You are here

Lastbiler med grus holdes væk fra Stærkendevej

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Nymølle Stenindustrier bringer nu nye forslag på bordet om en alternativ kørevej, der mindsker generne ved grusgravningen i Vindinge. Samtidigt sættes rammerne i et samarbejde mellem Nymølle Stenindustrier, Roskilde Kommune og I/S Hedeland for, at graveområdet senere bliver til rekreativt landskab.

Et af de store debatemner i forbindelse med den pågående Miljøkonsekvensvurdering om graveområdet langs Stærkendevej i Vindinge har været transportvejen.

Derfor har Nymølle Stenindustrier arbejdet for at finde nye løsningsmuligheder, der vil mindske generne.

Forslaget indebærer en intern vej, som holder lastbiler væk fra Stærkendevej - til glæde for naboer, skolebørn, Vindingeborgere samt Hedeland Naturparks brugere - og i god afstand til en sø der ligger i et reetableret naturområde ejet af I/S Hedeland.
Løsningen vil nu indgå i Miljøkonsekvensvurderingen, der udarbejdes af Region Sjælland.

Formand for Klima- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune, Karim Friis Arfaoui, glæder sig først og fremmest på Vindingeborgernes vegne.

"Grusgravning er jo et nationalt og regionalt anliggende, så det er dejligt, at alle parter, der har interesser i området, har kunnet finde en lokal løsning, der mindsker generne for mange af dem, der bor tæt på. Vi har andre steder i kommunen fine eksempler på, at grusgrave kan blive attraktive rekreative naturområder efterfølgende, så det skal vi også arbejde på her, så vi skaber noget værdifuldt til glæde for de fremtidige brugere af arealerne", siger udvalgsformanden.

Direktør Ole Nørklit, Nymølle Stenindustrier, siger:
"På baggrund af de tilbagemeldinger vi har fået fra borgerne i Vindinge, har Nymølle arbejdet hårdt på at finde en alternativ intern vej. Det er lykkedes at erhverve ejendommen Stærkendevej 53 og samtidigt indgå en aftale med I/S Hedeland således, at denne interne vej kunne blive en reel mulighed.
Nymølle har gennem mange år haft et rigtig godt samarbejde med I/S Hedeland og de kommuner, som står bag. Vi ser frem til at samarbejde med bl.a. I/S Hedeland, Danmarks Naturfredningsforening og Vindinge Lokalråd om en plan for udgravning og efterbehandling, der rækker langt ud i fremtiden, og som sikrer både de rekreative værdier og de naturmæssige interesser og værdier."

"I/S Hedeland er særdeles glad for den aftale, der er indgået", udtaler formanden for I/S Hedeland Lars Prier.
"På den korte bane sikrer aftalen, at så få som muligt bliver berørt af den nødvendige grusgravning. På den lange bane betyder aftalen, at I/S Hedeland får mulighed for at overtage arealerne efter endt grusgravning, så de i fremtiden bliver en del af Hedeland Naturpark. Det er godt for både Hedelands brugere og for naturen".  

De aktuelle graveplaner i området giver også anledning til at fastlægge rammerne for samarbejdet mellem I/S Hedeland og Nymølle Stenindustrier - med Roskilde Kommune som tredje part - for alle graveområder øst for Vindinge.

Derfor er der udarbejdet en hensigtserklæring mellem parterne, der er første skridt mod at få skabt et samlet rekreativt landskab øst for Vindinge efter endt efterbehandling.

Erklæringen omfatter både grusindvinding og efterfølgende reetablering, samt en efterfølgende overdragelse af arealer fra Nymølle StenIndustier A/S til I/S Hedeland og til Roskilde Kommune.

Hensigtserklæringen dækker arealer, der strækker sig fra Vestre Hedevej i nord til Stærkendevej i syd. De rekreative og naturmæssige interesser, der tilgodeses i efterbehandlingen af grusgravene i dette område, indgår både i den nyligt vedtagne Udviklingsplan for Hedeland 2017-2030, og i Roskilde Kommuneplans Grønne Ring omkring Roskilde.

Den grønne ring skal sikre god adgang til bynær natur rundt om byen, så Roskilde fortsat kan opfattes som en afgrænset helhed.

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Veje og Grønne områder
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 11. Januar 2019

Senest opdateret:

11. Januar 2019