You are here

Digearbejdet i Jyllinge Nordmark standses midlertidigt af staten
Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Miljø- og Fødevareklagenævnet har helt ekstraordinært valgt, at klager over en VVM-afgørelse får opsættende virkning. Det betyder, at arbejdet med digerne i Jyllinge Nordmark ikke kan fortsætte, før sagen er endeligt afgjort.

Klagerne argumenterer for, at diget langs fjorden påvirker et Natura 2000-område, mens Roskilde Kommune har givet tilladelsen blandt andet ud fra en betragtning om, at indgrebet har mindre betydning. Der er tale om et mindre område på 6.000 m2, som svarer til 0,09% af det samlede beskyttede areal.

Miljø- og Fødevareklagenævnet fraviger lovens hovedregel om, at klager ikke har opsættende virkning, med en kort begrundelse om, at nævnet mener, at ”der i den aktuelle sag er forhold, der kan begrunde, at nævnet fraviger hovedreglen… ”

Det er ikke oplyst, hvornår nævnet vil komme med sin endelige afgørelse.

Arbejdet er sat i gang af Roskilde Kommune og digelaget ud fra en godkendelse fra en anden statslig myndighed, nemlig Kystdirektoratet.

Roskilde Kommune har øjeblikkeligt mandag formiddag standset arbejdet i Jyllinge Nordmark. Det er ikke klart, hvad denne udsættelse kommer til at koste.

Kommunen, som er i tæt dialog med digelaget, holder i dag møde med Cowi A/S, som har udarbejdet VVM redegørelsen for kommunen, samt en af landets førende jurister inden for området.

Først herefter kan vi komme med en mere detaljeret udmelding.

Se nævnets nyhed om afgørelsen her

Dato: 11. Marts 2019

Senest opdateret:

11. Marts 2019