You are here

Sådan kommer du af med dit byggeaffald

Langt det meste af dit byggeaffald kan bruges igen. Her kan du læse mere om, hvordan du bortskaffer affaldet korrekt.

Direkte genbrug og genanvendelse

En del byggeaffald og bygningsdele kan du genbruge til samme eller lignende formål, som det oprindeligt var fremstillet til.

Nedenstående typer af uforurenet bygge- og anlægsaffald, må du uden tilladelse anvende til genbrug til samme eller beslægtede formål, som materialerne har været brugt til hidtil:

 1. Natursten, fx granit og flint
 2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 3. Beton
 4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 5. Jern og metal
 6. Gips
 7. Stenuld

Tidligt i byggeprojektet skal du tænke over, om noget af bygge- og anlægsaffaldet kan blive brugt igen. Kan du genbruge affaldet selv, bliver der sparet flest ressourcer.  Mange bygningsdele og brugte byggematerialer kan ofte afsættes til andre byggerier eller til virksomheder, der har specialiseret sig i at købe og sælge brugte byggematerialer.

Eksempler på virksomheder, der køber og sælger brugte byggematerialer:

Modtageanlæg og indsamlingsvirksomheder

Hvis du ikke selv kan sørge for, at affaldet bliver genbrugt, kan du overdrage det til én eller flere af følgende:

 • Et genanvendelsesanlæg eller et anlæg, der behandler affald til genbrug.
 • En godkendt indsamlingsvirksomhed. En indsamlervirksomhed kan være en transportvirksomhed, som er godkendt til at overtage ansvaret for affald. En almindelig transportvirksomhed overtager ikke ansvaret for det affald, virksomheden transporterer.
 • Et kommunalt behandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregistret fordi det har godkendelse til at modtage kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, i modsætning til andre kommunale behandlingsanlæg.
 • Forhandlere og mæglere. Disse har ikke altid selv affaldsanlæg eller transportvirksomhed. De køber og sælger affald eller de sørger for at formidle kontakt mellem affaldsproducenten og købere.

Dem, du overdrager affaldet til, skal være registreret i Affaldsregistret.

Virksomheder, der kun modtager affald fra egne produkter, kun modtager fra en snæver kreds eller kun modtager specifikke produkter, er undtaget fra kravet om registrering i Affaldsregistret.

Private borgere og bygherrer kan ofte med fordel bruge en genbrugsplads eller en kommunal ordning.

Læs om Roskilde Kommunes genbrugspladser.

Affald til forbrænding, deponering og særlig behandling

Uforurenet affald, du hverken kan genbruge eller aflevere til en genanvendelsesanlæg, skal forbrændes eller deponeres efter anvisning fra kommunen.

Roskilde Kommune anviser affald til forbrænding til aflevering på Roskilde Kraftvarmeanlæg, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde. Læs mere om modtagereglerne for forbrændingsegnet affald.

Affald til deponi anvises til aflevering på Miljøcenter Audebo, Hagesholmvej 7, 4532 Gislinge. Bemærk, at du skal udfylde en affaldsdeklaration på forhånd.

Du finder affaldsdeklaration og flere informationer her.

Nogle typer af bygge- og anlægsaffald må hverken genbruges eller genanvendes. Det gælder fx asbestholdigt affald eller andet affald, som indeholder skadelige stoffer i mængder, der kan skade miljø eller sundhed. Kommunen anviser dette affald til bortskaffelse, så stoffernes skadelige effekter elimineres. Kommunens anvisning afhænger bl.a. af, hvor stor koncentrationen er af de skadelige stoffer.

Senest opdateret

20.11.2019