You are here

Ringstedgade i Roskilde

Ringstedgade skal forskønnes og fortættes med boliger og mindre erhvervslejemål i stueetagerne. Det skal skabe et attraktive boligområde og en levende bygade.

En ny helhedsplan og lokalplan giver mulighed for fortætning langs Ringstedgade og skal være med til at forlænge bymidtens bystadspræg, give flere mulighed for at bo centralt og stationsnært i Roskilde og sikre, at en af de primære adgangsveje til Roskilde er indbydende for beboere og besøgende.

Området rummer i dag en blanding af mindre boliger og erhvervsbebyggelser og er domineret af et bredt vejrum, der får området til at fremstå usammenhængende. Lokalplanen skal bidrage til, at det får et løft og bliver et attraktivt boligområde i Roskilde.

Områdets afgrænsning og fremtidig bebyggelse
Lokalplanområdet løber langs Ringstedgade og er afgrænset af Jernbanegade i nord, Holbækvej i syd og Idrætsparken mod vest. Som en del af området indgår krydset mellem Holbækvej/Ringstedvej - ”Spritkrydset” - samt den tilstødende grund ”Ford-grunden”.

Helhedsplanen og lokalplanen giver mulighed for udvikling af ca. 28.000 m2 bolig og 3700 m2 erhverv i en række forskelligartede bebyggelser holdt i købstadsskalaen som i den tilstødende bymidte. Bebyggelserne varierer i højden fra 2-3 etager og punktvis op til 4 etager, hvor den højeste bebyggelse orienterer sig ud imod Ringstedgade og gradvist trapper ned indad i området. Denne variation i bygningshøjder skal skabe en bedre balance mellem vejforløbet og bebyggelsen, og samtidig sikre området gode friarealer, der er afskærmet fra trafikstøj og som får et godt lysindfald fra vest.

Forbedret fremkommelighed
Helhedsplanen og lokalplanen arbejder for en opgradering af vejrummet i Ringstedgade med vejtræer og hævede stuetager, der skaber et levende gademiljø og forskønner turen til og fra bymidten.

For at forstyrre trafikafviklingen i Ringstedgade mindst muligt, begrænses antallet af ind- og udkørsler fra det nye boligområde til Ringstedgade med færre vejadgange og principper om ensretninger og højre-ind/højre-ud. Planen arbejder dertil med en differentieret parkeringsstrategi, hvor der både er plads til parkering i terræn, men fortrinstvist i halvt nedgravede parkeringskældre. De interne veje i det nye område skal være boligveje og udformes ud fra ”shared space”-principper med prioriteret plads til bløde trafikanter samt ophold og leg for områdets beboere.

Omdannelsen af Ringstedgades vejforløb er ikke reguleret i lokalplanen, men vil ske løbende og i takt med, at der bliver afsat midler i det politiske anlægsbudget.

Bagom projektet
Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med tegnestuen Vandkunsten og dialog med grundejere og beboere i området. Den blev udarbejdet i efteråret 2018 og politisk vedtaget i janaur 2019. Efterfølgende blev arbejdet med at omsætte helhedsplanens principper til en lokalplan igangsat. Arbejdet med Lokalplan 683 har givet anledning til nogle ændringer, bl.a. områdeafgrænsningen. Lokalplan 683 blev politisk 1. behandlet i juni 2019 og herefter sendt i 10 ugers offentlig høring. På baggrund af den offentlige høring er Lokalplan 683 blev revideret og indstillet til politisk 2. behandling i november 2019.

Lokalplan 683 er byggeretsgivende for Ringstedgade 58, som vil blive første projekt, der opføres i området og dermed den første synlige forandring. Såfremt andre grundejere ønsker at udvikle projekter, skal der udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner. Disse udvikles med afsæt i lokalplan 683 og helhedsplanen i tæt samarbejde med Roskilde Kommune. Alle kommende byggeretsgivende lokalplaner vil blive sendt i offentlig høring, således naboer og genboer også inddrages fremadrettet.

Læs mere i materialet

Kontakt

Anna Brandt Østerby
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 35 71

Senest opdateret

31.10.2019