You are here

44 mio. kr. til kystsikring

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Roskilde Kommunes byråd har afsat 44 mio. kr. til at sikre mod fremtidige stormfloder. Der skal sikres til kote 2,2 meter over dagligt vande i Jyllinge Nordmark og Roskilde Inderfjord. Løsningerne omfatter diger og mure samt mobile løsninger.

Kommunen har de seneste måneder fået udarbejdet rapporter, der skitserer lokale løsninger til sikring af både Jyllinge Nordmark og Inderfjorden. Dem har Klima- og Miljøudvalget lagt ud til offentlig kommentering frem til 1. august.

Samtidig har byrådet på dets møde den 18. juni afsat et rådighedsbeløb på 44,1 mio. kr. i 2014 for at kunne etablere en kystsikring svarende til en såkaldt ”fase 1”. Fase 1 betyder, at der sikres til kote 2,2 meter over dagligt vande i Jyllinge Nordmark og Roskilde Inderfjord. Fase 1 tager ikke højde for, at vandet de kommende 50 år vil stige omkring 30 cm. i fjorden på grund af den globale opvarmning. På den anden side kan der indenfor den periode komme regionale løsninger længere oppe i fjorden, der betyder at behovet for at sikre yderligere ikke opstår.

Kommunen vil derfor parallelt med de lokale løsninger arbejde på, at der kommer en regional løsning på længere sigt.

Endelig har byrådet besluttet, at Roskilde Kommune skal arbejde for at ændre den nationale lovgivning, så staten også bidrager til finansiering af kystsikring i Roskilde Fjord og at kommunens muligheder for at bidrage til finansiering udvides. I dag er det nemlig sådan, at det som udgangspunkt er de enkelte borgere, der er udsat for en stormflod, der skal betale for sikringen.

Når fristen for borgernes kommentarer udløber den 1. august, skal politikerne beslutte, om projekteringen af de forskellige løsninger skal sættes i gang, og herunder også se på finansiering og fordeling af den private andel af kystsikringen.

Se udvalgssagen her

Se byrådssagen her

Dato: 19. Juni 2014

Senest opdateret:

18. Marts 2019

Kommentarer

Kystsikring af Jyllinge Nordmark

Som ejer af en bolig i Jyllinge Nord har jeg modtaget brev fra Roskilde kommune hvori jeg bedes tilkendegive om jeg ønsker, at kommunen skal fortsætte med det skitserede digeprojekt. Jeg kan kun tilslutte mig et dige i fuld sikringshøjde ( 275 cm. ), og IKKE som det skitserede i halv sikringshøjde ( 220 cm.), som er afhængig af mobile løsninger såsom watertubes eller de såkaldte "svineplanker". De mobile løsninger skal i en given situation etableres af Roskilde beredskab hvilket må anses for at være en ustabil løsning, henset til oplysningerne i netop modtagne brochure fra Beredskabsforbundet , med følgende tekst :
"Når samfundet udsættes for større ulykker eller katastrofer, er Redningsberedskabet nødt til at prioritere deres indsats, så de vigtigste og mest akutte opgaver bliver løst først. Nogle situationer , eksempelvis storm, forsyningssvigt eller ekstrem vintervejr, kan derfor betyde, at du og din familie skal kunne klare jer selv i længere tid."
Der gives derfor ingen garanti for at i en ny stormflods situation, vil digesikring af Jyllinge altid have førsteprioritet. Det betyder igen at et halvhøjt dige kan risikere at blive oversvømmet og herefter agere som et stort "badekar" for hele Jyllinge Nord, hvor vandet ikke kan løbe bort igen.
Med hensyn til fordeling af etablerings udgifterne, ser jeg at såvel Fjordager som Strandagervej skal deltage, fordi diget vil beskytte adgangsvejen dertil. Det må være en fejl at Bakkeager ikke er taget med, da tilkørslen til Bakkeager er generet på samme måde som tilkørslen til Fjordager - Strandagervej. Da det medsendte kort med skitsering fejlagtigt viser den øst / vest gående cykelsti fra Nordmarksvej til Fjordager -langs med Fjordbakken- som en vej ,har man formodentlig antaget at denne kunne benyttes som bilkørende adgangsvej til Bakkeager, hvilket dog ikke er tilfældet, da cykelstien er lukket med utallige faststøbte stålbøjle-cykelsluser. Kun cykling er mulig fra Nordmarksvej og helt til Strandagervej.
Med venlig hilsen, Axel Pedersen.

Kystsikring af Jyllinge Nordmark

Dine kommentarer er modtaget og vil indgå sammen med alle andre, som er indsendt via kystsikring@roskilde.dk. Når fristen for at stemme er ovre, vil alle kommentarer blive behandlet samlet.
Mvh Lars Elmsted