You are here

Sankt Hans

På Sankt Hans området i Roskilde har der været psykiatrisk hospital i over 200 år. Nu bliver den vestlige del åben for nye muligheder og ny byudvikling.

Se borgmester Tomas Breddam introducere til tankerne om fremtidens Sankt Hans

Her fortæller planlægger Pernille Fox og strategisk byudvikler Mads Nielsen om udviklingen af Sankt Hans til et kvarter med boliger, erhverv og kultur.

Natur, skønhed og ro kan helbrede. Det var tanken, da man i 1800-tallet byggede Sankt Hans Hospital til sindslidende. Nu bygger Region Hovedstaden mere tidssvarende rammer for behandlingen, og området tættest på Boserup Skov skal åbnes og have nyt liv.

Roskilde Kommune har valgt at købe en stor del af det tidligere Sankt Hans Hospital og udvikle området, så vi bevarer områdets særlige kvaliteter: fjordlandskab, park og hospitalets gamle bygninger.

Over de næste 20 år skaber vi sammen et nyt kvarter med plads til ro, fordybelse og aktivt liv i de smukke, bevaringsværdige bygninger, parken og naturen.

Vi skaber plads til cirka 400 boliger med plads til alle aldre og indkomstniveauer. De gamle bygninger skal også rumme erhverv og aktiviteter, der sikrer liv i det nye kvarter.

En helhedsplan sætter rammen for udviklingen, og vi inviterer borgere, civilsamfund og investorer med til at gøre ideerne til virkelighed.

Sankt Hans føjer sig til rækken af nye byområder i Roskilde med fokus på særlige kvaliteter; Universitetsbyen Trekroner og den kreative bydel Musicon. Den økonomiske investering kræver en relativt lille udbetaling og afdrages, efterhånden som området modnes og udstykkes.

Fakta: Roskilde Kommunes erhvervelse af Sankt Hans

 • Baggrund

  Byrådet har den 2. september 2020 godkendt, at Roskilde Kommune indgår en købsaftale med Region Hovedstaden vedrørende køb af Sankt Hans Vest. Vedlagte kortbilag viser de to delområder, som kommunen erhverver fra Region Hovedstaden.

  På samme møde har Byrådet besluttet at sende et forslag til en helhedsplan for området i offentlig høring frem til den 2. november 2020. Helhedsplanen skal sætte rammerne for en udvikling af området.

  Købsaftalens afgrænsning

  Region Hovedstaden beholder Sankt Hans Øst. På vestområdet beholder regionen Fjordhuset, som bliver den eneste tilbageværende psykiatriske afdeling mod vest. Fjordhusets placering kan ses af vedlagte kortbilag.

 • Købsaftalens afgrænsning

  Region Hovedstaden beholder Sankt Hans Øst. På vestområdet beholder regionen Fjordhuset, som bliver den eneste tilbageværende psykiatriske afdeling mod vest. Fjordhusets placering kan ses af vedlagte kortbilag.

 • Grundareal

  Kommunen overtager i alt et grundareal svarende til ca. 40 ha.

 • Bygningsareal

  Det samlede bygningsareal inkl. kælder udgør 43.759 m2. Herudover er det hensigten, at der kan ske nedrivning og opførelse af 15.000 m2 nybyggeri til boliger i byggefelt A og B i forbindelse med byudviklingen. Placeringen af byggefelt A og B fremgår af det vedlagte kortbilag. Det samlede bygningsareal inkl. boligbyggeretter svarende til 15.000 m2 udgør således 58.759 m2.

  Delområde 2 er fortrinsvist ubebygget.  

 • Fredninger og bevaringsværdighed

  Mange af bygningerne i delområde 1 har en høj bevaringsværdi, og der er registreret bygningsfredning for så vidt angår ”Kurhuset”.

  Sankt Hans påvirkes af en række forskellige naturbevaringshensyn – herunder strandbeskyttelse og Natura2000-beskyttelse.

  En del af delområde 1 er fredet som fortidsminde.

  Delområde 2 er fredet og udgør et friområde, der er udlagt og anvendes som rekreativt område.

 • Pris

  Prisen er aftalt til 105 mio. kr. Prisen forudsætter, at de nuværende behandlingsfunktioner i Fjordhuset på sigt flyttes fra Vestområdet. Såfremt det ikke kan lade sig gøre, reduceres prisen til 85 mio. kr.

 • Overtagelsesdag

  Overtagelsesdagen for delområde 1 er fastsat til den 1. april 2022.

  Region Hovedstaden er i gang med at opføre en ny retspsykiatrisk afdeling på den østlige del af Sankt Hans, som forventes at stå færdig med udgangen af juni 2021. Den nye afdeling skal bl.a. huse patienter fra nogle af de afdelinger, der nedlægges på Vestområdet. Såfremt byggeriet forsinkes, udskydes overtagelsesdagen tilsvarende.

  Det rekreative område – delområde 2 – overtages medio 2021 efter nærmere aftale.

 • Planlægning

  Helhedsplanen for området vil blive fulgt op af en handleplan, som vil fastlægge rækkefølgen for salg og udvikling af området.

  Kommunen forventer i 2021 at påbegynde ændring af kommuneplanramme og lokalplanlægning af de første bygninger, der skal omdannes til andre anvendelser.

 • Kairos - kulturarv i byudviklingen

  Kairos netværket arbejder med kulturarv i byudviklingen. Historiske byer over hele Europa er gået sammen for at inspirere hinanden til at lave god byudvikling med kulturarven i centrum. I Roskilde Kommune er udviklingen af et nyt bykvarter i Sankt Hans Vest udgangspunkt for den inspiration, der hentes hjem.

  Kairos netværket er en del af EU-projektet URBACT.

  URBACT står for Urban Action. URBACT hjælper byerne med at netværke, lære af hinandens oplevelser, få undervisning af de bedste eksperter og identificere god praksis til forbedring af de kommunale politikker, strategier og planer.

  Ved at arbejde sammen udvikler byerne bæredygtige løsninger på fælles udfordringer.

  URBACT er finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Som led i at opfylde EUROPA 2020 strategien har programmet fokus på byernes udvikling.

  URBACT har med stor succes eksisteret siden 2002. Det aktuelle URBACT III-program dækker perioden 2014 til 2020 og har et budget på 96,3 mio. euro. Europa Kommissionen har i december 2019 vedtaget, at URBACT fortsætter i den nye programperiode fra 2021-2027. 

  Læs mere her om Kairos

Publikationer

helhedsplan

Helhedsplan for Sankt Hans

Helhedsplanen for Sankt Hans skal sætte rammerne for transformationen fra psykiatrisk hospital til at området rummer boliger, erhverv, offentlige og kulturelle aktiviteter mens de rekreative og landskabelige værdier styrkes til gavn for hele Roskilde.

Senest opdateret

01.02.2021