You are here

Spildevand, kloak, faskiner, nedsivningsanlæg m.v.

Her kan du finde information om Roskilde Kommunes spildevandshåndtering, samt ansøgningsskemaer for anlæg til overfladevand og spildevand.

___________________________

Vagttelefon ved driftsforstyrrelser af kloakker uden for åbningstiden

Hvis du har brug for at få fat på driften af kloakkerne akut, kan du ringe til Fors A/S hele døgnet på tlf. 70 20 20 66.

Gå til Fors A/S hjemmeside.

___________________________

Ansøgningsskemaer

Regler og information om spildevand

 • Nedsivning af regnvand

  Nedsivning af regnvand

  Af hensyn til belastningen på kloaksystemet er det generelt ønskeligt, at regnvand nedsives på egen grund. Du er altid velkommen til at søge om tilladelse til at nedsive dit regnvand. Ansøgningsskema findes nederst på denne side, og kan udfyldes elektronisk eller printes og sendes til Miljø, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde eller på mail: miljo@roskilde.dk.
   
  Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget et sæt principper for fremtidig håndtering af lokal afledning af regnvand på egen grund. Det er gennem nedsivning via faskine eller regnbed, med samtidig delvis udtræden af kloakoplandet kan man eventuelt få delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag i nedenstående situationer:

  • frakobling kan ske som overordnet princip i alle fælleskloakerede områder, hvor nedsivning kan ske miljømæssigt forsvarligt
  • tilbagebetaling kan kun ske i særligt udpegede områder efter ansøgning og i et afgrænset tidsrum. Som minimum skal der være balance mellem udgiften til tilbagebetaling af tilslutningsafgift og besparelser, nemlig mindskede investeringer til rør og/eller bassiner, som er direkte forårsaget af frakoblingen af regnvand i det afgrænsede område
  • tilbagebetaling kan ske, hvis der kan opnås enighed mellem grundejer, FORS A/S og Roskilde Kommune

  Har du spørgsmål vedrørende nedsivning af regnvand, kan du sende en mail på: spildevand@roskilde.dk

 • Regler for tømning af samletanke

  Regler for samletanke

  Regulativ for den kommunale tømningsordning for samletanke i Roskilde Kommune. Regulativets lovhjemmel er Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

  Regulativets område

  Regulativet gælder for såvel eksisterende som kommende samletanke i Roskilde Kommune.

  Regulativets hjemmel er Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
  Ordningen omfatter alle lovligt etablerede samletanke beliggende uden for de i kommunens spildevandsplan fastlagte grænser for kloakerede områder.

  Beslutning om eventuel udvidelse af ordningen træffes af byrådet.

  Spildevandet/slammet bortskaffes ved aflevering på et af Roskilde Kommune udpeget rensningsanlæg, hvis kapacitet ikke er fuldt udnyttet.

  Der foretages automatisk 12 tømninger pr. år (1 gang pr. måned).

  Kravet om månedlige tømninger gælder for ejendomme, hvor der er en løbende produktion af spildevand over hele året (f.eks. helårsboliger og virksomheder).

  Tankejeren skal kontakte Fors A/S, der kan indgå supplerende aftaler, hvis ejeren ønsker fast aftale om flere tømninger pr. år.

  Yderligere tømninger (Ekstratømninger) kan efter behov rekvireres ved henvendelse til Fors A/S.

  Fors A/S kan efter en nærmere vurdering i konkrete tilfælde indgå aftale med tankejeren om, at antallet af automatiske tømninger fastsættes til mindre end 12 tømninger pr. år. Ændringer skal ske i april og oktober.

  Udgifter og indtægter

  Ordningens årlige udgifter afholdes forskudsvis over Roskilde Kommunes regnskab og betales af tankejeren med de af byrådet vedtagne takster.

  Taksten for tømning fastsættes af Byrådet fra år til år normalt i forbindelse med budgetvedtagelsen og fremgår af takstbladet.

  Taksten omfatter udgifter til tømning, transport, behandling og bortskaffelse samt administration af ordningen.

  Ordningen skal som udgangspunkt hvile i sig selv økonomisk set over en årrække, idet de opkrævede bidrag (takster) skal afspejle omkostningerne ved etablering og drift af ordningen.

  Opkrævning af bidrag hos tankejeren sker via forbrugsafgiftssystemet, med mindre anden opkrævningsmetode fastlægges af Fors A/S.

  Generelle bestemmelser

  Samletanke skal være forsynet med betonkegle med let aftageligt dæksel samt tømningsstuds for tømning med slamsuger. Dækslet skal være ført over terræn, således at inspektion og tømning af tanken til stadighed kan gennemføres.

  Dækslets vægt må ikke overstige 50 kg.

  Tankejeren er forpligtet til at sikre, at der er fri og uhindret adgang til tank og dæksel for Roskilde Kommune og dennes entreprenør i forbindelse med inspektion og tømning.

  Tvivlsspørgsmål vedrørende adgangsforhold, antallet af tankenheder m.v. afgøres af Fors A/S.

  Roskilde Kommunes afgørelser om bidrag og forhold omfattet af regulativet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

  Byrådet kan ændre regulativet både som led i en ændring af betalingsvedtægten, eller hvis der efter byrådets vurdering er behov for en ændring.

  Ikrafttræden

  Regulativet træder i kraft samtidig med betalingsvedtægten for Roskilde Kommune.

  Samtidig ophæves alle eksisterende regulativer/vedtægter om tømning, bortskaffelse mv. af spildevand/slam fra samletanke i Roskilde Kommune

 • Vejledning til faskiner

  På Teknologisk Instituts hjemmeside kan du læse om, hvordan du håndterer regnvand på egen grund, herunder om faskiner. Det står i Rørcenteranvisning 016. Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund. 

 • Spildevand i kolonihaver

  Miljøbeskyttelsesloven siger, at der ikke må ske afledning af spildevand uden tilladelse uanset om spildevandet afledes til jord (nedsivning) eller til beholder (samletank). Det skønnes, at det i de fleste haver ikke er muligt indenfor det begrænsede areal at etablere nedsivningsanlæg med bundfældningstank og sivedræn og samtidig overholde afstandskrav til skel, vej og andre nedsivningsanlæg. Roskilde Kommune vurderer derfor, at hvis alle haver skal have lige mulighed for at aflede husspildevand, så kan det kun ske ved en samletanksløsning.
   
  Det har altid været en generel vurdering, at et vandskyllende toilet udgør en væsentlig spildevandsproduktion. For at opnå en lovlig afledning vil det derfor kræve opsamling af spildevandet i en samletank. Serviceniveauet i havekolonier har imidlertid ændret sig over tid til at omfatte adskillige vandinstallationer, herunder også bruser, vaskemaskine og opvaskemaskine. Disse installationer vil også skabe en væsentlig spildevandsproduktion mht. både omfang og indhold (vaskemidler mv.), og det vurderes derfor som udgangspunkt, at spildevandet fra disse installationer i sig selv vil kræve etablering af samletank.

  Ved kolonihavehuse skal du etablere en samletank, hvis der i huset er en eller flere af følgende sanitære faciliteter:

  • Toilet
  • Bad
  • Håndvask
  • Køkkenhåndvask
  • Vaskemaskine
  • Opvaskemaskine

  Det må dog understreges, at de enkelte sager er genstand for en konkret vurdering af spildevandsforholdene på det aktuelle tidspunkt for sagsbehandlingen.
   
  Du skal søge om tilladelse til at etablere en samletank, og samletanken må kun etableres af en autoriseret kloakmester, der er ansvarlig for, at udførelsen sker i henhold til gældende bestemmelser. Du kan finde ansøgningsskema her på siden.

  Spørgsmål om tømning af samletank eller kloakering af kolonihaven, skal rettes til FORS

 • Spildevandsplaner

  Det er Roskilde Kommune, som er ansvarlig for udarbejdelse af spildevandsplanen. Roskilde Kommunes Spildevandsplan 2015, består af en tekstdel samt en bilagsdel: Spildevandsplan 2015 - TEKSTDEL og en >BILAGSDEL

  Der er endvidere vedtaget nedenstående tillæg til spildevandsplanen:

   

 • Regnvandshåndtering på veje

  Håndbog om lokal afledning af regnvand på veje.

  Forsyningsselskabet FORS har udarbejdet en håndbog

 • Afdragsordning

  Søg om at få en afdragsordning og en længere frist til at etablere forbedret spildevandsrensning, hvis du er økonomisk trængt

  Hvis du har fået et varsel om påbud fra os om at forbedre din spildevandsrensning, og du er økonomisk trængt, så kan du søge om at få fristen for at udføre arbejdet forlænget med minimum 3 år. Du kan også søge om et 20-årigt lån til udgifterne i forbindelse med forbedringerne (afdragsordning).

  Er du økonomisk trængt?

  Hvis din samlede husstandsindkomst er under 319.012 kr. kan du søge om at få en afdragsordning for spildevandshåndtering og tilslutningsbidrag. Beløbet forhøjes med 41.791 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år til og med fire børn.

  Sådan søger du

  Hent ansøgningsskemaet til at søge om fristforlængelse og en afdragsordning (pdf)

  Læs vejledningen før du søger om fristforlængelse og afdragsordning (pdf)

  Send din ansøgning sammen med den seneste endelige årsopgørelse fra SKAT for alle beboere i din (ejendomsejers) husstand til spildevand@roskilde.dk eller Miljø (Spildevand), Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde.

  Hvis du har spørgsmål

  Spørgsmål til afdragsordningen? Kontakt Fors AS, telefon 70 20 20 66, fors@fors.dk

  Spørgsmål til ansøgningsskemaet? Kontakt os i Borgerservice, telefon 46 31 30 00.

Kontakt

Miljø og Byggesag
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Fors A/S (Tidligere Roskilde Forsyning)
Betonvej 12
4000 Roskilde
Administration Eksterne
Tlf 70 20 20 66
E-mail fors@fors.dk

Senest opdateret

26.05.2020