You are here

Søg om byggetilladelse til større byggeri

Vejledning til byggetilladelse.

Når du skal lave større byggeprojekter, skal du søge om byggetilladelse. Ansøgning om byggetilladelse skal ske gennem Byg og Miljø. Når du udfylder din ansøgning gennem denne ansøgningsportal, bliver du spurgt ind til de ting, som din ansøgning skal indeholde.

Når du går i gang med at søge om byggetilladelse, skal du have styr på følgende:

 • Oplysninger og dokumentation
 • Tilladelser, anmeldelser og erklæringer
 • Tegninger og planer

Læs mere under "Få mere at vide"

Tjeklister

Vi har lavet nogle tjeklister for at gøre processen lettere for dig.

Få mere at vide

 • Generelle oplysninger

  • Angivelse af navn og adresse på ansøger og angivelse af kontaktperson i sagsbehandlingsprocessen, hvis der ikke er tale om samme person.
  • Ansøgning skal være underskrevet af ejeren af ejendommen. Alternativt skal der foreligge fuldmagt til det ansøgte og til ansøger fra samtlige ejere af ejendommen. Ved selskaber, andels- eller ejerforeninger kan fuldmagt dog gives af en tegningsberettiget person, hvis denne underskriver på selskabets eller foreningens vegne.
  • Angivelse af adresse og matrikelnummer for det ansøgte.
  • Fyldestgørende beskrivelse af, hvad der søges tilladelse til, herunder beskrivelse af benyttelse af bebyggelsen.
  • Oplysninger til registrering af byggearbejdet i BBR (eksempelvis udfyldte bbr-blanketter).
  • Erklæring om, hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet (BR18) byggearbejdet er omfattet af (§10 stk. 1 nr. 3). Erklæringen er tilgængelig via Byg og Miljø.
  • Oplysning og dokumentation for, hvilken konstruktionsklasse byggeriet kan henføres til, jf. BR kap. 26 og 28.
  • Oplysning og dokumentation for, hvilken brandklasse byggeriet kan henføres til, jf. BR18 kap. 27 og kap. 28.
 • Tegningsmateriale

  • Situationsplan med oplysning om grundstørrelse, etageareal og bebyggelsesprocent. Samtlige nye og eksisterende bygninger skal påtegnes. Ubebyggede arealers disponering, herunder opholds-, adgangs- og parkeringsarealer skal vises. Ansøgte bygninger skal målsættes til nabo- og vejskel. Gulv og terrænkoter skal angives på planen. Ved terrænhældning skal der være 1eksisterende og fremtidige højdekurver vises, og der skal redegøres for udførelsen af terrænspring. Planen skal indeholde angivelse af målestoksforhold og nordpil.
  • Plantegninger af samtlige etager med angivelse af bygningers ydre dimensioner. Ved etageboliger skal indretningen fremgå af planen, samt oplysninger om de enkelte boligers areal samt arealet af fællesarealerne.
  • Snittegninger med angivelse af bygningers højde (indvendig og udvendig), koter samt detaljeret beskrivelse af konstruktionsopbygning og materialer.
  • Facadetegninger med angivelse af døre, vinduer, tag samt materialer og farvevalg til ydervæg og tag.
 • Byggeskadeforsikring

  • Ved opførelse eller etablering af ny bolig, skal der vedlægges et tilbud på byggeskadeforsikring eller erklæringer om fravalg af byggeskadeforsikring pga. undtagelser. Du kan læse mere om byggeskadeforsikring her.
 • Sagsbehandling i forhold til en lokalplan

  Hvis ejendommen er omfattet af en lokalplan og denne indeholder krav til farver, materialer, beplantning, støjafskærmning eller lignende, så skal der i ansøgningsmaterialet gøres rede for disse forhold. Det kan i de tilfælde eksempelvis blive nødvendig at indsende:

  • Landskabsprojekt med planer som gøre rede for beplantning, belysning, terrænforhold, afvanding, kantzoner, støjafskærmning, evt. regnvandsrender, o.lign.
  • Støjberegninger
 • Dispensationer

  • Ved fravigelse af bygningsreglementet, lokalplaner, tinglyste servitutter, naturbeskyttelseslovgivning og lignende, hvor kommunen er myndighed, skal der vedlægges en særskilt begrundet ansøgning om dispensation.
  • Hvis projektet kræver dispensation fra anden lovgivning, hvor kommunen ikke er myndighed, skal der vedlægges kopi af dispensationen fra denne myndighed. 
 • Tilladelser efter anden lovgivning end byggeloven

  Inden kommunen kan give byggetilladelse skal nødvendige tilladelse eller dispensationer efter anden lovgivning gives. Hvis der ønskes en hurtig og smidig sagsbehandling bør disse ansøges særskilt hos de pågældende myndigheder.

  I nogle tilfælde kan kommunen ikke give tilladelse før der er opnået nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.  Dette kan eksempelvis være gældende ved byggearbejder på ejendomme i landzone eller ejendomme, der er kortlagt efter jordforureningsloven. Det vil også typisk gøres sig gældende, hvis du ønsker at ombygge en fredet bygning. 

  Byggearbejder kan eksempelvis kræve følgende tilladelser:  

 • Blanketter og selvbetjeningsløsning

  Her finder du blanketter – som evt. skal udfyldes i forbindelse med din byggeansøgning:

 • Hvad gælder for min ejendom

  På kommunens web-kort kan du søge i en lang række temaer, hvor du har mulighed for at hente oplysninger om din ejendom.

  I forbindelse med en byggesag kunne det f.eks. være matrikeloplysninger, administrative grænser (zonestatus), lokalplaner, kommuneplaner, beskyttelseslinjer, §3 natur, spildevandsplan, mv.

  Det kan hjælpe dig med at afklare om dit projekt kræver tilladelse eller dispensation fra anden lovgivning.

  Du finder web-kortet her.

  Der gøres opmærksom på, at skellenes placering på kortet er vejledende. Hvis der er tvivl om skellenes placering, skal du kontakte en landinspektør, der kan fastlægge skellenes placering.

 • Byggearkiv

  Det kan være nyttigt, at undersøge hvad der ligger af dokumenter på dine eksisterende bygninger, inden du går i gang med at tegne.

  Du finder tegninger over din ejendom her.

 • Lokalplaner

  Inden du går i gang med dit projekt, er det vigtigt at undersøge, om der er en lokalplan gældende for sin ejendom. Lokalplanen kan have bestemmelser om bygningens anvendelse, bebyggelsesprocent, materialevalg mv., som kan få indflydelse på dit byggeprojekt.

  Du finder alle lokalplaner her.

 • Servitutter

  Undersøg om der er tinglyste særlige forhold på din ejendom. Der kan være tinglyste deklarationer der angiver byggelinjer, kloakledningers placering på grunden, vejadgang, max. bebyggelsesprocent, højde, materialevalg og meget andet.

  Du skal selv kontakte tinglysningen for at indhente servitutterne.

  Du finder tinglysningen her.

 • Bevaringsværdige bygninger

  Hvis du har en bevaringsværdig eller fredet bygning, kan der være særlige forhold du skal være opmærksom på i forbindelse med byggeprojekter.  Kommunen må eksempelvis ikke give byggetilladelse vedr. en fredet bygning, før der er opnået tilladelse fra Kulturstyrelsen.

  Du kan læse mere om bevaringsværdige bygninger her.

  Du kan læse mere om byggearbejder på fredede bygninger her.a

 • Jordflytning

  Hvis du skal flytte jord i forbindelse med dit byggeprojekt, er det vigtigt at undersøge, om det skal anmeldelse til kommunen.

  Du kan læse mere om jordflytning her.

 • Nedsivning

  I forbindelse med ny-, om- eller tilbygning kan det være aktuelt at søg tilladelse til nedsivning af regnvand eller spildevand.

  Du finder ansøgningsskemaer om samletanke, faskiner og nedsivning her.

 • Overkørsel

  Hvis du skal have etableret en ny indkørsel til vej, eksempelvis i forbindelse med anlæg af et parkeringsareal eller opførelsen af en ny carport, skal du også have en tilladelse til etablere overkørslen.

  Du kan læse mere om vejadgang her.

 • Brug af offentlig vejareal

  Hvis du i forbindelse med din byggeri har behov for at benytte et offentligt vejareal til eksempelvis opstilling af container, stillads o. lign., skal du søge kommunen om tilladelse til brug af arealet.

  Du kan søge tilladelse her.

 • Opgravning i fortov og vejareal

  Skal du have lagt ledninger i fortovet, eller grave i vejareal må du først begynde, når du har fået en tilladelse til gravearbejde fra vejmyndigheden.

  Du kan søge tilladelse her.

Senest opdateret

10.02.2021