdering: 9e Slæggerupvej er forbindelsen fra Herringløse og Ågerup til stationerne i Roskilde. Det burde udløse et 2-tal for ”Cykel kombineret med bus og tog”
9f: Burde løftes til 2 eller mere i og med at den giver en sikker adgang til fjorden for beboerne i Store og Lille Valby

På vegne af
Ågerup og Omegns Landsbyråd
Søren Mortensen
Kontaktoplysninger på afsenderen:
Søren Mortensen