You are here

Roskilde Fjord får stenrev

Af Nationalpark Skjoldungernes Land
  • Stenrev

    Fotograf: Karsten Dahl

Nationalpark Skjoldungernes Land vil genetablere flere stenrev i Roskilde Fjord. Med ny politisk aftale er finansieringen på plads.

I en ny politisk aftale mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet er der afsat knap 105 millioner kroner til at skabe mere vild natur til gavn for biodiversiteten i Danmark.

Fra denne pulje skal 10 millioner kroner gå til etableringen af stenrev – og det ene af de to udvalgte stenrevsprojekter skal ligge i Roskilde Fjord i Nationalpark Skjoldungernes Land.

Stenrev skaber mere liv
Stenrev er havets oaser. Her finder man et særligt rigt plante- og dyreliv. Makroalger hæfter på stenene og danner store tangskove. Muslinger, snegle og børsteorme trives på og under stenene, fisk kan gemme sig bag sten og tang og revene er opvækstområder for en masse fiskeyngel.

I Nationalpark Skjoldungernes Land har man længe arbejdet for at genetablere nogle af de stenrev, der fandtes i fjorden, før stenfiskeriet for alvor satte ind i slutningen af 1800-tallet. Der findes stadig sten i Roskilde Fjord, men ingen eller kun få egentlige stenrev. Ambitionen er at genskabe to stenrev i indre Roskilde Fjord og dermed at styrke artsrigdommen og livet i fjorden.

Roskilde Fjord er et udpeget Natura 2000-område, hvilket betyder, at der er et særligt rigt dyreliv, som skal beskyttes. I Roskilde Fjord gælder det især fuglene. I forbindelse med forundersøgelser til stenrev-projektet har forskere fastslået, at stenrevene ikke vil få negative konsekvenser for fuglene. Tværtimod kan et stenrev gavne flere fuglearter ved at øge deres fødegrundlag. Det gælder fx havørn, terner og stor skallesluger, som alle lever af fisk.

Placering af stenrev nøje udvalgt
Nationalpark Skjoldungernes Land har allerede gennemført flere forundersøgelser i forbindelse med stenrev-revprojektet. Det er sket i samarbejde med Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), Danmarks Geologiske Undersøgelser (GEUS) og DTU Aqua.

Gennem forundersøgelserne har man dokumenteret, at der tidligere har været stenfiskeri i Roskilde Fjord, og at det derfor giver god mening at gennemføre et naturgenopretningsprojekt. Steder, hvor der tidligere har været stenrev, er blevet udpeget, og områderne undersøgt.

Fx har man undersøgt, hvor fjordbunden kan bære et stenrev, hvor man ikke generer sejlende, og hvor man ikke ødelægger eksisterende vigtige levesteder. På den baggrund har nationalparken udvalgt to lokaliteter, hvor stenrevene skal placeres.

Det ene sted er på Nørrerev ud for landsbyen Gershøj. Det andet er ved Veddelev ud for Vigen Strandpark nord for Roskilde. Et tredje område ved Selsø Hage var oprindeligt også i spil, men her fandt man i undersøgelserne ud af, at der lå nogle værdifulde muslingebanker, som man ikke ønsker at ødelægge.

Stenrev-projekt er godt på vej
I forundersøgelserne har nationalparken og samarbejdspartnere endvidere udarbejdet et forslag til, hvordan revene kan designes. I forslaget ligger stenene oven på hinanden og skaber huler og passager mellem bunker af sten, hvor fisk og andre dyr kan gemme sig.

Revet ved Veddelev skal være et formidlingsrev, hvor man fra kysten kan svømme ud og opleve livet i fjorden med dykkerbriller og snorkel. Revet bliver som en labyrint, hvor man med egne øjne kan se, hvilken betydning et stenrev har for livet i vandet.

Med den nye politiske aftale har projektet taget et syvmileskridt videre. Nu skal man i Nationalpark Skjoldungernes Land i gang med at skaffe de nødvendige myndighedsgodkendelser og afholde informationsmøder, hvorefter arbejdet med at anlægge revene vil gå i gang.

Dato: 22. Juni 2020

Senest opdateret:

22. Juni 2020