You are here

Staten fastholder midlertidigt byggeforbud af dige i Jyllinge Nordmark
Af Kommunikation
Miljø- og Fødevareklagenævnet fastholder den afgørelse, som nævnet selv traf den 8. marts om et midlertidigt byggestop. Klagenævnet stopper dermed det byggeri, der skal beskytte hundredevis af borgere.

I sit afslag skriver nævnet blandt andet, at klagen bør have opsættende virkning, når der i projektet inddrages Natura 2000-arealer. Det drejer sig blandt andet om ca. 0,6 ha strandeng, der herefter som udgangspunkt må formodes at gå tabt som naturtype. Nævnet mener også, at fordi arbejdet allerede er i gang, kan det ikke i sig selv medføre, at de ikke kan kræve en opsættelse.

”Der er tale om 6.000 m2 natur – eller 0,09 procent af det samlede beskyttede areal. Dette skal efter min mening holdes op imod over 500 familiers økonomiske og psykiske usikkerhed. Det kan godt være, at det ikke er dette nævns opgave at foretage sådan en afvejning, men for mig som borgmester giver det her slet ikke nogen mening,” siger borgmesteren i Roskilde Kommune Joy Mogensen.

Roskilde Kommune har klaget over den midlertidige afgørelse og fremført argument om, at byggeprocessen er så fremskredet, at evt. natur- og miljøaktiver, som byggeriet har medført skader på, allerede er sket. Dermed er der ikke proportionalitet mellem et byggestop ift. de konsekvenser – økonomisk som menneskelige – som et byggestop medfører.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har valgt at fastholde det midlertidige byggestoppe frem til nævnets endelige afgørelse, der er garanteret inden d. 17 juni 2019. Diget, der er klaget over, vil på de fleste strækninger være en jordvold, der bliver 40-70 cm højere, end arealet er i dag, samt en sluse over Værebro Å, der kan lukkes ved stormflodshændelser. Diget vil om få år vokse til med den naturlige vegetation.

Roskilde Kommune er sammen med digelaget i gang med at vurdere konsekvenserne af det opretholdte byggestop og melder tilbage hurtigst muligt.

Kontakt

Miljø og Byggesag
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Miljø og Byggesag
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 15. Marts 2019

Senest opdateret:

15. Marts 2019