You are here

Nye regler for dagtilbud træder i kraft 1. juli

Af Holger Petersen
  • Børn hjælper med at plante et træ ved Trekroner Børnehus

    Fotograf: Holger Petersen, Roskilde Kommune

    Børn hjælper med at plante et træ i Trekroner Børnehus

Ændringen af dagtilbudsloven skal styrke børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den hilses velkommen af Skole- og Børneudvalgsformand Jette Henning: Vi er allerede godt i gang i Roskilde Kommune.

Fra 1. juli træder en ændret lov for landets dagtilbud i kraft. Lovændringerne skal give dagtilbuddene et kvalitetsløft, og det skal ske ved at styrke arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Læreplanerne blev indført i 2004 for at sikre, at alle dagtilbud arbejder systematisk med børnenes læring. Børnesyn, dannelse, leg og børnefællesskaber fremhæves nu direkte som afgørende i det pædagogiske arbejde.

- Jeg hilser ændringen af dagtilbudsloven velkommen, fordi det er med til at sætte vigtigheden af området på den politiske dagsorden, både nationalt og lokalt. I Roskilde Kommune har vi i flere år arbejdet meget med børnenes trivsel, udvikling og læring, og vi har gjort en stor og systematisk indsats for at stimulere børnene sprogligt, motorisk og socialt. Det skal vi fortsætte med, og vi skal altid bestræbe os på at gøre det endnu bedre, siger Jette Henning.

Lovændringen betyder, at den pædagogiske læreplan fremover skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag, seks læreplanstemaer og to brede pædagogiske læringsmål for hvert læreplanstema. Læreplaner og mål for dagtilbuddene skal ikke længere godkendes af byrådet, som i stedet skal fastsætte rammer og eventuelle prioriterede indsatser på området og minimum hvert andet år politisk drøfte udviklingen på området.

- Hvis vi skal bryde den negative sociale arv - og det skal vi - så skal vi have stort fokus på, at alle børn trives og tidligt får udviklet deres sociale og kognitive færdigheder. Det handler især om at få taget bedre hånd om de børn, som har behov for særlig hjælp og støtte, siger formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning.

Med lovændringen stilles der også krav om, at der kommer mere fokus på læring i overgangsperioden fra barnet starter i SFO i foråret og indtil det starter i skolen efter sommerferien.

Skole- og Børneudvalget har bedt forvaltningen om at få forelagt, hvordan loven kan implementeres i Roskilde Kommunes dagtilbud. Sagerne skal forelægges, behandles og besluttes i andet halvår af 2018.

- Når vi nu skal i gang med at gennemføre ændringerne i loven, så skal både ledere, medarbejdere og forældre inddrages på forskellig vis, så vi får truffet de bedste beslutninger og sikrer, at forældrene får viden om de ændringer, der kommer, siger Jette Henning.

Større fleksibilitet og øget indflydelse for forældrene

Lovændringen betyder også, at forældrene får større fleksibilitet. De får tilbud om deltidspladser på 30 timer under barselsorlov, med nedsat betaling. De får bedre mulighed for at få børn passet uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, hvis deres arbejde kræver det. Og så bliver tilskud til pasning af egne børn gjort mere fleksibel.

Forældrenes indflydelse på, hvordan der skal samarbejdes mellem hjem og dagtilbud, styrkes. Fremover skal forældrebestyrelserne nemlig fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem.

Dato: 14. Juni 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019