You are here

Sorter dit byggeaffald korrekt

Som hovedregel skal du sortere bygge- og anlægsaffald på det sted, hvor affaldet fremkommer. 

Sorter rene fraktioner af bygge- og anlægsaffald

Du skal sørge for, at affaldet som minimum bliver sorteret i følgende fraktioner:

 1. Natursten, fx granit og flint
 2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 3. Beton
 4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 5. Jern og metal
 6. Gips
 7. Stenuld
 8. Jord
 9. Asfalt
 10. Blandinger af beton og asfalt
 11. Pap
 12. Andre genanvendelige materialer
 13. Kasserede maskiner og elskrot

Det sorterede affald skal være rent for alt andet end mørtel og eventuelt armeringsjern. Har du spørgsmål om, hvordan dit byggeaffald skal sorteres, kan du kontakte Affald og Genbrug

 • på mail byggeaffald@roskilde.dk
 • eller telefon 4631 3631

Hvis den samlede mængde affald fra et bygge- og anlægsarbejde ikke overstiger 1 ton, kan du undlade at sortere.

Sorter forurenet bygge- og anlægsaffald

Noget bygge- og anlægsaffald indeholder skadelige stoffer i et sådant omfang, at det ikke kan blive genanvendt eller genbrugt.  Affaldet skal behandles, så de skadelige stoffer fjernes. Kan det ikke fjernes, må affaldet deponeres sikkert.

Hvis bygge- og anlægsaffaldet indeholder skadelige stoffer, skal affaldet klassificeres som farligt affald.

Når der forekommer farligt affald ved byggearbejder m.m. må de forskellige typer farligt affald ikke blive blandet sammen.  Farligt bygge- og anlægsaffald skal holdes adskilt fra andet affald.

Hvis bygge- og anlægsaffaldet indeholder mindre mængder skadelige stoffer, men ikke skal klassificeres som farligt affald, skal du også holde dette affald adskilt fra det øvrige affald af hensyn til mulighederne for at genanvende det uforurenede affald.

Hvor rent skal affaldet være for at kunne genanvendes?

Du kan her finde en oversigt over grænseværdier for forurenende og farlige stoffer i bygge- og anlægsaffald.

Senest opdateret

01.11.2019