You are here

Byggetilladelse? Carport, udhus, terrasseoverdækning mv.

Regler som gælder, ved opførelse af sekundær bebyggelse Vi kalder garage, carport, udhus, skur, drivhus, overdækkede terrasse og lignende bygninger, der ikke er beregnet til ophold, sekundær bygning.

 

Hvilke bygninger er omfattet?

 

Ved sekundær bebyggelse forstår vi garage, carport, udhus, skur, drivhus, overdækkede terrasse og lignende bygninger, der ikke er beregnet til ophold eller til midlertidigt ophold. Det gælder dog kun:

 • sekundær bebyggelse der opføres i forbindelse med et enfamiliehus, sommerhus eller dobbelthus (lodret lejlighedsskel).

 • Boligen skal endvidere ligge i et område, udlagt til enfamilie-, sommer- eller dobbelthuse (åben-lav boligbebyggelse).

 • sekundær bebyggelse må ikke være integreret i boligbygningen, dvs. at den skal være fri af boligen. Den må godt være bygget sammen med boligen, men den må ikke ligge under samme tag som boligen, hverken i forlængelse heraf eller i vinkel, som i eksemplerne herunder.

Eksempler på udbygning integreret i boligen (taget er i niveau med boligen), og ikke integreret, hvor taget ikke er i niveau med boligen.

Hvor meget må du bygge?

Der er ikke sammenhæng mellem hvor meget du må bygge af sekundær bebyggelse , og hvornår du skal søge om tilladelse.

sekundær bebyggelse skal overholde bestemmelserne i Bygningsreglementet om byggeret, samt de tinglyste servitutter, lokalplaner og byplanvedtægter, der måtte gælde for din ejendom. Det gælder ikke mindst bebyggelsesprocent og højde- og afstandskrav. Du kan se om din ejendom er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt via Byg og Miljø portalen.

Det er forhold du selv skal sørge for bliver overholdt når du bygger, hvad enten du skal søge om tilladelse eller ej.

Skal du søge tilladelse?

Hvornår skal du ikke søge?

Du skal ikke søge om tilladelse til opførelse af sekundær bebyggelse , når byggeriet overholder, at det samlede areal af alle sekundær bygninger  på grunden er under 50 m2.

Husk at du selvfølgelig skal overholde alle regler, som f.eks. om hvor meget, hvor langt og hvor højt du må bygge.

Eksempel: Hvis en lokalplan f.eks. fastlægger, at du ikke må bygge mere end 30 m2 sekundær bygninger skal du selvfølgelig overholde det. At du ikke skal søge om tilladelse til under 50 m2, giver dig ikke ret til at bygge mere end de 30 m2. Hvis du ønsker at overskride dette, skal du søge dispensation - se længere nede.

Hvornår skal du søge?

Du skal søge om tilladelse til opførelse af sekundær bebyggelse , når byggeriet medfører at det samlede areal af alle sekundær bygninger på grunden bliver over 50 m2.

Du skal søge om tilladelse til opførelse af sekundær bygninger, når byggeriet ikke overholder byggeretten som beskrevet i bygningsreglementet.
Det er ligegyldigt om byggeriet medfører, at det samlede areal af alle sekundær bygninger på grunden bliver over eller under 50 m2.

Du skal søge om dispensation til opførelse af sekundær bygninger , når byggeriet ikke overholder tinglyste servitutter, lokalplaner og byplanvedtægter, der gælder for din ejendom. Se mere om dispensation.
Det er ligegyldigt om byggeriet medfører, at det samlede areal af alle sekundær bygninger på grunden bliver over eller under 50 m2

Du skal sende ansøgningen via Byg og Miljø.

Du skal altid registrere dit byggeri i BBR

Uanset om du skal søge eller ej, skal du altid have dit byggeri registreret i Bygnings- og boligregisteret, BBR.

Hvis du har opført sekundær bygninger, der ikke kræver tilladelse, skal du indsende oplysninger om byggeriet . Du skal give følgende oplysninger:

 • Hvor på grunden er bygningen placeret
 • Bygningens areal
 • Hvad bruges bygningen til
 • Materialer på tag og ydervæg
 • Opførelsesår

Hvis du ønsker, at opføre sekundær bygninger der kræver tilladelse, skal du udfylde et BBR-skema i forbindelse med ansøgningen på Byg- og miljøportalen.

Læs mere om

 • Bebyggelsesprocent

  Her på siden har vi lagt lidt vejledning men hvis du vil vide alt om beregningsreglerne kan du finde dem her:

  Beregningsreglerne

 • Højde og længde mod skel

  • Opføres bygningen nærmere sti-, vej- eller naboskel end 2,5 m, må den ikke være højere end 2,5 m
  • Den samlede længde af alle bygninger nærmere sti-, vej- eller naboskel må ikke overstige 12 m, bygningerne må højst være 2,5 m eller mindre i højden.
  • Udhæng op til 0,5 m i begge ender medregnes ikke i længden
  • Der må ikke udføres døre, vinduer eller lignende åbninger imod skel

  De enkelte bestemmelser om længde, højde og størrelse kan du finde i Bygningsreglementet.

   

 • Afløb fra tag

  Tagvand skal holdes på din egen grund og kan føres til det eksisterende afløbssystem. Er jordforholdene egnede til det, kan det føres til faskine.

  Hvis tagvandet føres til eksisterende afløbssystem, skal det udføres af en autoriseret kloakmester, mens afløb til faskine ikke behøver at blive udført af en autoriseret kloakmester.

   

 • Sommerhusområder

  Er der ikke en lokalplan eller en deklaration/servitut, som fastsætter andre regler, er det bestemmelserne i det gældende bygningsreglement, som skal overholdes.

  Sommerhuse

  Bygningsreglementet fastsætter bl.a. bestemmelser til bebyggelsesprocent, antal etager, afstand til skel, facadehøjde og bygningshøjde

  Carporte, garager, udhuse eller terrasseoverdækninger

  Bygningsreglementet fastsætter bl.a. bestemmelser om afstand til vej, sti og naboskel, bygningshøjde, længde af facade mod skel, tagvand samt døre og vinduer mod skel.

  Småbygningerne skal meddeles til Bygnings- og Boligregistret (BBR) på BBR-postkasse@roskilde.dk 

  Du kan rette spørgsmål til Byggesag pr. mail på byggesag@roskilde.dk.

 • Terrænregulering

  I mange lokalplaner er der en bestemmelse om, at der kun må foretages terrænregulering på fx op til +/- 0,5 m.
   
  I forbindelse med en byggetilladelse kan kommunen forlange dokumentation for, at bestemmelsen om terrænregulering overholdes.
  Dokumentationen kan fx være facadetegninger, som viser eksisterende og fremtidigt terræn i forhold til den planlagte bebyggelse.
   
  Er der ikke fastsat bestemmelser i en lokalplan, gælder Byggelovens §13.
  Byggeloven giver kommunen mulighed for, at give påbud om at ændre en terrænregulering, hvis den er til ulempe for de omliggende grunde.

  Niveauplan

  Bygningers højde måles lodret fra naturligt terræn. Er der store terrænforskelle, kan der i byggetilladelsen fastsættes et eller flere niveauplaner. Niveauplanet fastsættes som en kote, som bygningens højde måles ud fra.
   
  Du kan rette spørgsmål til Byggesag pr. mail på byggesag@roskilde.dk.

 • Bygnings- og Boligregisteret BBR

  Alle husejere har fået en BBR-ejermeddelse. Du skal som husejeren selv holde øje med, om oplysningerne på BBR-meddelelsen svarer til de faktiske forhold, og sørge for at eventuelle fejl bliver rettet. Foretager du ændringer på ejendommen, skal det oplyses til BBR. Det er vigtigt af hensyn til vurdering, forsikring, belåning og eventuel salg af ejendommen, at BBR-registret er ajourført korrekt.

  Ved færdigmelding og afslutning af en byggesag sender kommunen automatisk en ny BBR-ejermeddelse til dig som ejer.

  På Den Offentlige Informationsserver, OIS, kan du se, hvilke oplysninger om ejendommen, der er registreret i BBR.

Byggeloven og bygningsreglementet

Byggeloven er en såkaldt rammelov, hvilket vil sige, at den ikke indeholder specifikke krav og anvisninger. Derimod opstiller bygningsreglementet, med udgangspunkt i byggeloven, de konkrete krav til byggerier. Bygningsreglementet er ikke en lov i sig selv, men den har samme gyldighed, og det er derfor lovpligtigt at overholde de minimumskrav, reglementet udstikker.

Bygningsreglementet angiver såkaldte funktionskrav, men er ikke en arbejdsanvisning på, hvordan byggerier i praksis skal udformes. Her kan man derimod hente hjælp i Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)

Andre love og regler

Byggeloven, bygningsreglementet og SBI-anvisningerne er grundlaget for alt byggeri, men også andre love og regler kan have konkret betydning for et byggeri. Det gælder fx visse Danske Standarder og Dansk Ingeniørforenings normer, der har samme gyldighed som SBI’s anvisninger, Stærkstrøms-reglementet, der er grundlag for el-arbejde, og Planloven, efter hvilken landet er opdelt i forskellige zoner.

Alt efter om din bolig ligger i en byzone, landzone eller sommerhusområde kan der være forskellige krav, der skal overholdes med hensyn til afstande og beboelse.

Byggemyndigheder og -tilladelser

I praksis er det den enkelte kommune, der behandler byggesager i kommunen og kommunalbestyrelsen, der udsteder byggetilladelser og eventuelle dispensationer.

Kommunen behandler byggesager i henhold til bygningsreglementet, men på visse områder kan kommunen fastsætte strammere eller anderledes regler end bygningsreglementet foreskriver, og det sker ved, at kommunen vedtager en lokalplan.

Der kan også være begrænsninger for, hvad du må gøre ved dit hus eller grund. Den slags begrænsninger fremgår af tinglyste servitutter, også kaldet deklarationer, som fremgår af en udskrift fra tingbogen.

Ansøgning om byggetilladelse og indsendelse af anmeldelser skal derfor altid ske til din hjemkommune. Har du spørgsmål til din byggesag, er det de relevante medarbejdere i kommunen, du skal henvende dig til.

Du skal indsende din ansøgning om byggetilladelse digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket

Obligatorisk byggeskadeforsikring

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, skal der foreligge et tilbud på en byggeskadeforsikring. En byggeskadeforsikring løber i 10 år, er uopsigelig i denne periode og træder i kraft, når byggeriet afleveres til dig som forbruger.

Byggeskadeforsikringen gælder for nybyggeri, der hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse, og forsikringen skal tegnes af den professionelle bygherre, der opfører nybyggeri med henblik på salg, udlejning m.v.

Der er forsikringspligt i de tilfælde, hvor den professionelle bygherre står for hele byggeprocessen og dermed indgår aftalerne med de entreprenører, der skal opføre din bolig. Der vil således være forsikringspligt i de tilfælde, hvor du som forbruger køber både projekt og grund samtidig og i de tilfælde, hvor du som forbruger har grunden i forvejen.

Det er den professionelle bygherre, som du har indgået aftale med, der skal tegne en byggeskadeforsikring, selvom han betinger sig, at du selv skal indgå aftaler med en eller flere nærmere angivne entreprenører om opførelsen af en del af din bolig.

Bopælspligt

Bopælspligt indebærer, at du som ejer af en helårsbolig har pligt til at sørge for, at boligen er beboet mindst 180 dage om året – enten af dig selv eller udlejet til en anden.

Bopælspligten er reguleret i Boligreguleringslovens kapitel 7 om benyttelse af boliger. Grænsen på de 180 dage nævnes ikke i loven, men er praksis pga. Skatteministeriets regler om skattepligt.

Kommunen fastlægger i lokalplaner, hvilke helårsboliger inden for kommunegrænsen, der har bopælspligt.

Bopælspligten er indført for at undgå affolkning i landdistrikterne, at modvirke dannelse af ”sommerhuskvarterer” i områder, der er tiltænkt til helårsbeboelse samt at forhindre uhæmmet spekulation i boligmarkedet

Undtagelser

Der er dog undtagelser fra reglen om bopælspligt:

 • Nybyggede boliger bliver ofte først omfattede af bopælspligt, når de er blevet benyttede til helårsbolig – dvs med tilmelding til folkeregistret
 • Bopælspligten gælder ikke, hvis du er ved at sælge din helårsbolig. Du må altså gerne flytte til en anden bolig – også selv om du kommer til at overskride de 180 dage.
 • Flexboliger er helårsboliger, hvor kommunen har givet tilladelse til anvendelse som fritidsbolig.
 • Kommunen kan også vælge at sløjfe bopælspligten for særlige områder – eller endda for hele kommunen.

Kontakt altid kommunen for at finde ud af, om der er bopælspligt på en bestemt helårsbolig – eller om boligen fx har status som flexbolig.

Hvis du vil opføre et nyt byggeri, skal du søge byggetilladelse digitalt

Kontakt

Byggesag - Bolig
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

26.02.2021