You are here

Høringssvar Cyklistplan 2017

Afgiv dit høringssvar her:
Høringssvar på Roskilde kommunes forslag til cyklistplan 2017:
Fra Jeppe Trolle (R), Linkøpingvej 66, 4000 Roskilde)

Tak for en gennemarbejdet cyklistplan, der danner et udmærket udgangspunkt for en endnu mere ambitiøs cykelpolitik i Roskilde.
Dog følgende kommentarer:

1) Der skal sættes mål for at flere tager cyklen til arbejde
Der opstilles i planen mål for at 20% af alle ture er cykelture. Samtidig sættes der mål for at flere børn skal cykle. Det centrale mål med at få flere til at cykle må imidlertid være at folk skifter fra sundheds/miljøskadelige transportformer til cykel. Det er således ikke et brugbart mål at folk skifter fra fodgængere til cyklister, eller at folk supplerer pendling i bil med søndagscykelture i skoven, eller at der kommer flere cykelturister til kommunen, men derimod at folk skifter fra bil (og evt. dieselbus/tog) til cykel.
Det foreslås derfor, at målet ændres/suppleres med et mål om, at flere tager cyklen (helt eller delvist) til arbejde.

2) Separate cykelstier ønskes
Der savnes belæg for den udbredte brug af fællesstier og sivegader, der hæmmer fremkommeligheden for pendlende cyklister.
Som et eksempel på dette, kan nævnes den planlagte Musiconsti, hvor der må forventes mange fodgængere i myldretiden i morgen- og eftermiddagstimerne, hvor ungdomsuddannelsernes elever bevæger sig fra station til skole. En fællessti på denne strækning, vil gøre det nærmest umuligt for cyklister at komme frem i de pågældende perioder (ligesom det i dag er tilfældet på stiforbindelsen mellem Trekroner- station og sø via Trekronerbroen, og på den nærliggende Ringsti). Der bør derfor etableres separat cykelsti på strækningen, hvis man ønsker at fremme cykelpendling i kommunen, på samme måde som det med god grund foreslås på ringstien (Stien bør deles - ikke blot udvides).

Samme effekt må en sivegade videre gennem Musicon til teknisk skole forventes at have. Også her bør der derfor etableres en egentlig cykelsti – ikke mindst i lyset af, at strækning på langt sigt skal forlænges videre over motorvejen til Kamstrup, og dermed må forventes at blive anvendt af cykelpendlere sydfra.

3) Øst-vestforbindelsen gennem bymidten skal opgraderes.
Det er fint med de røde løbere, men øst-vestforbindelsen gennem byen er stadig utilfredsstillende.
Dronning Margrethes vej er usikker at køre på for børn der benytter Gymnasiets sportshal om aftenen, og for børn der pendler til de to privatskoler og biblioteket. Det fremgår ikke hvilke trafikforanstaltninger der planlægges, men det bedste ville være cykelstier i begge retninger og evt. en ensretning for biler.
Cykelstierne nord og syd for stændertorvet bør opgraderes til cyklister med fart på.
Over stændertorvet via Palæstræde, bør der anlægges en ordentlig jævn cykelsti, som ved fondens bro, så man ikke får ødelagt nyrerne af at køre dér, og der bør være ordentlige cykelveje i begge retninger ad bondetinget og Schmeltz plads (el. evt. Ringstedgade). Som det er nu, virker det centrale Roskilde som en prop for cyklister, hvilket er uheldigt, når undersøgelser netop viser at cyklister faktisk lægger mindst lige så mange penge i byens butikker som bilisterne.
Af samme grund bør der etableres rigeligt med Cyklist p-pladser butiksnært (jævnt fordelt) på Stændertorvet, Hestetorvet og i gågaderne. 400 pladser vil i den forbindelse være alt for lidt.

4) Cykelforbindelserne fra Viby, Gadstrup og Havdrup til Roskilde er utilstrækkelige.
Det er ejendommeligt at cyklistplanen ikke nævner en færdiggørelse af cykelforbindelsen mellem Roskilde og Viby. Der er faktisk gymnasieelever og andre, der jævnligt cykler på strækningen - også om natten. Det er utilfredsstillende at de skal cykle på Vibyvejen mellem Hovedvejen (Ringstedvej) og Birkevadsvejen. Denne strækning skal hurtigst muligt udstyres med cykelsti (evt. via Kumlehusvej), så denne går hele vejen mellem Roskilde og Viby.
Der bør træffes aftale med Lejre kommune om dette, samtidig med forhandlingerne om Assenløsevejen. Desuden bør Solrød kommune overtales til at betale for en forbindelse fra Havdrup til Køgevej.

5) Der bør på sigt anlægges en supercykelsti fra Viby til Darup/Kamstrup og videre til Roskilde
Grusstien fra Viby til Kirke syv langs banen bør asfalteres, og sneryddes om vinteren. Desuden bør den forbindes til Kirke syv, så den kan benyttes sikkert af skolebørn. Herfra bør der føres en supercykelsti videre nordpå til Darup eller Kamstrup. Enten ved at forlænge Lindegårdsvej til Brordrupvej/Sverregårdsvej (med afstikker til Gadstrup), og derfra videre nordpå til Darup og/eller Kamstrup, eller langs jernbanen (på østsiden) nordpå til Darup. Denne løsning kan også være et alternativ, hvis Lejre kommune ikke vil bidrage til en tilslutning til Hovedvejen (Ringstedvej).
Under alle omstændigheder vil en cykelforbindelse mellem Viby (og Gadstrup), kunne øge mængden af pendlere til Roskilde, der vælger cyklen.

6) Kommunens cykelbank bør indeholde børnecykler til alle klassetrin (inklusiv ungdomsuddannelser), hvilket bør promoveres, så ingen skoleudflugter aflyses, fordi en eller to elever i klassen ikke har en cykel. På samme måde bør alle skoler råde over ekstracykler til lærere/pædagoger, så evt. bilister blandt lærerne, også kan komme på cykeltur med børnene. Det bør være en målsætning på alle byens skoler, at der er cykelekskursioner, eller opgaver hvor cyklen indgår i alle klasser (evt. til lokalområdet), mindst 5 gange pr. skoleår (passer også fint til konceptet om åben skole!).

7) Forsøget med cykler i busserne, bør promoveres bedre(f.eks. med skiltning på busserne), og skal naturligvis være gratis. Det er min opfattelse, at den manglende brug af ordningen, i høj grad skyldes ukendskab (også hos nogle chauffører). Det skal naturligvis gælde alle busser.

8) Der bør etableres en supercykelsti fra Vindinge til Trekroner station.
Det er glimrende at der etableres en rute fra Vindinge nordpå til Københavnsvej. På langt sigt bør den kobles til Trekroner station uden for mange trafikmæssige hindringer, således at også børn kan bruge ruten alene. Dette kræver en sikker krydsning af Københavnsvej, og sti videre derfra til Trekroner station.
Kontaktoplysninger på afsenderen:
Jeppe Trolle