You are here

Risøs store mellemlager til radioaktivt affald skal være klart om 3 år
Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
  • Risoe_luftfoto

    Det nye mellemlager er planlagt til at have et byggefelt på tangen ved Risø.

  • Risoe

Roskilde Kommune starter nu den kommunale del af processen, som består af en lokalplan for mellemlageret suppleret med en helhedsplan for hele Risø-området.

Folketinget besluttede i maj 2018, at Risø-halvøen indtil senest 2073 fortsat skal modtage, håndtere og opbevare radioaktivt affald.

Det kræver et nyt mellemlager på Risø, som både skal være højvandssikret og klimastyret.

Bygherren - Dansk Dekommissionering - foreslår en bygning på 10.000 m2 med en højde på 15 meter fra gulv. Gulvet skal ligge 4 m over havoverfladen for at sikre mod forhøjet vandstand i fjorden.

I tilknytning til lageret skal der være modtagestation, måle- og analysestation og kontorbygning. Der er også et ønske om en udstillingsbygning, hvor offentligheden kan lære mere om radioaktivt affald.

"Det er ingen hemmelighed, at vi i Roskilde Kommune ikke har været fortalere for, at der skal være mellemlager på Risø. Men da der er tale om en folketingsbeslutning, kan vi ikke modsætte os projektet, men kan i stedet som planmyndighed påvirke processen i en positiv retning", siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Daniel Prehn.

"Vi arbejder for, at lokalplanen tager mest mulig hensyn til de kvaliteter, som Risøhalvøen har. Vi skal have nedtonet det store lagers påvirkning af fjordlandskabet og indpasset det i omgivelserne, så det ikke går ud områdets grønne karakter. Samtidig er vi meget opmærksomme på, at Risø udgør et vigtigt forskningsmiljø, som ikke må begrænses. De eksisterende forsknings- og undervisningsfaciliteter skal fremtidssikres parallelt med at der skabes plads til mellemlageret", siger Daniel Prehn.

Af den grund har kommunen valgt både at udarbejde en lokalplan for området til mellemlageret og en helhedsplan for hele Risø området. Der er planlagt et borgermøde om mellemlageret - sammen med staten - inden lokalplanen er klar til politisk behandling, ligesom der igen kommer en høringsperiode og et borgermøde i forsommeren 2020, inden lokalplanen vedtages endeligt omkring årsskiftet 2020-2021. Processen for helhedsplanen er ikke detailplanlagt endnu.

Fakta
Det er staten, som er bygherre på opgaven, hvor Dansk Dekommissionering siden 2003 har haft til opgave at demontere nukleare anlæg fra den nedlagte Atomstation Risø, senere Forskningscenter Risø.

Demonteringen skal være sket senest i 2023, hvilket forudsætter, at der parallelt med skal stå nye opgraderede lagerfaciliteter klar senest i 2022.

Roskilde Kommune vurderer, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen, hvor det primære fokus er på den visuelle påvirkning af fjordlandskabet. Dette arbejde kan ske parallelt med udarbejdelse af en VVM-vurdering af anlægget, hvor den visuelle påvirkning også skal behandles.

Da det handler om radioaktivt affald, er det Miljøstyrelsen og ikke Roskilde Kommune som har miljøvurderingskompetencen.

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 27. August 2019

Senest opdateret:

27. August 2019