You are here

Overraskende afgørelse standser digebyggeri på ubestemt tid
Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Klager over, at diget i Jyllinge Nordmark påvirker et mindre naturbeskyttet område, får medhold i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er katastrofalt for områdets 500 boliger og kan få stor betydning for lignende projekter, der berører ét af landets i alt 252 Natura 2000 områder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet behandling af en klagesag fra to beboere over, at det kommende dige i Jyllinge Nordmark påvirker omkring 7.000 m2 af et Natura 2000 område (hvilket er få promille af det beskyttede område) er endt med medhold til klagerne. Det betyder, at de hårdt prøvede beboere i området er sendt tilbage til udgangspunktet.

"Jeg er dybt rystet over afgørelsen, men det er jo ingenting i forhold til den afmagt, de mange i Jyllinge Nordmark må føle, der i 2013 blev så hårdt ramt og gang på gang siden har været truet af oversvømmelser. Det er absurd, at vi efter råd fra flere statslige styrelser begynder at bygge et dige på et område, hvorefter et andet statsligt nævn afgør, at det er ulovligt", siger borgmester Joy Mogensen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemviser i afgørelsen sagen til fornyet behandling i kommunen og ophæver kommunens VVM-afgørelse om, at påvirkningen på naturen er minimal. Det sker fordi projektet strider imod Natura 2000-områdets målsætninger - nemlig at beskytte og bevare naturen. At påvirkningen kun udgør en meget lille del af det samlede område, betyder ikke noget for nævnets beslutning.

Nævnet tager heller ikke hensyn til samfundsmæssige interesser i forhold til de mange beboere i området.

"På trods af råd fra landets bedste juridiske eksperter og på trods af, at Kystdirektoratet godkendte projektet i februar 2018 - og Miljøstyrelsen blev hørt og ikke havde bemærkninger i forhold til Natura 2000 - taber vi alligevel klagesagen. Jeg føler, at kommunen og digelaget er taget som gidsler i de forskellige meldinger fra statslige myndigheder", siger Joy Mogensen.

Den linje, som klagenævnet her lægger i sin afgørelse, er ifølge kommunens juridiske rådgivere en opstramning. Her får naturen 100% forrang for menneskelige interesser. Det skyldes blandt andet en strammere fortolkning af reglerne i EU. Det medfører, at kommunen skal til EU for at spørge om lov til at bygge et lille lokalt dige.

"Hvad vil det her betyde for kystbeskyttelsesprojekter andre steder, som skal anlægges i forbindelse med Natura 2000 arealer? I Danmark er der udpeget 252 af sådanne områder. De ligger op til fjorde, kyster og bælter i hele landet. Jeg frygter, at denne beslutning får vidtgående konsekvenser", siger borgmesteren.


Fakta

Arbejdet er på baggrund af afgørelsen forsinket et ukendt antal måneder, så digelagets beredskabsplan kommer i spil igen næste gang vandet stiger for meget.

Roskilde Kommune og digelaget får en ekstraregning for afgørelsen. Først har arbejdet ligget stille i 10 uger, og nu skal byggepladsen lukkes helt ned.

En juridisk bedømmelse er, at det vil være svært at få beslutningen omstødt, da lovgivningen er baseret i EU-regler, der sidste år er gjort tydeligere på dette område.

I april 2017 var der en afgørelse i Planklagenævnet - også om digesagen - der nævnte hensynet til samfundets interesser. Det er tilsyneladende slut nu med den afvejning.

Kommunen og digelagets næste skridt vil være at gå i dialog med Miljøstyrelsen, og høre hvilke muligheder der er for, at der også bliver taget menneskelige hensyn i sådan en afgørelse.

 

Sagens forløb

Roskilde Kommune gav den 13. september 2018 VVM-tilladelse til projektet og anlægsarbejdet blev igangsat den 12. oktober 2018. Det skete på baggrund af Kystdirektoratets godkendelse i februar 2018.

VVM-tilladelsen blev givet på baggrund af VVM-redegørelse med indarbejdet Natura 2000-konsekvensvurdering fra juli 2018.

Efter en tidligere afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, var hele VVM-redegørelsen opdateret af COWI, som har spidskompetence inden for habitatvurderinger, VVM-vurderinger og -tilladelser.

Den oprindelig VVM-redegørelse blev udarbejdet af Rambøll.

Projektet er tilrettet efter rådgivning fra bl.a. Kystdirektoratet.

Kystdirektoratets udkast til tilladelse til projektet efter kystbeskyttelsesloven har været til udtalelse i Miljøstyrelsen, som ikke har haft bemærkninger.

Kommunen har været meget fokuseret på at minimere påvirkning af Natura 2000, hvilket betyder, at Fjorddiget på en delstrækning er planlagt til at gå gennem en række private haver.

VVM-tilladelsen af 13. september 2018 blev påklaget af to beboere, som ikke ønsker diget på deres ejendom.

På grund af at klagernes ikke indsendte en fuldmagt til klagenævnet, valgte klagenævnet først at starte sagsbehandlingen den 17. december 2018.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ved delafgørelser den 8. og den 15. marts 2019 givet klagen opsættende virkning med henvisning til risiko for skade for Natura 2000-områdets integritet.

Det betyder, at det igangværende anlægsarbejde er indstillet.

Nu har nævnet givet klagerne ret i deres indsigelser i forhold til Natura 2000 området.

Roskilde Kommune opfatter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse som en stramning af den hidtidige fortolkning af, hvornår der foreligger en skade på et Natura 2000-områdes integritet.

I Planklagenævnets afgørelse af 21. april 2017 om Roskilde Kommunes første lokalplan for projektet må der efter EU-domstolens praksis være "en meget snæver margin" for, hvornår der er tale om en skade på et Natura 2000-område.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har - i lyset af EU-Kommissionens meddelelse om forvaltning af Natura 2000-lokaliteter af 21. november 2018 - strammet praksis derhen, at enhver varig ødelæggelse af naturtyperne omfattet af udpegningsgrundlaget er i strid med habitatdirektivets art. 6 (3).

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Veje og Grønne områder
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 12. April 2019

Senest opdateret:

12. April 2019