You are here

Ny Østergade-arealet

En ny bydel i Roskildes centrum

2019

Projektet afventer bl.a. statens stillingtagen til områdets anvendelse.

__________________________________________

2018

Kommunen og projektudvikleren har det seneste 1½ år arbejdet intensivt med projektet, for at indfri alle pejlemærkerne.

Det er lykkedes at nå til enighed og finde løsninger på stort set alle punkter.
Men hvor kommunen ønsker at fastholde vinderforslagets skala og bygningshøjder med 84.500 etagemeter, så ønsker projektudvikler at fastholde de oprindelige 91.500 etagemeter ved at øge bygningshøjden og tætheden. Derudover drøftes parkeringsløsningen og de almene boliger stadig.

Økonomiudvalget indstiller nu til byrådet, at
1. de bearbejdede rammer for byggeret, bebyggelsesprocent, anvendelse, højder, parkeringsforhold med videre godkendes som grundlag for forhandlinger med staten samt udarbejdelse af lokalplan, og
2. der træffes beslutning om, at næste skridt er at få aftaleforholdene på plads, og færdiggørelse af lokalplanen dermed afventer, at der foreligger endelige aftaler med grundejere

Se en præsentation af projektets udvikling og status.

__________________________________________

2017

I efteråret 2016 blev der gennemført en indledende offentlig høring på baggrund af Effekts vinderforslag for Ny Østergade‐arealet.

Efter høringsperioden blev der udformet 18 pejlemærker for det fremadrettede arbejde med Ny Østergadeprojektet, som blev politisk vedtaget i januar 2017. Pejlemærkerne har overskrifterne Bind Roskilde Sammen, Byg by, Byg levende og Byg bæredygtigt og giver dermed et tydeligt billede af de politiske visioner for Ny Østergade.

Forvaltningen og projektudvikler har siden arbejdet intensivt med at konkretisere projektet med udgangspunkt i pejlemærkerne.

__________________________________________

2016

Byrådets arkitektkonkurrence om en helhedsplan for Ny Østergade-arealet har fundet en endelig vinder.

Team Effekts forslag med mindre, varierede ”kvarterer” vandt, som grundlag for det byggeri, der kommer på arealet.

Læs dommerkommitéens betænkning her.

Se Team Effekts vinderforslag (bemærk, at der er tale om en stor pdf-fil).
Se Team Cobes forslag, som blev nr. 2  (bemærk - stor pdf-fil).
Se landskabsbilleder med byggeriet tegnet ind - Team Effekt
Se landskabsbilleder med byggeriet tegnet ind - Team Cobe
Se teknisk beskrivelse af landskabsbillederne

Ny Østergade og Jernbanegade bliver bundet sammen af en lys tunnel, og der kommer to højere byggerier ved sygehusgrunden og ved Røde Port. Der bliver i alt 91.500 m2 bebyggelse på den 34.460 m2 store grund, der ligger som en kile langs jernbanen i Roskildes centrum og adskiller byen i to dele.

”Bebyggelsen af Ny Østergade-arealet er et historisk og visionært projekt, som igen vil binde Roskilde Syd og Nord sammen. Byen bliver forandret for altid, når vi gør op med fortidens synder og fjerner kilen igennem byen og dermed rækker ud mod fremtidens dynamiske bymidte med liv, lys og handel. Effekt har leveret et projekt med høj arkitektonisk kvalitet, som jeg glæder mig til at se blive til virkelighed,” siger formand for dommerkomiteen, borgmester Joy Mogensen.

Bebyggelsen fordeles på 38.500 m2 boliger, 17.600 m2 kontorerhverv, mens resten anvendes til stormagasin, hotel, butikker, restauranter og caféer. Halvdelen af grundarealet bebygges, og resten bliver opholdsarealer.

Der er indgået en aftale mellem Roskilde Kommune og Claus B. Hansen, arkitekt m.a.a. om, at Claus B. Hansen har option på at købe området i forbindelse med, at området udvikles efter de retningslinjer, som byrådet fastlægger.

Dommerkomiteen lægger i sin betænkning netop vægt på, at de to største bygningsvolumener placeres ved sygehusgrunden og Røde Port og på den måde markerer disse steder som ”bymidte”.

Samtidig mener dommerne, at teamet har arbejdet utroligt flot med at spejle Roskildes skala og villakvartererne på resten af byggegrundene. Det samlede byggeri fremstår på den måde som mindre kvarterer. Det sikrer, at bygningerne ikke bliver et massiv men skaber koblinger på tværs. Hele stationsområdet bliver ét sammenhængende og levende byrum.

__________________________________________

Forslag fra plankonkurrencen

Efter første fase af plankonkurrencen om Ny Østergade-arealet valgte dommerkomitéen, at Cobe og Effekts to forslag gik videre til anden fase.

Du kan finde de to forslag (og de andre 5) nedenfor.(bemærk, at der er tale om store pdf-filer).

COBE Arkitekter Gik videre i konkurrencen
EFFEKT Arkitekter Gik videre i konkurrencen
Dissing+Weitling Arkitekter
Tegnestuen Vandkunsten Arkitekter
Holscher Nordberg Arkitekter + TREDJE NATUR
NORD Architects
Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Læs dommerkommitéens betænkning, hvor den bedømmer de 7 forslag

_________________________________________

2015:

Udviklingsområdet Ny Østergade

Arealet ved Ny Østergade og jernbanen har tidligere været i spil som et muligt udviklingsområde. På baggrund af aftaler med Banedanmark og DSB er det nu muligt for Roskilde Kommune at arbejde for en langtidsholdbar løsning for Ny Østergade-arealet, der gør  det muligt at udvikle det attraktive område lige ved stationen.

Den stationsnære placering inden for ringgaden er en stor kvalitet og samtidig en stor udfordring. Der skal findes løsninger, der imødekommer støj, forbinder med det omkringliggende og samtidig skaber et godt bymiljø på selve området.

Der er mange forskellige naboer at forholde sig til, både med hensyn til skala, funktioner og liv:

 • villakvarteret
 • sygehuset
 • stationen
 • en ringvej og forbindelser over og under banen
 • Ro’s Torv og gågaden inden for kort afstand.

Kompleksiteten giver mange hensyn og et stort potentiale i både hverdags- og weekendliv. Det skal afspejle sig i et levende, varieret miljø.

Det er byrådets vision, at ...

 • Området skal udvikles til et levende og attraktivt byområde, der kan danne bro mellem den nordlige og sydlige del af Roskilde By og bidrage til en dynamisk bymidte.
 • Byggeri i området skal være bæredygtigt og af høj arkitektonisk kvalitet og afspejle placeringen både som en del af bymidten og i et stationsområde.

Fra borgermødet den 15. september 2015

Læs mere om byrådets vision for området

 • Området skal bygge bro mellem nord og syd i Roskilde by og knytte sammen

  Udviklingen af området skal bidrage til fysisk og visuelt at koble byen sammen på tværs af banen og afhjælpe den barriere, som banen udgør i dag.

  Cyklister kan i dag passere banen ved Røde Port og gennem viadukten på Køgevej. Fodgængere kan herudover benytte tunnelen fra Hersegade til Køgevej. Viadukten på Køgevej er smal og opleves af mange cyklister og fodgængere som utryg. Muligheden for at koble byen sammen på tværs af banen skal udnyttes i forbindelse med udbygning af Ny Østergade-arealet.
  Åbne kig skal fortsat sikre den visuelle sammenhæng mellem sydbyen og bymidten.

  Roskilde Kommune har derfor følgende krav til ny bebyggelse i området:

  Der skal anlægges en ny cykelforbindelse under banen fra Hersegade til Køgevej.

  Dette vil give en markant forbedret forbindelse for cyklister fra bymidten til Ny Østergade-arealet og Sydbyen. Det skal samtidig overvejes at forlænge den eksisterende gangtunnel fra Hersegade til Køgevej ud under rundkørslen ved Ny Østergade til busstoppestederne på Køgevej. Dermed vil man kunne reducere konflikter mellem hårde og bløde trafikanter i rundkørslen.

  Den eksisterende (østlige) perrontunnel fra stationen skal forlænges ud til Ny Østergade.

  Det vil give en ny ekstra gangforbindelse på tværs af banen og bl.a. forbinde bymidten ved Hestetorvet og Stationen med sygehuset og sydbyen. Tunnellen vil også give direkte adgang fra togperronerne til et nyt byggeri på arealet. Tunnelen skal udformes, så den opleves indbydende.

  Ny bebyggelse skal placeres og udformes, så den visuelle oplevelse af domkirke og bymidte fra Sydbyen (den nederste del af Køgevej mm.) bevares.

  Der er i dag et meget flot indkig fra Køgevej mod Roskilde Domkirke og bymidten. Dette indkig skal bevares og understreges i en ny bebyggelse.

 • Området skal give vækst, liv og dynamik til Roskilde

  Området skal give plads til nye oplevelser og erhvervstyper, der understøtter og supplerer byens eksisterende udbud og dermed styrker Roskilde.

  For at udviklingen af området kan være til gavn for hele kommunen, skal nye projekter passe ind i Roskildes profil som regionalt handels-, kultur-, turist- og erhvervscentrum, samtidig med at der tilføres byen liv og noget nyt og særegent. En ny bebyggelse skal både tilføre nye funktioner og tilbud samt nye arbejdspladser.

  Placeringen ved stationen gør det oplagt at bruge området til kontorer, uddannelsessteder o.l., hvor der er mange ansatte og studerende, der kan gøre brug af toget. Den centrale placering og områdets størrelse giver desuden mulighed for funktioner, som har et stort opland, men som fylder så meget, at de kan være vanskelige at indpasse i den centrale bymidte. Hele området må derfor ikke optages af funktioner, der lige så godt kunne ligge et andet og mindre centralt sted eller som kan ligge i den øvrige del af Roskilde Bymidte.

  Roskilde Kommune har derfor følgende krav til ny bebyggelse i området:

  Området skal rumme funktioner med mange besøgende som skaber liv i bymidten

  Området skal have plads til funktioner som kultur- og fritidstilbud, uddannelsesinstitutioner, hotel- og kongresvirksomhed, store butikker mv. som kan skabe liv i området og i bymidten og dermed bidrage til at skabe en dynamisk bymidte i Roskilde med liv på mange tider af døgnet. Selv om der ikke aktuelt er investorer eller kommunal økonomi til fx et teater eller musikhus, er det vigtigt, at reservere en del af området til sådanne formål, så der er plads, når behovet og økonomien er til det.

  Området skal rumme funktioner med mange arbejdspladser

  Området skal kunne rumme kontorbyggeri, uddannelsesinstitutioner, hotel- og konference, butikker mv. med mange ansatte. Herunder store enheder, som vanskeligt kan indplaceres i bymidten, men som efterspørger en både by- og stationsnær placering – som området tilbyder.

  Området skal rumme boliger, som kan være med til at give liv til området uden for almindelig arbejdstid.

  Udbuddet af nybyggede attraktive og velbeliggende lejligheder i Roskilde er begrænset. Boliger af høj kvalitet med gode faciliteter såsom store altaner, parkeringskælder, elevatorer og evt. med udsigt over byen og fjorden er eftertragtede. Bl.a. efterspørger mange ældre mennesker en moderne og velbeliggende bolig med lavt vedligeholdelsesbehov.

 • Styrke det samlede handelsliv i Roskilde

  Området skal bidrage til at udvikle Roskilde som handelsby, så Roskilde kommer til at stå stærkest muligt i den regionale konkurrence.

  Roskilde har et stort og attraktivt udbud af butikker og er det betydeligste handelscenter i den sydlige og vestlige del af Hovedstadsregionen og på Midtsjælland. For at Roskilde kan fastholde denne position, skal byen være så attraktiv for nye butikskoncepter, at nye butikskæder automatisk vil vælge Roskilde til en af deres første butiksetableringer i Danmark.
  Arealet rummer mulighed for Roskilde til at tiltrække storbutikskoncepter, der er for store til umiddelbart at indpasse i bymidten. Dermed kan der samlet set skabes et større og bredere butiksudbud i Roskilde By, som vil kunne styrke byens tiltrækningskraft som handelsby.

  Områder ligger tæt ved, men alligevel med en vis afstand fra butikkerne i bymidten og på Ros Torv. Det betyder, at en koncentration af butikker ved Ny Østergade skal have et vist volumen for at være kommercielt bæredygtig. Opgaven er på den ene side at give mulighed for, at der over tid kan etableres et tilstrækkeligt stort volumen af butikker på Ny Østergade-arealet, og på den anden side undgå et overudbud af butiksareal som kan føre til uhensigtsmæssig omflytning af butikker. Ligeledes skal det sikres, at der også er grundlag for etablering af nye butikker i tilknytning til gågaden - bl.a. på Sorte Brødre Plads og Schmeltz Plads.

  Roskilde Kommune har derfor følgende krav til ny bebyggelse i området:

  Udbygningen af området skal ske i etaper og afstemmes med en udvikling af bymidten i øvrigt

  For løbende at sikre en balance i udbuddet af butiksareal i Roskilde By skal udbygningen af Ny Østergade-arealet ske i etaper. En rækkefølgeplan skal sikre, at der også vil kunne ske en udvikling med butikker mv. på bl.a. Sorte Brødre Plads og Schmeltz Plads.

  Det samlede areal til detailhandel må ikke overstige 15.000-20.000 m2.

  For at sikre en økonomisk bæredygtig koncentration af butikker i Ny Østergade-arealet skal der gives mulighed for, at der på sigt kan etableres 15.000-20.000 m2 detailhandel - inkl.  stormagasin i området.


  Området skal primært rumme butikskoncepter og større butikker, som ikke findes eller ikke kan indpasses i bymidten i dag, herunder butikker over 2.000 m2.

  For at sikre en arbejdsdeling mellem butiksudbuddet i bymidten og i området samt en ny etableringsmulighed for større butikker og butikskoncepter, skal rygraden i en butikskoncentration i Ny Østergade-arealet være større udvalgsvarebutikker, herunder butikker på over 2000 m2.

  Området skal kunne rumme et stormagasin o. lign

  Der vil på sigt være mulighed for at tiltrække et stormagasin til Roskilde. Et stormagasin vil styrke Roskilde som handelsby i en regional sammenhæng, ved at supplere byens øvrige udbud. Området vil være en attraktiv lokaliseringsmulighed og en for Roskilde god placering for et stormagasin. Derfor skal denne mulighed være til rådighed.

 • Danne en god ramme for menneskers daglige liv

  Området skal rumme nye byrum, pladser og torve, der indbyder til ophold, oplevelse og udfoldelse.

  Området ligger centralt i Roskilde By. Det har en størrelse, så det i sig selv kommer til at udgøre et nyt bykvarter i Roskilde Bymidte.

  Som led i udvikling af den dynamiske bymidte er det vigtigt, at også dette område får en bebyggelsesstruktur og indretning med pladser, gadeforløb, beplantning mv. som vil danne gode rammer for bylivet.

  Roskilde Kommune arbejder meget med at gøre idræt og bevægelse lettere tilgængeligt for alle borgere. Kommunen har en idrætspolitik, hvor der bliver taget højde for at skabe bedre idrætsmuligheder fra elite til bredde, fra børn til ældre, fra etniske danskere til borgere med anden etnisk baggrund og fra organiserede til uorganiserede. Der er i idrætspolitikken bl.a. fokus på yderligere aktivitet i byens rum. Roskilde Kommune har derfor følgende krav til ny bebyggelse i området:

  Området skal have en åben struktur som indbyder til ophold og leg

  Området skal indrettes med åbne offentlige gadeforløb, torve og pladser, som kan danne gode rammer for bylivet, og som indbyder til ophold og leg. Leg og bevægelse skal ind i hverdagen via udfoldelsesmuligheder for børn, unge, voksne og ældre i området. Derfor skal projektets byrum være åbne for brug af alle mulige aktiviteter og spontane initiativer.

  Friarealer mellem bygningerne skal fremstå med grønt præg

  For at det bliver behageligt at ophold sig i området skal det indrettes med f.eks. beplantning af buske og træ som kan sørge for både opvarmning og ned-køling i bygningerne, begrænse vind og sikre et godt mikroklima i øvrigt.

  Byrum med kunst og byliv

  Der skal tilføjes kvalitet til bylivet ved f. eks at byrum bruges til kunstnerisk udfoldelse og bevægelse via multifunktionelle rammer. Strategien for bevægelse i det offentlige rum skal bidrage til oplevelsen af en legende by med innovative byrum. Samlet set er delmålet at skabe og udvikle bedre fysiske faciliteter, forbindelser og rum til bevægelse og leg i udviklingen af arealerne ved Ny Østergade.

  Markant stationsplads syd for banen ved Køgevej

  Pladsen skal signalere ankomst til bymidten og stationen og udformes, så den indbyder til ophold.
  Indretning af pladsen skal tænkes sammen med en løsning for den krydsende fodgængertrafik, og pladsen skal løfte ankomst- og passagerafvikling for gående, cyklende og buspassagerer til Roskilde Station og til ny bebyggelse i området.

 • Tilføre byen spændende arkitektur der respekterer Roskildes kvaliteter

  Ny bebyggelse i området skal tilføre ny og spændende arkitektur af høj kvalitet, der respekterer Roskildes købstadsmiljø, domkirke og kulturhistoriske byprofil.

  Placeringen ved bymidten, men uden for middelalderbyen giver mulighed for at tilføre moderne arkitektur, der er med til at markere stedet i forhold til byens øvrige delområder. Det er vigtigt, at byggeriets skala spiller sammen med resten af byen, for at området kan opfattes som en integreret del. Nyt byggeri må således ikke anfægte Domkirkens dominans eller byens karakter af købstad. Højt og markant byggeri skal kunne tilføre byen arkitektonisk kvalitet.

  Roskilde Kommune har derfor følgende krav til ny bebyggelse i området:

  Ny bebyggelse skal have fokus på ny arkitektur, der kan tilføre bybilledet nye værdier.

  Den centrale og synlige placering midt i Roskilde forpligter til at ny bebyggelse får høj arkitektonisk kvalitet. Bebyggelsen skal bearbejdes arkitektonisk i både helheden og detaljen og tilføre Roskilde værdi.

  Stedet skal markeres med en markant bygning eller bebyggelse.

  Området ligger centralt i Roskilde. For togrejsende vil det udgøre porten til Roskilde. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, at der kommer et byggeri, som vil markere både Roskilde og byområdet i sig selv. Som virkemiddel for at skabe denne markering kan arbejdes med højde, form, materialevalg eller vedvarende energiproduktion (se også næste afsnit).

  Facaderne skal opdeles i mindre, klart adskilte enheder.

  Dette er vigtigt for at sikre variation og sammenhæng med købstadsmiljøet. Åbne passager skal være med til at sikre mulighed for at bevæge sig til fods igennem bebyggelsen og for at skabe åbne kig til bymidten (Domkirken) og til sydbyen. Ny bebyggelse må ikke komme til at virke som en mur langs banen.

  Proportionerne skal tilpasses omgivelserne.

  Området ligger midt i Roskilde og grænser hele vejen rundt op til forskellige typer nabobebyggelse. For at sikre det bedst mulige samspil med de omkringliggende bebyggelser skal den højeste og tætteste nye bebyggelse placeres centralt i området. Mod villakvartererne mod øst og vest skal en ny bebyggelse være lavere og tilpasses de omkringliggende bebyggelser.

  Byggeriet må ikke være højere end Domkirkens murkrone (svarende til 10-12 etager afhængig af etagehøjde).

  Roskilde Domkirke er del af verdens kulturarv. Kirkens dominerende virkning over Roskilde By er et meget værdifuld del af denne kulturarv. Derfor skal det sikres at denne virkning ikke forringes af højt byggeri i området. Ved ønske om højt byggeri skal det godtgøres, at oplevelsen af Domkirken som byens vartegn ikke forringes. Det må kun være en begrænset del af projektet, der opføres i den maksimale højde, og den høje del skal have en arkitektonisk bearbejdning, der sikrer, at bygningen giver noget kvalitativt nyt til bybilledet.

  Stationsbygningen og stationsområdets særlige karakter skal respekteres.

  Roskilde Station var station på Danmarks første jernbane mellem København og Roskilde. Stationsbygningen er fredet og ligger i dag meget flot og markant ud med Hestetorvet. Nyt byggeri i området skal respektere stationsbygningen og stationsområdets særlige karakter og historie.

 • Et eksempelprojekt for bæredygtig byudvikling

  Området skal være med til at profilere Roskilde som klimakommune. Den stationsnære beliggenhed skal udnyttes til at optimere bæredygtig trafik.

  Roskilde Kommunes klimapolitik indeholder en målsætning om at reducere energiforbruget og at den nødvendige energi skal være så bæredygtig som mulig. Et så stort, synligt og centralt
  placeret nybyggeri skal levere en høj standard på energiområdet og være ned til at profilere Roskilde som foregangskommune på klimaområdet.

  Samtidigt giver den stationsnære placering mulighed for at sammensætte en meget bæredygtig trafikbetjening af området og understøtte en bæredygtig trafikbetjening af bymidten som helhed. Denne mulighed skal udnyttes ved at give de bæredygtige transportformer optimale betingelser.

  Roskilde Kommune har derfor følgende krav til ny bebyggelse i området:

  Et meget lavt energiforbrug.

  Ny bebyggelse i området skal have et meget lavt energiforbrug. Dette kan opnås, dels gennem isolering, dels ved at arbejde med solorientering, materialer mv. der reducerer energiforbruget.
  Energiforbruget til at opføre bebyggelsen – inkl. byggematerialer – skal også begrænses mest muligt.

  Integrere produktion af vedvarende energi.

  I en stor ny bebyggelse er der gode muligheder for at integrere produktion af vedvarende energi. Denne mulighed skal udnyttes, hvor ambitiøse og nytænkende løsninger tænkes sammen med byggeriets arkitektur.

  Indrettes optimale forhold for en bæredygtig trafik.

  For at understøtte en bæredygtig trafikbetjening af området og den øvrige del af bymidten skal udbygning af området medvirke til løsninger, der forbedrer ankomst- og passagerafvikling for cykler, gående og brugere af bus og tog. Der skal særligt fokuseres på at forbedre forholdene syd for stationen (se også næste afsnit).

 • Parkering, trafik og infrastrukturer

  Området skal understøtte byudviklingen i hele bymidten ved at etablere parkeringspladser, der skal være med til at frigøre arealer til nybyggeri og spændende byrum andre steder i bymidten og samtidig mindske biltrafikken i middelalderbyen.

  Der skal foretages de nødvendige investeringer i infrastrukturen håndtere den mer-trafik som udbygningen vil skabe og sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling i bymidten og på indfaldsvejene.

  Roskilde Kommune har derfor følgende krav til ny bebyggelse i området:

  Bilparkering til pendlere og bymidten

  Området skal rumme bilparkering for den sydligste og midterste del af bymidten, ca. 500 p-pladser og pendlerparkering til Roskilde Station stationen (ca. 200 pladser) – i alt 700 p-pladser. Antallet af parkeringspladser til betjening af ny bebyggelse i området kan begrænses, for at sikre at en stor andel af kommende besøgende og ansatte i området vil benytte bæredygtige transportmidler. For at bidrage som løsning af parkeringsbehovet i bymidten, skal p-kælderen udformes så der bliver direkte adgang til stationen og bymidten

  Bilparkering skal samles i parkeringshus/-kælder med god adgang

  Al parkering i området skal ske i parkeringskælder. Adgang hertil skal udformes så de ikke hindrer en glidende trafikafvikling på Ny Østergade og Køgevej

  Mange og velplacerede cykelparkeringspladser

  For at understøtte brug af cykel skal der etableres mange cykelparkeringspladser som er let at komme til og som ligger optimalt i forhold til indgange til ny bebyggelse og adgang til tog og bus. Cykelparkeringen skal bl.a. etableres i tilknytning til ny cykelforbindelse Køgevej-Hersegade.

  Ny markant stationsplads syd for banen ved Køgevej

  Pladsen skal forbedre ankomst- og passagerforhold for cykler, gående og busser på sydsiden af stationen. Der skal etableres en markant plads der markerer ankomsten til bymidte og stationsområdet som også indbyder til ophold. Pladsen skal kunne rumme busstoppesteder, cykelparkering, forbindelse til cykel- og gangpassage under banen, passageradgang til toget
  og til ny bebyggelse i området. Indretning af pladsen skal tænkes sammen med en løsning for den krydsende fodgængertrafik over Ny Østergade.

  Ombygning af krydset Ny Østergade – Køgevej

  Mer-trafik som følge af udbygning af området vil forværrede de nuværende problemer med opstuvning af trafikken ved rundkørslen Ny Østergade/ Køgevej. For at håndtere mer-trafikken – og forbedre forholdene i området for alle trafikanter - skal der ske en ombygning af krydset og dele af Ny Østergade og Køgevej. Gaderne kan kunne håndtere både den nuværende trafik, mer-trafikken til området, give adgang til P-kældre og varelevering samt sikre trygge og gode forhold for cyklende og gående.

  Evt. ændringer af andre kryds og strækninger på indfaldsvejene

  Det største ombygningsbehov som følge af etablering af en ny bebyggelse er på Ny Østergade/ Køgevej. Der vil der evt. blive behov for ændringer af andre vejstrækninger og kryds på indfaldsvejene. Omfanget af nødvendige tilpasninger skal afklares ved yderligere trafikanalyser.

  COWI har i 2012 lavet en trafikanalyse, der peger på hvilke løsninger, der er mest hensigtsmæssige, ift. at håndtere byudviklingens medfølgende mertrafik.
  Den mest omfattende trafikale anbefaling er forslaget om at omdanne rundkørslen ved Ny Østergade/Køgevej til et signalreguleret kryds. For de øvrige kryds vurderer COWI, at mertrafikken
  kan afvikles ved at ændre de eksisterende signalfaser.


   

 • Området skal udvikles i dialog med borgerne og være til gavn for hele kommunen

  Roskilde Byråd vil lægge klare planlægningsmæssige rammer og præcise krav til udbygning af arealet. Det vil give sikkerhed for investorer og developere, sikkerhed for at kommunale ressourcer bruges effektivt, give borgerne klar besked om hvordan de bliver hørt og inddraget og sikre Roskilde Kommune i den styrende rolle.

  Planlægning i åben dialog med borgerne i Roskilde

  Ny Østergade arealet udbygning har stor betydning for hele Roskilde og særligt for beboere, handelslivet mv. i Roskilde By. Derfor skal den videre planlægning ske i åben dialog borgere og øvrige interessenter. Alle skal tages med på råd for at finde frem til de rigtige løsninger for Roskilde.

  Åben Plankonkurrence

  For at sikre at Roskilde Kommune får det bedste byggeprojekt i forhold til den vision byrådet har lagt for områder, skal der gennemføres en plankonkurrence i åben dialog med borgerne.

  Udbygning i etaper

  Det er ikke kommercielt muligt at udbygge hele arealet på en gang. Udbygning af området skal derfor ske efter en langsigtet og robust projektplan for en etapevis udbygning af arealet, der tager højde for at markedet kan ændre sig under forløbet.

Yderligere materiale

trafikanalyse-byfortaetning-forside

Trafikanalyse 2016

Den overordnede konklusion er:

”Omkring Ny Østergade projektet vurderes det, at der gennem ombygninger i de nærmeste kryds og signaltekniske ændringer kan sikres en fornuftig trafikafvikling.

Det vil dog ikke alle steder være muligt inden for den eksisterende bystruktur at tilvejebringe en vejkapacitet, som kan opsluge den ekstra efterspørgsel, som kan forudses over det næste årti.
Dette gælder bl.a. for flere kryds på den indre ring.

Det er derfor vigtigt løbende at følge udviklingen og om nødvendigt sætte ind med justeringer i krydsgeometri og signalanlæg for at sikre afviklingen i krydsene.

Udviklingen vil ske gradvist og trafikanterne vil i et vist omfang tilpasse sig de ændrede forhold i byen. Det vil i de kommende år være vigtigt at der fokuseres på at sikre en god fremkommelighed
for alle trafikantarter, så alternativerne til bilkørsel styrkes.”

trafikanalyse_byfortaetning.pdf
nyoestergade_cowi_trafikloesninger

Analyse af trafikale løsningsmuligheder - skitser og kortbilag - september 2012

Skitser og kortbilag til tekniske, trafikale og bymæssige forudsætninger og problemstillinger i forbindelse med Ny Østergade-arealet.

nyoestergade_bilag8.1_cowi_trafikloesninger.pdf

Senest opdateret

03.12.2019