You are here

Olietanke og erhvervstanke

Regler for olietanke under 6000L.

Hvis dit hus opvarmes med olie, har du enten en olietank stående eller nedgravet på din grund. Olietanke kan give anledning til kraftig jordforurening. Det er dit ansvar at sikre dig, at din tank er lovlig og overholder gældende regler.

Hvis dit hus opvarmes med olie, kan du i sjældne tilfælde være så uheldig, at din olietank eller dit rørsystem til tanken/fyret springer læk. I disse tilfælde vil der kunne løbe olie ud fra dit anlæg. Den spildte olie kan medføre en jordforurening på din grund.

I takt med at erfaringerne er steget med olieforureninger fra private villaolietanksanlæg, er der derfor indført en række regler for villaolietanke, der i videst muligt omfang skal forebygge jordforureninger. Det har nemlig vist sig, at jordforureninger fra olietanksanlæg kan være både dyre og komplicerede at rense op. Derfor er der også indført en lovpligtig forsikring for oliespild fra private villaolietanksanlæg.

Reglerne for olietanksanlæg går blandt andet på, at din tank og dit rørsystem skal udskiftes, når din tank opnår en vis alder. Som tankejer er det dit ansvar, at sikre dig, at dit olietanksanlæg overholder reglerne. Gør det ikke det, risikerer du, at din forsikring ikke vil dække oprensningen efter et oliespild. Er du i tvivl om dit tankanlæg overholder reglerne, skal du kontakte din oliefyrstekniker.

Hvis du har spørgsmål om olietanke under 6000L , skal du sende mail til olietanke@roskilde.dk

Regler for olietanke under 6000 L.

 • Krav til olietanke

  • Tanken skal være typegodkendt eller CE-mærket.
  • Overjordiske tanke må genbruges, hvis olietanken er forsynet med oprindelige mærkeskilt.
  • Nedgravede tanke under 6.000 liter må ikke flyttes.
  • Afstanden til vandindvindingsboringer skal være mindst 50 meter til indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og mindst 25 meter fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand.
  • Anlægget skal etableres med enstrenget rørføring.
  • Overjordiske tanke (indendørs/udendørs) skal være forsynet med overfyldningsalarm. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. Ståltanke skal på en konstruktion været hævet over underlaget, således at inspektionen af bunden kan finde sted.
  • Indendørs tanke (C1-mærket) skal opstilles indendørs, så den er omfattet af en opvarmet bygnings ydervægge.
  • Kun udendørs tanke (C3-mærket) må opstilles udendørs eller i et uopvarmet rum.
  • Der gælder særlige regler for opstilling af tanke. Læs mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.
 • Forhold, der bør tages stilling til inden etablering

  Er den aktuelle tank beregnet til den påtænkte placering, jævnfør tankmærkning og evt. installationsvejledning, herunder:

  • skal tanken graves ned eller stå over jorden, udendørs eller indendørs
  • er der særlige afstandskrav for tanken f. eks. til bygninger, skel o. lign.
  • kan tanken efter installation inspiceres i nødvendigt omfang
  • har tanken den rigtige størrelse i forhold til forbrug og olieleverancer

  Ejeren/brugeren er ansvarlig for, at alle myndighedsbestemmelser overholdes. Installationsfirmaet har dog et ansvar som udførende, hvis etableringen af tankanlægget ikke er korrekt i henhold til gældende bestemmelser.

 • Hvis du skal have en ny olietank

  Du behøver ikke tilladelse fra kommunen for, at etablere en ny olietank. Men du skal oplyse til kommunen, at du planlægger at etablere en olietank på din ejendom.

  14 dage før skal du fremsende:

  • Tidspunk for etablering
  • Situationsplan som viser, hvor på grunden tankanlægget skal placeres.

  14 dage efter skal du fremsende:

  • Tankattest/overensstemmelseserklæring

  Når du har indsendt oplysninger om dit nye tankanlæg, vil du kun blive kontaktet af kommunen, hvis der er indsigelser i forhold til etableringen af dit tankanlæg.

  Tankattest:

  Når du køber en ny olietank, skal du sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest eller en overensstemmelseserklæring (CE-mærkeattest). Attesten er dokumentation for, at den købte olietank er typegodkendt til, at opbevare fyringsolie i og indeholder oplysninger om tanken blandt andet om den er godkendt til f.eks. udendørs brug. Du skal som ejer af olietankanlægget altid opbevare et eksemplar af tankattesten. Rørsystemet skal også være typegodkendt.

  Oplysningerne sendes til Byggesag på olietanke@roskilde.dk. Kommunen kan forbyde etableringen af olietankanlægget, hvis der er risiko for forurening af grundvand, jord, undergrund eller anlæg hvorfra der udvindes drikkevand.

 • Tjek alderen på din olietank

  Olietanke holder kun et begrænset antal år.

  Tankens fabrikationsår fremgår af et mærkeskilt på olietanken. Mange gamle overjordiske tanke har dog ikke et mærkeskilt fastmonteret, da det typisk ikke var et krav på etableringstidspunktet. Alternativt kan fabrikationsåret findes på tankattesten, der fulgte med da tanken blev købt. Spørg eventuelt kommunen om vi har et eksemplar af tankattesten.

  Fotografi af et eksempel på, hvordan et mærkeskilt ser ud:

 • Brugte olietanke, særlige forhold

  Flytning af en overjordisk tank er tilladt, når kravene om etablering følges, og sløjfningstermin ikke er overskredet.

  Hvis en brugt tank installeres, skal tanken være forsynet med oprindeligt mærkeskilt, der angiver fabrikat, fabrikationsår og -nummer, tanktype og størrelse. Ved tanke fra efter 2000 skal tankattesten foreligge.

  Installation af en brugt tank skal anmeldes til kommunen.

  Nedgravede tanke må ikke flyttes.

 • Sløjfningsterminer for olietanke kan ses her

  Sløjfningsterminer for små tanke under 6.000 liter

  Olietankbekendtgørelsen omhandler tanke og rør, som anvendes til mineralolieprodukter. Dette gælder alle størrelser af tanke, inkl. villaolietanke.

  Der er fastsat nedenstående sløjfningsterminer (= levetider) for de forskellige typer af olietanke.

  Billedet beskriver sløjfningsterminerne for forskellige typer af olietanke - fra 25 - 50 år.

  *) Tanke, hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes straks..

  Vær opmærksom på, at du skal anmelde det til din kommune, når du sløjfer din olietank.

  Plasttanke

  Plasttanke omfatter tanke, hvor beholderen består af plast. Der findes forskellige plastmaterialer, som er anvendt til olietanke, så som polyethylen, nylon og glasfiberarmeret polyester. Sidstnævnte kaldes også blot glasfiber. Hvis tanken er dobbeltvægget, altså består af to adskilte vægge, er det den inderste tank, der er afgørende, når man skal bestemme tanktypen.

  Ståltanke

  Ståltanke omfatter tanke, som er konstrueret af stål. Tanken kan være belagt indvendig eller udvendig med forskellige materialer. Overjordiske ståltanke vil således typisk være belagt med maling, og nedgravede ståltanke vil ofte være belagt med glasfiberarmeret polyester (også blot kaldet glasfiber).

 • Sådan sløjfer du din gamle tank

  Når brugen af et olietankanlæg tages varigt ud af brug, for eksempel fordi der bliver indlagt fjernvarme eller naturgas i boligen, skal du som ejer af tanken sørge for, at tankanlægget sløjfes korrekt. Tankanlægget er både tank og det tilhørende rørsystem.

  Sløjfning af et tankanlæg foregår ved at:

  • Tanken tømmes for restindhold, bundsuges og skylles.
  • Restindhold + skyllevand skal bortskaffes som farligt affald.
  • Tanken fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted.
  • En nedgravet tank, der ligger på et køreareal eksempelvis en indkørsel, anbefaler vi at man fylder op med sand, så man ikke risikere at jorden falder sammen, men dette er ikke et lovkrav.
  • Hvis der konstateres utætheder i tanken eller olielugt på jorden, når en tanken fjernes, skal det omgående anmeldes til Roskilde Kommune, Miljø og Byggesag  på tlf.nr. 4631 37 84.
  • Nedgravet tanke over 6000L skal man kontakte Miljøafdelingen inden opgravning på  tlf.nr. 4631 37 84 eller miljo@roskilde.dk
  • Tanken skal bortskaffes til en godkendt modtager, er du i tvivl kan du rette henvendelse til Affald og Genbrug.

  Når du har sløjfet en olietank skal du give besked herom til kommunen. Du kan udfylde dette sløjfningsskema og sende det til kommunen på olietanke@roskilde.dk, Sløjfningsattesten skal sendes til kommunen senest 4 uger efter sløjfningen af tanken.

 • Hvis der går hul på din olietank

  Går der hul på din olietank eller rørføring skal du straks melde det til kommunen. Hvis det sker pludseligt med stort spild til følge skal du ringe 112. 

  Det er lovpligtigt for alle villatankejere at have en ansvarsforsikring. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation, eller fra olieleverandører, der får olie fra disse.

  Du er som ejer selv ansvarlig for oprensningen af olieforureningen, men når du er forsikret, tager forsikringen over og styrer projektet. Forudsætningerne er, at dit anlæg er lovligt, at du får olie fra en godkendt leverandør, og at du ikke har forårsaget skaden med vilje.

 • Dispensation for sløjfningsterminer

  Der er ikke mulighed for dispensation for reglerne om sløjfning af olietankanlæg. Dog kan tilsynsmyndigheden i tilfælde hvor der er planlagt kollektiv varmeforsyning, tillade overskridelser af sløjfningsterminerne i op til 2 år.

  I så fald skal du som ejer eller bruger senest en måned efter modtagelse af dispensationen fra kommunen sende denne sammen med oplysninger om, anlæggets vedligeholdelsestand til Topdanmark. Såfremt forsikringsgiver finder, at vedligeholdelsesstanden ikke er god (jf. §39 i olietankbekendtgørelsen), kan forsikringsgiver meddele ejer af anlægget dette.

 • Vær OBS på din olietanks nedgravede rør

  Se afsnit om "Udskiftning af rør" længere nede på siden.

 • Tankejerforsikring og olieudslip

  Den danske oliebranche har 1. marts 2000 etableret en forsikringsordning for tankejere, som dækker udgifterne ved oprensning efter en jordforurening forårsaget af et olieudslip fra et tankanlæg.

  Ordningen gælder ejere af olietanke mindre end 6000 l (villatanke), hvor olien bruges til opvarmningsformål. Dog skal mindst 50 procent af det areal, som opvarmes med olien anvendes til beboelse.

  Forsikringsordningen administreres af Topdanmark.

  Oliekunder hos så godt som alle danske olieselskaber er automatisk forsikret. En husejer kan dog frasige sig forsikringsordningen, men har pligt til at forsikre sig på anden måde.

  Anmeldelse af olieudslip – ved utæt anlæg

  Hvis ejeren eller brugeren af et olietankanlæg konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget er utæt, skal kommunen straks underrettes. Såfremt brugeren ikke selv er ejeren, skal han tillige underrette ejeren. Topdanmark skal straks underrettes, efter at olieforureningen er konstateret, eller en formodning herom foreligger, eller hvis miljømyndigheden har udstedt et påbud.

  Er forureningen ikke anmeldt til Topdanmark senest 3 måneder efter, at den er konstateret, og senest 6 måneder efter olietanken er taget ud af brug, har Topdanmark ingen erstatningspligt. Det kan derfor være en god ide, at du sikrer dig, at der ikke er sket en olieforurening samtidig med, at du får sløjfet tanken. Anmeldelse kan ske til Topdanmark på tlf. 44 68 70 20.

  Kommunen skal udstede et påbud efter § 48 i Lov om forurenet jord, før Topdanmark og forsikringsordningen er forpligtet til at påbegynde et sagsforløb og dække udgifter til oprensning efter olieudslip.

  - ved påfyldning

  Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olie, der ikke umiddelbart bliver fjernet, skal olieleverandøren straks underrette kommunen og ejeren eller brugeren af anlægget. Konstateres spildet af ejeren eller brugeren af anlægget, skal kommunen underrettes og samtidig bør olieleverandøren naturligvis også underrettes. Olieleverandøren skal efter kommunens anvisning træffe de nødvendige foranstaltninger til fjernelse af forureningen. Enhver der i øvrigt forårsager forurening med olieprodukter, skal efterkomme kommunens anvisninger vedrørende fjernelsen af forureningen.

  Forsikringsdækning

  Når forsikringsbetingelserne er opfyldt, og kommunen har udstedt et påbud efter § 48 i Lov om forurenet jord, dækker forsikringen de direkte udgifter som følge af myndighedernes påbud om udførelse af f. eks. tekniske undersøgelser i forbindelse med konstatering af forurening og gennemførelse af egentlig oprensning af den forurenede jord. Sikrede har pligt til så vidt muligt at afværge eller begrænse skade (forurening).

  Forsikringen dækker ikke

  • olieudslip og skader i selve huset, men de kan evt. være dækket af hus- og/eller grundejeransvarsforsikringen
  • udgifter, som sikrede kan kræve erstattet under en hus- og/eller grundejeransvarsforsikring
  • udgifter til ny tank og rørinstallation
  • den udstrømmede olie
  • værditab på ejendom o. a.
  • tankejerens evt. udgifter til advokat
  • selvrisiko på kr. 2000,-

 • Husk at tjekke din olieplasttank

  Tjek din olieplasttank

  2. april 2019

  Olieselskabernes forsikring af olieforurening oplever ekstra mange skader på plastolietanke.

  Forsikringen oplyser på sin hjemmeside:

  I løbet af sommeren 2018 er der konstateret et øget antal revner og skader på plasttanke. Dette skyldes sandsynligvis den øgede lys- og varmepåvirk­ning, forårsaget af den varme sommer og høje temperatur. Derfor er det en god idé løbende at holde øje med din tank og tjekke den for revner og skader — især hvis din tank:

  • Står udendørs og ikke er overdækket
  • Er udsat for direkte sollys og varme

  Læs hvordan du kan holde øje med en plastolietank her: https://www.topdanmark.dk/binaries/content/assets/pdf/topdanmark/privat/faktaark/53239_tjek-din-olieplasttank.pdf

  Læs mere om forsikringsordningen her: https://www.topdanmark.dk/forsikringer/olieforureningsforsikring/

  Har du en utæt olietank, kan du ringe alarm til 112 og kontakte kommunens miljøafdeling på tlf. 46 31 37 84

Regler for erhvervstanke

Her finder du information om reglerne for olietankanlæg på virksomheder, rørudskiftninger og information om inspektioner og beholdningskontrol.

Olietankanlæg opdeles i tre størrelseskategorier:

 • Små tanke: Tankanlæg under 6.000 liter
 • Mellemstore tankanlæg: Nedgravede tankanlæg på 6.000 liter og derover, men højst 100.000 liter, og overjordiske tankanlæg på 6.000 liter og derover, men højst 200.000 liter.
 • Store tankanlæg: Nedgravede tankanlæg på over 100.000 liter og overjordiske tankanlæg på over 200.000 liter.

Tankanlæg under 6.000 liter, der anvendes til eksempelvis dieselolie og benzin, skal sløjfes efter samme regler som for villaolietanke - læs reglerne ovenfor. Tanke på 6.000 liter eller derover er omfattet af kravene om egenkontrol, inspektion og tæthedsprøvning og har derfor ikke en (generel) sløjfningstermin.

Egenkontrol og beholdningskontrol

I olietankbekendtgørelsen er der krav om, at ejer og bruger af et anlæg på 6.000 liter eller derover skal kontrollere, at anlægget er tæt. Dobbeltvæggede tanke skal kontrolleres ved overvågning af trykket imellem de dobbelte vægge. Overvågningen kan ske enten ved manuel aflæsning af manometer eller lign. hver uge eller ved automatisk overvågning. Enkeltvæggede tanke kontrolleres ved beholdningskontrol min. en gang pr. måned. Der er dog mulighed for alternativ kontrol for overjordiske tanke, hvor alle rør er tilgængelige for visuel inspektion. Læs mere om beholdningskontrollen

Inspektioner

Ejer og bruger af mellemstore tankanlæg skal sikre, at disse tæthedsprøves og inspiceres mindst hvert 10. år for tanke der har indvendig korrosionsbeskyttelse eller hvert 5. år for tanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse.

Inspektioner skal udføres af en særlig sagkyndig, som er en person grundet erfaring eller uddannelse er kvalificeret til udførelse af dette. Retningslinjer for inspektion af og tilstandsrapport for ståltanke findes i bilag 9 i olietankbekendtgørelsen.

Udskiftning af rør - vær OBS på nedgravede rør

Har din tank nedgravede rør, der ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal de udskiftes med typegodkendte rør, f.eks. rør, som er galvaniserede og plastbelagte senest 30 år efter installation.

Vær opmærksom på at tankanlæg der er udskriftet siden år 2000 er omfattet af skærpede regler ift. rørføringerne. F.eks. skal nedgravede kobberrør være plastbelagte. Mange har ved udskiftning af en gammel olietank ikke været opmærksom på, at de i forbindelse med udskiftning af tanken skal sikre, at også rørføringen mellem tank og fyringsanlæg lever op til de skærpede krav om typegodkendelse af rør og effektiv rustbeskyttelse.

Er tanken således skiftet i år 2000 eller herefter, skal du sikre dig at rørene også er lovlige. Hvis de ikke lever op til kravene, kan du risikere, at en evt. jordforurening ikke dækkes af den lovpligtige forsikringsordning, som du eller er dækket af som oliekunde.

Du kan finde en beskrivelse af kravene til typegodkendte nedgravede og overjordiske rørsystemer i olietankbekendtgørelsen.

Her på billedet kan du se eksempler på forskellige typer rør:

Billede af forskellige typer af rør, plastbelagt kobber, ubehandlet stål og galvaniseret stål
Hvis du har spørgsmål om erhvervstanke over 6000L, skal du sende en mail til miljo@roskilde.dk

Kontakt

Byggesag - Bolig
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Rikke Kjærsgaard Sørensen
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Miljø
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 35 85

Senest opdateret

03.12.2020