You are here

6 mio. kr. giver 600S og 123 et forspring i trafikken

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
  • Busser_faar_bedre_fremkommelighed

    Busserne skal kunne komme hurtigere frem på Københavnsvej. Et tiltage bliver en lysregulering i fodgængerovergangen til RO's Torv.

  • Busser_faar_bedre_fremkommelighed

    Planen er, at 600S skal skyde en genvej via Himmelev Bygade frem for at køre til krydset mellem Herregårdsvej og A6 og dreje til venstre der. Det betyder, at der kommer en ny lysregulering.

Et statstilskud på 2 x 3 mio. kr. udvider to projekter, der skal få buslinjerne 600S og 123 hurtigere frem og øge servicen for passagerne. Der kommer blandt andet nye lyskryds, der skifter til grønt for busserne, og bedre stoppesteder.

"Vi er jo allerede godt i gang med at opgradere fremkommeligheden for vores A-busser, og nu får vi med disse statspenge også mulighed for at fortsætte med to af vores andre meget benyttede linjer på et højere niveau, end vi selv havde afsat penge til. De 6 mio. kr. fra staten fordobler det beløb, vi selv har afsat til projekterne, siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Tomas Breddam.

"Sammen med vores satsning på elbusser, som kommer ud at køre til april næste år, betyder det her et yderligere løft til den kollektive trafik, som jeg er sikker på, at vi vil se resultaterne af de kommende år i form af endnu flere passagerer og større tilfredshed med vores busser. Det er vigtigt, hvis vi skal binde kommunen bedre sammen, og hvis den offentlige transport skal være et reelt alternativ til bilen for borgere og medarbejdere, der pendler til og fra Roskilde Kommune", siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui.

Hurtigere på Københavnsvej
Linje 123 får først og fremmest en hurtigere tur på Københavnsvej fra Røde Port til grænsen til Høje Tåstrup Kommune.

Der kommer lysregulering i fodgængerovergangen til RO's Torv, og de andre lyskryds på Københavnsvej bliver indrettet, så de skifter til grønt for bussen.

Øst for ringvejen er der problemer med, at mange lastbiler parkerer ulovligt og blokerer for at bussen kan komme forbi. Her skal en ny kantsten og flere skilte hjælpe bussen.

Endelig bliver de fleste stoppesteder opgraderet med skilte der viser, hvornår næste bus ankommer, og der kommer flere læskærme på strækningen.

Genvej via Himmelev Bygade
Linje 600S får også glæde af lysreguleringen ved RO's Torv, men derudover kommer der en række forbedringer på strækningen fra Roskilde til Jyllinge Nordmark.

En stor ændring bliver - hvis Vejdirektoratet godkender dette - at 600S vil skyde en genvej via Himmelev Bygade fremfor at køre til krydset mellem Herregårdsvej og A6 og dreje til venstre der. Det betyder, at der kommer en ny lysregulering, hvor Himmelev Bygade møder A6. Lysreguleringen vil skifte til grønt for bussen men ellers prioritere trafikken på A6.

Lysreguleringen ved Frederiksborgvej vil også få busprioritering sammen med lyskrydsene ved Osvej, Rådalsvej og Møllevej i Jyllinge Nordmark.

Udover dette bliver det stoppestedet ved Jyllingecentret, der får glæde af de ekstra penge.

Nye funktioner ved stoppestedet i Jyllinge vil være et areal til flextrafik eller taxa, overdækket cykelparkering, forbedret belysning, forbedret tilgængelighed og en elforsyning til midlertidige aktiviteter. Der bliver også mulighed for, at der kan stå en mobil madvogn ved stoppestedet.

Roskilde Kommune har i forvejen afsat 6 mio. kr. til at forbedre de to ruter, men med statstilskuddet oveni bliver der mulighed for at udvide projekterne til at omfatte betydelig flere elementer.

Arbejdet med de mange nye tiltag starter i foråret 2019 og vil forløbe de kommende 2-3 år koordineret med at andre udviklingsprojekter, fx supercykelstien på Københavnsvej.

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Veje og Grønne områder
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 26. November 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019

Kommentarer

pørgsmål til planlagt gennemkørsel af 600S på Himmelev Bygade

Jeg har læst, at Roskilde Kommune påtænker at opføre et kryds på ved A6 og Himmelev Bygade i den opslåede artikel på https://roskilde.dk/nyheder/borger/6-mio-kr-giver-600s-og-123-et-forspri.... Det er positivt at man påtænker at opføre et lyskryds, da krydset har vist sig at være farligt fordi bilister kommer med meget høj fart og afstandsbedømmelse er vanskelig i svinget ind mod Himmelev. Det er tilsvarende positivt, at Roskilde Kommune har sikret del-finansiering via Vejdirektoratet. Men det er samtidig udtryk for en besynderlig holdning (og holdningssændring) fra Veje og Grønne Områder; at tillade en hurtigkørende 600S bus linie, at køre igennem en 40 km/t landsbyzone for med Veje og Grønne områders egne ord, at; ”...skyde en genvej via Himmelev Bygade, fremfor at køre til krydset mellem Herregårdsvej og A6 og dreje til venstre”.

Som borger i Roskilde Kommune vil jeg i nedenstående kort pointere, at en sådan planlagt indsats anses for problematisk af fire centrale grunde;
1. Det vil være ødelæggende for Cyklistplan 2018 (vedhæftet), herunder særligt negative konsekvenser for kommunens igangværende etablering af cykelvejen Himmelev Stien der er en af ’stjernestierne’
2. At 600S vil få en marginal tidsbesparelse i dag- og aftentimerne, mens der med sikkerhed vil være forlænget køretid for bussen grundet kødannelser ved Himmelev Sognevej mellem 7.00 og 9.00 og mellem 15.00 og 18.00
3. Det vil medføre en øget risiko for de mange børn, der går til og fra Himmelev Skole og SFO
4. Uhensigtmæssig signalværdi at landsbyzoner af kommunen anses for genveje for bilister/motorkøretøjer

Ad 1: Roskilde Kommune er i disse uger i slutfasen med at etablere Himmelev Stien; en planlagt cykelvej der er af de 10 såkaldte ’stjernestier’, hvor det i Cyklistplanen fremhæves at disse stjernestier skal være ”…højklassede stiforbindelser med den bedst mulige sikkerhed, fremkommelighed, komfort og service.” og desuden anføres specifikt for at Himmelev Stien vil ”…give en god sammenhængende cykelforbindelse fra Store Valby og Ågerup til hele vejen til Roskilde Bymidte”. Himmelev Stien kører gennem Himmelev Bygade ind mod bymidten og jeg tvivler stærkt på, at cyklister vil finde denne kommende cykelvej hverken sikker eller komfortabel, hvis yderligere 134 daglige 600S busser passerer forbi. Konkret ønsker jeg at høre om Veje og Grønne Områder har overvejet konsekvenserne for konsekvenserne for denne cykelvej?

Ad 2: Boende på Himmelev Bygade ser jeg den markante trafik der afvikles i morgen- og eftermiddagstimerne. Senest ved sidste trafiktælling havde Roskilde Kommune da også noteret at ca. 2.100 bilister dagligt passerede Himmelev Bygade (trafiktællingen foregik i øvrigt på et tidspunkt, hvor folkeskolelever havde haft sidste skoledag og meget normal ’skoletrafik’ forekom derfor ikke). Særligt i tidsrummet for aflevering og hentning af skole- og vuggestue/børnehave børn – kombineret med trafik til/fra Netto – er Himmelev Bygade oftest i en tilstand af lange køer, hvor det er vanskeligt for bilister at svinge ud på Himmelev Sognevej med lang ventetid til følge. 600S vil deraf ikke opnå nogen tidsgevinst udenfor myldretid og vil i stedet oplevel regelmæssige forsinkelser i dette tidsrum. En uvidenskabelig undersøgelse viser, en negativ besparelse på mellem 1-4 minutter i myldretid og en positiv/negativ besparelse udenfor myldretiden på -1 til plus 2 minutter. Konkret ønsker jeg at Veje og Grønne Områder kan dokumentere tidsgevinsten ved omlægningen.

Ad 3: Der er ikke grund til at uddybe dette punkt yderligere, andet end at konstatere at der ligger en integreret instituation og en SFO direkte på Himmelev Bygade, hvor mange børn dagligt færdes i trafikken. En hurtigkørende 600S gennem dette område vil ikke være fordrende for disse børns sikkerhed. Konkret ønsker jeg at høre om Veje og Grønne Områder har taget aktil stilling til de trafikale konsekvenser for børn i området.

Ad 4: Som borger er jeg samtidig både ærgerlig og forundret over, at man som kommune devaluerer principperne ved en (nyetableret) 40 km/t zone ved helt åbenlyst at kalde den for en ’genvej’. Vi har i dag rigelige problemer med agressive bilister, der forcerer vejbump med ofte 70-80 km/t og dén signalværdi, som Roskilde Kommune dermed sender, er meget uforstående. Samtidig anfører artiklen at det er en beslutning, som foreligger hos Vejdirektoratet, der skal godkende en gennemkørsel gennem Himmelev Bygade, hvilket forekommer uforståeligt, da Himmelev Bygade er en kommunal vej? På baggrund af, at endelig beslutning om omlægning ligger hos Vejdirektoratet, ønsker jeg at Veje og Grønne Områder kan svare på at man i Roskilde Kommune allerede har besluttet dette uden at sende det i offentlig høring fra berørte borgere?

Jeg ser frem til at modtage Jeres svar.

Venlig hilsen
Torben Marcussen
Himmelev Bygade 36
4000 Roskilde

600S igennem Himmelev Bygade

Det er dog det mest underlige og ugennemtænkte forslag, jeg nogensinde har set fra
kommunens hånd. Hvad skal en yderligere optrapning af den tunge trafik gennem Himmelev Bygade til for. I forvejen er den belastet af 2 buslinjer samt en lang række af tunge varetransporter til såvel Netto, Himmelev Centeret samt de andre virksomheder på Bygaden. For vores vedkommende på hjørnet af Bygaden og Himmelev Sognevej vil det eksempelvis betyde, at vi nu skal passeres af ca 20 (tyve…) busser i timen. Hertil kommer al anden tung trafik. Det er ikke rimeligt at forøge den slags trafik på en gade, som man i forvejen har gjort til stillegade med skiltning, indsnævring og bump. Tænk da også på de to børneinstitutioner, spejderlokaler og ikke mindst skolevej for en masse børn.
I myldretiden vil 600S komme til at hænge langt nede af Bygaden sammen med al den anden trafik, der skal til venstre i krydset Himmelev Sognevej og Himmelev Bygade. Det samme gælder for at komme ud på Ringvejen mod Hillerød. Den påtænkte lysregulering tager jo ikke hensyn til de 20 biler der holder foran 600S for at komme ud på ringvejen.
Trafiklyset i krydset Himmelev Bygade og Ringvejen, kan jo i stedet give grønt for 600S på dens nuværende rute.
Jeg kan ikke se en eneste - bare nogenlunde fornuftig - begrundelse for at gennemføre et sådant forslag. Det vil i den grad genere en masse mennesker- det vil skabe endnu flere farligere situationer især for de bløde trafikanter herunder børn og ældre - det vil belaste området med yderligere luft- og støjforurening. Det vil givetvis også betyde betydeligt besvær for chaufføren på 600S. Alt dette blot for ”at kunne skyde genvej” som ikke engang vil betyde mere en højst et par minutter.
Det giver simpelthen ikke mening overhovedet, og det bør så hurtigt som muligt fjernes fra det samlede forslag.

Og et kuriosum…… Man spærrede hele Sankt Jørgensbjerg af uden problemer, men man forøger gerne den tonstunge trafik på en stillegade som Himmelev Bygade uden en saglig begrundelse og uden først at høre beboerne. Det er i den grad beskæmmende.

Til Torben og Steen

Tak for jeres input og synspunkter omkring busser på Himmelev Bygade. Vi tager dem med, når udvalget igen behandler sagen.

Status på forløbet er, at Roskilde Kommune har søgt om statsmidler til at forbedre fremkommeligheden for hhv. rute 600S og rute 123.

Kommunen har fået tilskud til det principelle i dette, men detailplanlægningen er ikke gennemført.

Derfor er jeres kommentarer i høj grad ”rettidig omhu”, som bliver taget med i det videre arbejde.

Mvh Lars Elmsted, Roskilde Kommune

Tak for svar til - og vær klar over at MANGE borgere lytter med!

Det glæder beboerne på og omkring Himmelev Bygade at høre, at Roskilde Kommune endnu ikke har taget detailbeslutninger. På baggrund af artiklen har en række beboere startet en underskriftsindsamling og facebook-gruppe:
Underskrifter: https://www.skrivunder.net/signatures/sikker_trafik_himmelev
Facebook: https://www.facebook.com/groups/SikkerTrafikHimmelev

På få dage har vi fået over 65 underskrifter fra unikke husstande (flere underskrifter fra samme husstand tæller kun som én), aktivt har tilkendegivet støtte om følgende:
• at Roskilde Kommune bør forhindre at lægge 600S om via Himmelev Bygade
• at Roskilde Kommune bør lægge en større plan for mere sikker trafikafvikling i Himmelev nord generelt for at sikre en fremtidig sikrere udvikling

Desuden har mange indgivet supplerende kommentarer der støtter op om dette.
Underskriftindsamlingen og Facebook-gruppen fortsætter og opgørelsen opdateres.

Vi forventer at Roskilde kommune på såvel politisk som forvaltningsmæssigt plan vil tage denne kritik seriøst og stoppe planerne for omlægning af 600S, samt lægge en større plan for mere sikker trafikafvikling i Himmelev nord generelt for at sikre en fremtidig sikrere udvikling.

Vi ser frem til dialog med om dette emne.
På vegne af - på nuværende tidspunkt - cirka 100 borgere på og omkring Himmelev Bygade.

Tak for yderligere info

Jeg er helt sikker på, at politikerne er klar over jeres synspunkter og vil vende tilbage. De har også fået det tilsendt direkte på mail.
Mvh Lars Elmsted, Roskilde Kommune.

Her er så den tidsmæssige besparelse

Hej Lars.
Tak for dine svar.
Jeg har i dag gennemkørt de to strækninger helt præcist på en måde, som bussen ville køre. Jeg har fratrukket al venten ved trafiklysene, og jeg har bestræbt mig på at køre begge ruter så objektivt som overhovedet muligt. Testen er foretaget den 11. december kl. 12.00.

Her er så den beregnede tidsbesparelse for passagererne på linje 600S

Køretid via den eksisterende rute: 2 min og 2 sek.
Køretid via Himmelev Bygade: 2 min og 4 sek.
Altså overhovedet ingen tidsmæssig besparelse - nærmest tværtimod....

Kigger vi på myldretiden, så vil den relative forskel være så godt som den samme. Vel kan der forekomme kø ude på Ringvejen, men jeg skal hilse og sige, at det er der også hele vejen ned af Himmelev Bygade mod Himmelev Sognevej. Og i øvrigt vil det påtænkte lyskryds Himmelev Bygade og Ringvejen betyde, at myldretidskøen nordfra blot vil blive skubbet yderligere ned mod krydset ved Frederiksborgvej. Så kan man hænge der...

Hej Steen

Jeg er ikke politiker, men embedsmand. Det vil sige, at jeg kan fortælle, hvad der sker, men jeg kan ikke kommentere på, om den ene løsning er mere rimelig end den anden.
Som jeg har skrevet tidligere, har politikerne helt sikkert modtaget de kommentarer, der er kommet indtil videre. Jeg gør dem også opmærksom på den debat, der kører på denne side.
Mvh Lars Elmsted, Roskilde Kommune

Ideen med "Genvejen igennem

Ideen med "Genvejen igennem Himmelev Bygade" lyder virkelig besynderlig. Alle andre steder prøver man at føre tung trafik væk fra små veje med mange bløde trafikanter og over på større og mere sikre veje. Hvorfor gøre det modsatte her? Med hastighedsbegrænsningen på Himmelev Bygade og de mange vejbump og fodgængerfelter må det være en yderst beskeden tidsgevinst i omlægningen.

Til Erik

Ideen er at spare tid - især når der er myldretid på A6, hvilket kan betyde 5-10 minutters forsinkelse af bussen.
Men som du kan se af de mange kommentarer ovenfor, så er denne tanke langt fra at være bearbejdet færdig.
Der kommer en politisk behandling af indsigelserne i det nye år.
Mvh Lars Elmsted, Roskilde Kommune