You are here

Sortebrødre Plads

Sortebrødre Plads skal danne mødested mellem handel og kultur samt udgøre en flot ankomst til bymidten.

P-huset åbnede den 17. august 2018

P-huset åbnede den 17. august . P-huset rummer 500 parkeringspladser, heraf 5 handicapparkeringspladser og 5 pladser til elbiler. Derudover er der 10 motorcykelpladser. Læs mere om parkering.

Grundet kritik er nedenstående tiltag sat i gang for at forbedre brugeroplevelsen og trygheden for billisterne i p-huset:

Ændring af indkørselsforhold

Konkret optegnes en ledelinje til højre for indkørslen, der skal hjælpe billisterne til at placere sig rigtigt i kurven, så de ikke behøver at bakke frem og tilbage for at komme rigtigt ind på ramperne. Autoværnet efter indkørselsramperne flyttes lidt længere ind i p-huset og markeres med reflekterende afmærkningspile. Forhøjningerne fjernes i overgangen mellem rampe og p-dæk ved afslutningen af indkørselsrampen op i huset for at undgå, at biler støder på med bunden af bilen. Dette udbedres på entreprenørens regning. Håndtag på døre til teknikrum i indkørselsområdet fjernes og erstattes af håndtag med trekantnøgle, der kan placeres i nøgleboks, så ingen bilister eller fodgængere får opfattelsen af, at der kan komme nogen ud af dørene.

Adskillelse af gående og kørende trafik

Handicappladser flyttes fra niveau 0 til 1, så blandt andre kørestolsbrugere slipper for at færdes sammen med ind- og udkørende trafik. Handicappladserne bliver placeret ved elevatoren for nem adgang til niveau 0.  Som følge heraf kan fodgængermarkering  fjernes i ind- og udkørselsområdet.

Bedre skiltning

Udkørsel, elevator og trappe bliver skiltet, ligesom op- og nedkørselsramper får oplyste skilte i loftet. Skiltning af max højde i p-huset sættes op ved indkørslen. I forlængelse heraf monteres sorte gummifendere på hjørnerne af betonvæggene ved op- og nedkørselsramperne. Desuden males hajtænder ved afslutningen af alle nedkørselsramper.

Afmærkning af p-båse

P-båse er af hensyn til god placering af bilen blevet udformet som et rektangel. Det indebærer, at bilisterne i højere grad parkerer midt i parkeringsbåsen, så det er nemmere at komme ud og ind af bilerne.  Denne nye  markeringstype er brugt med succes flere steder i landet. Der er søgt dispensation hos Vejdirektoratet, da vi er blevet gjort bekendt med, at den rektangulære afmærkning af p-båsene ikke opfylder de formelle regler i vejafmærkningsbekendtgørelsen. Selve afgrænsningen af parkeringsbåsen markeres af elementsamlingerne på p-dækket. Dette anses for at være en formsag.

Nyt pr. 9. januar 2018

P-hus byggeriet skrider planmæssigt frem, og råhusets sydligste del står nu i fuld højde med alle 5 dæk.

Derfor rykker arbejderne nu mod nord, hvor betonelementerne i de 5 nordligste dæk bliver monteret gennem januar og lidt af februar måned.

I den sidste tid har der beklageligvis været en del problemer med generende lys fra byggepladsen. Lyset på byggepladsen er styret af ur og sensor. Uret er indstillet således, at lyset bliver tændt mellem 6.30 og 18.30 på hverdage, når der er aktivitet på byggepladsen. Desværre har det både før jul og nu efter nytår været problemer med uret, så der flere gange har været lys om natten. Derudover har en enkelt projektør været påkørt, så den i stedet for at lyse på byggepladsen har lyst direkte over mod naboer. Denne projektør er nu taget ned og elektrikerne på pladsen har repareret lyset.  

Kommunen har nu lavet en aftale med entreprenøren om, at den vagt, som holder øje med byggepladsen aften og nat, fremover sørger for at slukke lyset, når de går deres aftenrunde, hvis ikke lyset planmæssigt er slået fra med uret kl. 18.30. Så hvis det går galt fremover, skulle problemet blive løst senest kl. 21.

Vinderforslaget

Det er Årstiderne Arkitekter, Cowi og 5E Byg A/S, der tilsammen står bag vinderforslaget. Forslaget giver Roskilde et p-hus med 500 p-pladser fordelt på fem etager og ti forskudte plan, der er placeret med et let overskueligt flow og med den nyeste teknologi. Forslaget udmærker sig ved at tilpasse sig den eksisterende tætte, bymæssige bebyggelse og på samme tid forskønne området og danne et markant slutpunkt på Kulturstrøget.

Se vinderforslaget her

Det nye p‐hus er et betonhus med plads til 500 biler, iklædt en kappe af røde teglsten som harmonerer med de omkringliggende bygninger, og som giver mulighed for at variere facadens tæthed, således at der kan lukkes af for lys‐ og indkigsgener, hvor huset er tættest på  nabobygninger, samt lukkes mere eller mindre af for støj. Foruden den dækkende teglkappe vil parkeringsdækkene have en 90 cm høj betonbrystning mod facaden, der effektivt afskærmer for bilernes forlygter, når der parkeres. Det vindende forslag har dokumenteret, at det kan overholde alle krav til minimering af lys‐ og støjgener, som er blevet pålagt byggeriet. Netop emner, som vi kunne fornemme lå mange af de naboer, som var mødt op til præsentationen på sinde.

 Huset må ifølge lokalplanen ikke være højere end 10,5 meter over eksisterende terræn, dog undtaget de 3 trappetårne, som må være 11,5 meter høje.
 

De 4 øvrige forslag

Hoffmann A/S, H+ARKITEKTER, Sweco A/S
”Betonkonstruktionen er beklædt med en slags ”overfrakke” af perforerede ir-grønne aluminiumsplader, som er ”vævet” omkring hele huset. Herved fremstår huset, som et fletværk, med reference til traditionelle vævede hegn. Det vævede facadeudtryk bevirker at husets store volumen brydes ned i en mere menneskelig skala. Dybdevirkningen i den 3-dimensionelle facade giver p-huset et levende udtryk med lys og skygger der forandrer sig i løbet af dagen.”

Aarsleff A/S, Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, Midtconsult rådgivende ingeniører
”Projektets overordnede vision er at skabe et nyt indbydende parkeringshus på Sortebrødre Plads, der rejser sig med begrønnede vægge. P-huset er et enkelt, effektivt og overskueligt parkeringsanlæg med imødekommende og levende facader, der signalerer åbenhed for både brugere af p-huset og byen omkring.”

NCC A/S, Mangor og Nagel A/S, NCC Engeneering A/S
”P-huset er kendetegnet ved lys; den lette stålkonstruktion og de lyse lofter, kombineret med den generøse loftshøjde skaber lyse og venlige rum. De forskudte plan skaber kontakt mellem bygningens niveauer. I kælderen trænger lyset ned langs spunsvæggen, hvor grønne planter skaber et venligt miljø for både bilister og gående i kælderniveau. P-huset har så få lukkede flader som muligt, hvilket skaber et trygt, åbent og overskueligt hus fra kælder til tagetage.”

CG Jensen A/S, RAVN Arkitektur A/S, ISC Ingeniører A/S
”Projektets overordnede arkitektoniske mål er at indskrive parkeringshuset i den urbane kontekst og samtidigt introducere et nyt grønt element i form af en foranderlig levende facade. Projektets ambition er at bidrage positivt i transformationen af Algades bagside til en ny og inspirerende forside.”

________________________________

Det samlede udviklingsprogram

Nye bygninger og en ny opholdsplads skal være med til at forskønne området og give rum til butikker, cafeer, kulturtilbud, arbejdspladser og boliger - og bilerne skal samles i et parkeringshus. Sådan lyder det i det samlede udviklingsprogram, som kommunen har lavet for området. Programmet fastlægger de vigtigste principper for, hvordan området skal anvendes, samt hvor og hvor meget der må bygges.

De næste skridt

Som næste skridt skal de kommunale arealer sættes til salg. Når der er lavet et forslag til nybyggeriet på resten af pladsen, vil kommunen udarbejde en lokalplan, som vil blive sendt i høring.

Publikationer

Kontakt

Birgitte Løkke
Rådhusbuen 1 - gl. bygning, 2. sal lokale 326
4000 Roskilde
Afdeling Veje og Grønne områder
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

14.09.2018