You are here

De unge ”går til” idræt - de ældre gør det selv

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Over 6.500 borgere har fortalt om deres fritidsliv og bedømt kommunens idræts-, fritids- og kulturaktiviteter. Undersøgelsen viser, at mens mere end tre ud af fire børn og unge dyrker organiseret idræt, så skifter det markant, når vi bliver ældre. De voksne dyrker nemlig idræt på egen hånd.

Analysen "Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune - Aktiviteter og faciliteter" er udarbejdet af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet.

Den skal bruges af kommunens Kultur- og Idrætsudvalg til fremover at styre pengene derhen, hvor behovet er - både når der uddeles midler fra de forskellige puljer og, når der skal anlægges nye faciliteter.

"Vi har fået en meget grundig undersøgelse, som kan være en god hjælp til, at vi kan prioritere de - trods alt - begrænsede ressourcer vi har til at understøtte borgernes idræts- og kulturliv", siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Claus Larsen.

"Helt overordnet synes jeg, at det er interessant, at vi kan se, at allerede i 13-15-års-alderen sker der store forandringer i børn og unges idrætsvaner.
Typisk bliver foreningsidrætter udskiftet med mere fleksible aktiviteter som styrketræning og løb, der kan dyrkes individuelt.
Det samme mønster ser vi hos de voksne borgere i kommunen, som faktisk er meget idræts- og motionsaktive - endda mere end i andre sjællandske kommuner og på landsplan. De voksne dyrker også idræt på egen hånd, men nok i lidt lavere tempo, da vandreture og jogging fylder mere her", fortæller Claus Larsen.

"Undersøgelsen får mig til især at se på, om der er noget vi kan gøre bedre i forhold til vores udendørs tilbud. Vi har jo mange fine muligheder for løb, mountainbike, boldspil, fitness, vandsport og meget andet her i kommunen. Men er vi gode nok til at fortælle om mulighederne - og kan vi gøre tilbuddene endnu mere attraktive?", spørger formanden.

Kommunens overordnede formål med undersøgelsen er, at få viden om børns og voksnes deltagelse i kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter og deres benyttelse af faciliteter og steder til disse aktiviteter.
Det skal i de kommende år danne grundlag for at kvalificere kriterierne for Puljen til kultur-, fritids- og idrætsdeltagelse og den fremtidige prioriteringer af midler til anlægsprojekter på idrætsområdet.

Se hele analysen her.


Fakta

Undersøgelsen blev gennemført i efteråret 2018.

Alle elever fra 4.-10. klassetrin på kommunens skoler har besvaret et spørgeskemaet i løbet af en undervisningstime under vejledning af en lærer. 4.573 børn har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en samlet svarprocent på 77.

7.993 tilfældigt udvalgte voksne borgere over 15 år er også blevet bedt om besvare spørgsmål. Da indsamlingen blev afsluttet ultimo september måned, havde 2.123 personer besvaret spørgeskemaet. Dette gav sammenlagt en svarprocent for hele undersøgelsen på 27 pct.

Resultaterne viser, at mere end tre ud af fire børn og unge fra 4. til 10. klassetrin dyrker idræt eller motion, og det svarer i store træk til idrætsdeltagelsen på landsplan og i andre sjællandske kommuner.

Fodbold er den mest populære idrætsaktivitet, men det skyldes, at denne aktivitet er helt dominerende hos drengene. De efterfølgende mest populære idrætsgrene er svømning, gymnastik, løb/jogging og dans, som i højere grad dyrkes af pigerne end af drengene.

Der er en generel tendens til, at der allerede i 13-15-års-alderen sker store forandringer i børn og unges idrætsvaner, og at typiske foreningsidrætter i høj grad udskiftes med mere fleksible aktiviteter som styrketræning og løb, der kan dyrkes individuelt.

På det kulturelle område er musik/kor den hyppigst dyrkede fritidsaktivitet med 10 pct. af børnene, stærkt forfulgt at computerspil med 9 pct. (ikke hjemme hos dem selv eller venner). 7 pct. går til spejder, 3 pct. til rollespil og 3 pct. til film.

De voksne borgere i Roskilde Kommune er meget idræts- og motionsaktive - endda mere aktive end i andre sjællandske kommuner og på landsplan. Forholdsvis flere kvinder end mænd er idræts- og motionsaktive, de yngre og de ældre er mere aktive end de midaldrende, og de højere uddannede er klart mere aktive end borgere uden en uddannelse.

De voksne dyrker især idræt på egen hånd. Styrketræning, løb/jogging og vandreture er de tre mest populære aktiviteter med markant flere aktive end den nærmeste efterfølger, som er svømning.

Mellem lokalområderne i kommunen er der visse forskelle. Der er særligt store forskelle i andelen af aktive inden for styrketræning, svømning, fodbold, spinning og landevejscykling. Der er mindre forskelle i de mere fleksible motionsformer som løb og vandreture.

Selvom borgerne først og fremmest motion og idræt 'på egen hånd', er foreningen dog den mest benyttede form til organiseret idræt, som 44 pct. benytter. Lidt mere end halvt så mange, 24 pct., dyrker idræt eller motion i kommercielt regi, som fx fitnesscentre.

De voksne borgere i Roskilde Kommune benytter fortrinsvis udendørs områder og steder til deres idræts- og motionsaktiviteter.

Blandt de mange forskellige naturområder i kommunen er det Boserup skov, Byparken, Hedeland, Folkeparken og Kællingehaven, der benyttes mest. Det er således både den bynære natur såvel som områder i landzonen, der benyttes af den voksne befolkning.

Helt generelt er tilfredsheden med kommunens idræts- og fritidsfaciliteter stor. Mere end hver anden borger er i høj grad eller meget høj grad tilfreds med faciliteterne, og kun under hver tiende er ikke tilfreds. Hver sjette borger har svaret 'ved ikke', som sikkert skyldes, at de ikke bruger - og derfor heller ikke kan vurdere - faciliteterne.

Mere konkret ønsker de voksne sig en øget svømmehalskapacitet, hovedsageligt i form af flere offentlige åbningstider i de eksisterende svømmehaller. Derudover er ønsket om en svømmehal stort i den sydlige del af kommunen.

Borgerne i Roskilde Kommune er meget aktive i de fleste kulturaktiviteter end i andre kommuner, hvor tilsvarende undersøgelser er gennemført.

Næsten halvdelen deltager i frivilligt arbejde i kommunen, og det er højere end tilsvarende tal for landet som helhed. Der er flest frivillige inden for idræt og dernæst inden for bolig og lokalsamfund.

Undersøgelsen fastslår også, at Roskilde Kommune har en facilitetsdækning der ligger på niveau med flere større sjællandske kommuner. Enkelte af de facilitetstyper, der er i kommunen, har en bedre dækningsgrad end regions- og landsgennemsnit. Det gælder eksempelvis små idrætshaller (300-799 m2), svømmeanlæg og badmintonhaller. Roskilde Kommune har omvendt en dårligere facilitetsdækning i forhold regions- og landsgennemsnittet, når det drejer sig om store idrætshaller, mindre idrætslokaler/sale og fodboldanlæg.

De fleste faciliteter og lokaler, der anvendes til idræt-, fritids- eller kulturaktiviteter vurderes til at være i fornuftig stand. Der er dog enkelte skoler og faciliteter, der bør prioriteres i forhold til renovering.

Tidligere undersøgelser viser bl.a., at brugere af idrætsanlæg generelt er meget tilfredse med anlæggene, og at ikke alle bookede tider i anlæggene benyttes dvs. at der er tider i eksisterende faciliteter, der kunne udnyttes bedre.

Kontakt

Kultur og Idræt
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Kultur og Idræt
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 20. December 2018

Senest opdateret:

15. Maj 2019