You are here

Sejlads på Roskilde Fjord

For at sikre at fjordens naturværdier ikke ødelægges, og at så mange som muligt kan få glæde af dem, er der fastsat en række regler for færdslen på Roskilde Fjord.

Se hvor du kan sætte din kano eller kajak i vandet på kortet i denne folder

Reglerne findes i:

  • Bekendtgørelsen om Roskilde Fjord Vildtreservat
  • Bekendtgørelsen om Selsø Sø Vildtreservat
  • Bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere
  • Overfredningsnævnets kendelse af 16. januar 1985 - fredning af øer og holme i Roskilde Fjord
  • Reglement for sejlads med motorbåde, vandscootere og jetski, sejlads med bræt mv. ud for kysten i Midt- og Vestsjællands politikreds

Bestemmelserne er nærmere omtalt herunder sammen med et kort over fjorden med de forskellige sejladsbestemmelser. Der kan gælde andre regler for sejlads bl.a. inden for havneområderne.

_____________________________________

Bekendtgørelsen om Roskilde Fjord Vildtreservat.
Miljøministeriets bekendtgørelse af 4. januar 2010

Bekendtgørelsen har til formål at sikre Roskilde Fjord som yngle-, raste og fourageringsområde for vandfugle. Bekendtgørelsen indeholder, ud over bestemmelser om færdsel, også regler om jagt. Særligt udpegede områder er pålagt forbud mod færdsel eller hastighedsbegrænsning på 8 knob. Sejladsbestemmelserne fremgår af kortet. Reservatgrænserne fremgår bl.a. af søkortene Roskilde Fjord, nr. 117 Lynæs-Frederikssund og nr. 118 Frederikssund-Roskilde.

_____________________________________

Bekendtgørelse om Selsø Sø Vildtreservat
Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse af 15. juni 1997

Bekendtgørelsen har til formål at sikre Selsø Sø og omliggende landarealer som raste- og yngleområde for vandfugle. Bekendtgørelsen indeholder et totalforbud mod jagt og færdsel inden for reservatets område. Undtaget herfra er lodsejeres færdsel samt færdsel til fods på anlagt sti til fugletårn i vildtreservatet.

_____________________________________

Bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 6. januar 2012

Bekendtgørelsen omfatter sejlads med vandscootere, luftpudefartøjer og andre motordrevne sportsfartøjer af tilsvarende karakter, der er konstrueret til at blive fremført af personer, der står eller sidder på fartøjet. Der er forbud mod sejlads i Natura 2000-områder (internationale naturbeskyttelsesområder), vildtreservater og fredede områder. Det betyder, at vandscootersejlads er forbudt i størstedelen af Roskilde Fjord, og i hele den del af Roskilde Fjord, der er vist på kortet.

_____________________________________

Fredning af øer og holme i Roskilde Fjord
Overfredningsnævnets kendelse af 16. januar 1985

Øerne og holmene i fjorden er først og fremmest fredet for at sikre fuglenes ynglemuligheder.
Derfor er det forbudt at gå i land på øerne og holmene fra 1. april til 15. juli og i samme periode er der endvidere forbud mod færdsel inden for en afstand på 50 meter fra øerne.
Øerne fremgår af samme søkort som Roskilde Fjord (beskrevet ovenfor). Adgangsforbuddet gælder ikke Eskilsø’s nordvestlige del, hvor adgang er tilladt via molen på øens vestside.

_____________________________________

Reglement for sejlads med motorbåde, vandscootere og jetski, sejlads med bræt mv. ud for kysten i Midt- og Vestsjællands politikreds

Reglementet er udstedt med ikrafttræden den 1. juli 2012. Med hjemmel i bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoner og den offentlige sikkerhed mv. har politidirektøren fastsat, at sejlads med motorbåde inden for en afstand af 300 m fra kysten må kun ske, når fartøjet er på vej til eller fra landingsplads og fartøjerne må maksimalt fremføres med en hastighed på 5 knob. Sejladsen skal altid foregå vinkelret på kysten. Det forudsættes endvidere, at badende ikke udsættes for fare eller forulempes.

_____________________________________

Hent pjece med reglerne her

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

26.02.2019