You are here

Søg byggetilladelse - ansøgningsmateriale

Når du ansøger om at opføre byggeri, der kræver byggetilladelse, skal nedenstående oplysninger og tegninger fremgå af din ansøgning Byggesagsbehandlingen begynder først, når vi har modtaget dette.

Forhåndsdialog - før du søger

Når du påtænker et byggeri, er det en god ide med en forhåndsdialog. Her vil vi sammen kunne præcisere hvilke muligheder der er, og hvilket materiale du skal indsende. Du kan anmode om en forhåndsdialog ved at sende en mail herom til byggesag@roskilde.dk

Når du anmoder om forhåndsdialog, er det nødvendigt, at du samtidig sender nogle skitser, der viser dine byggetanker. Ellers kan det være lidt spildt tid for begge parter. Skitseringen bør som minimum indeholde disse 4 punkter:

• Placering på grunden
• Anvendelse
• Materialer
• Højde og afstand til skel

Forhåndsdialogen forløber, indtil vi er enige om, hvad der skal vedlægges den endelige ansøgning. Når det er afklaret, skal du sende din ansøgning ind gennem den landsdækkende ansøgningsportal Byg og Miljø, som der er link til her på siden. Hvis forhåndsdialogen er forløbet godt, og har ført frem til det nødvendige materialer, kan du forvente en ret kort sagsbehandlingstid.

Oplysninger og tegninger

Fuldmagt

 • Hvis ejer ikke selv ansøger, skal ejer give fuldmagt til ansøger

Projektbeskrivelse

 • Beskrivelse af projektet, herunder bygningens anvendelse

Situationsplan, i fast målestoksforhold, der viser

 • Alle bygningerne på ejendommen og de enkelte bygningers anvendelse. Hvis du søger om tilladelse til en tilbygning skal det tydeligt fremgå, hvad der er nyt.
 • Alle relevante mål, herunder bygningernes ydre dimensioner, indbyrdes afstande, afstande til ejendommes skel, placering og bredde af indkørsel, samt antal P-pladser på ejendommen

Plantegning, i fast målestoksforhold, med relevante mål

Facadetegninger, i fast målestoksforhold, der viser

 • Facadehøjde, beregnet som facadens højde fra terræn til skæring mellem tagflade og ydervæg
 • Bygningshøjde, bygningens højde fra terræn til det højeste punkt Det skrå og vandrette højdegrænseplan (Fra 2,5 og videre ind på grunden må højden ikke være over 1,4 x afstanden til skel mod nabo og sti)
 • Eksisterende og fremtidigt terræn

Bebyggelsesprocent

 •  Beregning af den nuværende og den fremtidige bebyggelsesprocent
 • Udfyldt skema til registrering af BBR
 • Hvis byggeriet kræver dispensation, skal der sendes en sagligt begrundelse.
 • Ved nye helårsboliger, som opføres af en professionel bygherre, skal der fremsendes dokumentation for at et forsikringsselskab har afgivet tilbud på en byggeskadeforsikring.

Ifølge Byggeloven § 17 er det den nuværende ejer, der er ansvarlig for at et byggeri er lovligt.

Skal du realisere et større byggeprojekt?

Er du bygherre og står foran realiseringen af et større byggeprojekt ? Så kan du her få et overblik over de forskellige tilladelser fra kommunen som der typisk er krav om. Endvidere kan du få et overblik over kommunens organisering omkring netop dit projekt.

Se siden Skal du realisere et større byggeprojekt?

Byggeloven og bygningsreglementet

Byggeloven er en såkaldt rammelov, hvilket vil sige, at den ikke indeholder specifikke krav og anvisninger. Derimod opstiller bygningsreglementet, med udgangspunkt i byggeloven, de konkrete krav til byggerier. Bygningsreglementet er ikke en lov i sig selv, men den har samme gyldighed, og det er derfor lovpligtigt at overholde de minimumskrav, reglementet udstikker.

Bygningsreglementet angiver såkaldte funktionskrav, men er ikke en arbejdsanvisning på, hvordan byggerier i praksis skal udformes. Her kan man derimod hente hjælp i Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)

Andre love og regler

Byggeloven, bygningsreglementet og SBI-anvisningerne er grundlaget for alt byggeri, men også andre love og regler kan have konkret betydning for et byggeri. Det gælder fx visse Danske Standarder og Dansk Ingeniørforenings normer, der har samme gyldighed som SBI’s anvisninger, Stærkstrøms-reglementet, der er grundlag for el-arbejde, og Planloven, efter hvilken landet er opdelt i forskellige zoner.

Alt efter om din bolig ligger i en byzone, landzone eller sommerhusområde kan der være forskellige krav, der skal overholdes med hensyn til afstande og beboelse.

Byggemyndigheder og -tilladelser

I praksis er det den enkelte kommune, der behandler byggesager i kommunen og kommunalbestyrelsen, der udsteder byggetilladelser og eventuelle dispensationer.

Kommunen behandler byggesager i henhold til bygningsreglementet, men på visse områder kan kommunen fastsætte strammere eller anderledes regler end bygningsreglementet foreskriver, og det sker ved, at kommunen vedtager en lokalplan.

Der kan også være begrænsninger for, hvad du må gøre ved dit hus eller grund. Den slags begrænsninger fremgår af tinglyste servitutter, også kaldet deklarationer, som fremgår af en udskrift fra tingbogen.

Ansøgning om byggetilladelse og indsendelse af anmeldelser skal derfor altid ske til din hjemkommune. Har du spørgsmål til din byggesag, er det de relevante medarbejdere i kommunen, du skal henvende dig til.

Du skal indsende din ansøgning om byggetilladelse digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket

Obligatorisk byggeskadeforsikring

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, skal der foreligge et tilbud på en byggeskadeforsikring. En byggeskadeforsikring løber i 10 år, er uopsigelig i denne periode og træder i kraft, når byggeriet afleveres til dig som forbruger.

Byggeskadeforsikringen gælder for nybyggeri, der hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse, og forsikringen skal tegnes af den professionelle bygherre, der opfører nybyggeri med henblik på salg, udlejning m.v.

Der er forsikringspligt i de tilfælde, hvor den professionelle bygherre står for hele byggeprocessen og dermed indgår aftalerne med de entreprenører, der skal opføre din bolig. Der vil således være forsikringspligt i de tilfælde, hvor du som forbruger køber både projekt og grund samtidig og i de tilfælde, hvor du som forbruger har grunden i forvejen.

Det er den professionelle bygherre, som du har indgået aftale med, der skal tegne en byggeskadeforsikring, selvom han betinger sig, at du selv skal indgå aftaler med en eller flere nærmere angivne entreprenører om opførelsen af en del af din bolig.

Bopælspligt

Bopælspligt indebærer, at du som ejer af en helårsbolig har pligt til at sørge for, at boligen er beboet mindst 180 dage om året – enten af dig selv eller udlejet til en anden.

Bopælspligten er reguleret i Boligreguleringslovens kapitel 7 om benyttelse af boliger. Grænsen på de 180 dage nævnes ikke i loven, men er praksis pga. Skatteministeriets regler om skattepligt.

Kommunen fastlægger i lokalplaner, hvilke helårsboliger inden for kommunegrænsen, der har bopælspligt.

Bopælspligten er indført for at undgå affolkning i landdistrikterne, at modvirke dannelse af ”sommerhuskvarterer” i områder, der er tiltænkt til helårsbeboelse samt at forhindre uhæmmet spekulation i boligmarkedet

Undtagelser

Der er dog undtagelser fra reglen om bopælspligt:

 • Nybyggede boliger bliver ofte først omfattede af bopælspligt, når de er blevet benyttede til helårsbolig – dvs med tilmelding til folkeregistret
 • Bopælspligten gælder ikke, hvis du er ved at sælge din helårsbolig. Du må altså gerne flytte til en anden bolig – også selv om du kommer til at overskride de 180 dage.
 • Flexboliger er helårsboliger, hvor kommunen har givet tilladelse til anvendelse som fritidsbolig.
 • Kommunen kan også vælge at sløjfe bopælspligten for særlige områder – eller endda for hele kommunen.

Kontakt altid kommunen for at finde ud af, om der er bopælspligt på en bestemt helårsbolig – eller om boligen fx har status som flexbolig.

Hvis du vil opføre et nyt byggeri, skal du søge byggetilladelse digitalt

Kontakt

Byggesag - Bolig
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

20.07.2020