You are here

Borgmester vil mødes med Miljøministeren og folketinget om digesag
Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Er det overhovedet muligt at bygge et dige i Jyllinge Nordmark, der kan beskytte områdets 500 huse? Og vil staten hjælpe med at trænge igennem de meget ufleksible EU-regler for Natur 2000 områder, der har sat en foreløbig stopper for digeprojektet?

De spørgsmål vil borgmester Joy Mogensen have svar på ved at mødes med Miljøministeren og Folketingets miljøordførere.

Ønsket om mødet kommer efter, at Miljø- og Fødevareklagenævnet har givet to beboere medhold i en klage over, at diget i Jyllinge Nordmark påvirker et mindre del af Natura 2000 område. Afgørelsen betyder, at digebyggeriet er standset på ubestemt tid.

Først fik kommunen og digelaget at vide af Kystdirektoratet og Naturstyrelsen, at de ikke måtte bygge et skitseret dige udenfor Natura 2000 området. Det skulle være et lavt jorddige på strandengen. Det projekt blev - med støtte fra de bedste rådgivere – tegnet og miljøvurderet.

Kystdirektoratet godkendte derefter byggeriet indenfor området, og Miljøstyrelsen, som behandler Natura 2000 forhold, fik sagen i høring og sagde ok.

Nu fortæller klagenævnet så, at der ikke må bygges indenfor Natura 2000 området alligevel.

På den baggrund beder kommunen og digelaget Folketingets politikere og staten om at gå aktivt ind i sagen.

Joy Mogensen har skrevet til politikerne og bedt om et møde hurtigst muligt.

Det ser ud til, at staten skal bringe sagen til EU for, at der kan foretages en afvejning af et meget lille indgreb i en strandeng over for et meget stort antal borgeres liv, sundhed og sikkerhed.

Joy Mogensen ønsker også mødet med Folketinget, fordi afgørelsen i Miljø- og Fødevareklagenævnet kan få stor betydning for andre borgeres ønske om at sikre sig mod stormfloder.

I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000 områder. De ligger op til fjorde, kyster og bælter i hele landet. Afgørelsen om, at disse området på ingen måder må røres, kan få vidtgående konsekvenser.

Det påvirker både mulighederne for, at få den nødvendige kystsikring i Danmark, og kan måske også underminere den politiske og folkelige opbakning til naturbeskyttelse.

Fakta
Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemviser i dets afgørelse sagen til fornyet behandling i kommunen og ophæver kommunens VVM-afgørelse om, at påvirkningen på naturen er minimal. Det sker fordi projektet strider imod Natura 2000-områdets målsætninger – nemlig at beskytte og bevare naturen.

At påvirkningen kun udgør en meget lille del af det samlede område, betyder ikke noget for nævnets beslutning.

Nævnet tager heller ikke nogen hensyn til samfundsmæssige interesser i forhold til de mange beboere i området.

Den linje, som klagenævnet her lægger i sin afgørelse, er ifølge kommunens juridiske rådgivere en praksisændring.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er en stramning af den hidtidige fortolkning af, hvornår der foreligger en skade på et Natura 2000-områdes integritet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har på baggrund af EU-Kommissionens meddelelse om forvaltning af Natura 2000-lokaliteter af 21. november 2018 strammet deres praksis. Det betyder, at enhver varig ødelæggelse af naturtyperne omfattet af udpegningsgrundlaget er i strid med habitatdirektivets art. 6 (3).  Her får naturen 100% forrang for menneskelige interesser.

Arbejdet er på baggrund af afgørelsen forsinket et ukendt antal måneder, så digelagets beredskabsplan kommer i spil igen næste gang vandet stiger for meget.

Roskilde Kommune og digelaget får en ekstraregning for afgørelsen. Først har arbejdet ligget stille i 10 uger, da nævnet stoppede det under sagsbehandlingen, og nu skal byggepladsen lukkes helt ned.

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Veje og Grønne områder
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 23. April 2019

Senest opdateret:

23. April 2019